"Appropriating Facebook: Enacting Information Literacies" - publicerad artikel av Fredrik Hanell

Publicerad den 17 mars 2014

Fredrik Hanell, biblioteks- och informationsvetenskap har fått publicerad sin första artikel från avhandlingen som han skriver om hur lärarstudenter använder sociala medier som redskap för lärande.

Artikeln "Appropriating Facebook: Enacting Information Literacies" finns att läsa (open access) här: <link http: etjanst.hb.se bhs ith fh.htm>till artikeln. Artikeln bygger på en etnografisk studie av en Facebook-grupp där två hundra lärarstudenter och två lärare tillsammans diskuterar frågor som rör lärarutbildningen. I artikeln analyseras hur lärarstudenterna approprierar Facebook-gruppen som ett redskap för lärande, och hur informationslitteracitet gestaltas beroende på hur gruppen approprieras. Läs mer om Fredrik Hanell och hans avhandlingsprojekt här: <link person fredrikhanell>Fredrik Hanell