Googleexpert och brobyggare prisas av Einar Hansens Forskningsfond

Publicerad den 3 juni 2016

Två av Einar Hansens forskningsfonds priser tilldelas forskare vid Lunds universitet. Fondens svenska forskningspris för framstående humanistisk forskning tilldelas Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap. Forskningspriset är på 150 000 danska kronor. Det svenska hederspriset tilldelas Anders Palm, professor emeritus i litteraturvetenskap.

Jutta Haider, docent i biblioteks- och informationsvetenskap tilldelas 2016 års svenska pris för framstående humanistisk forskning.
 
Forskningsfondens styrelse motiverar årets pris på 150 000 danska kronor:
”Haider tilldelas priset för sitt fasta engagemang för kvalitativa och kontextuella perspektiv på hur forskningsdata kan och bör hanteras i en tid som präglas av digitalisering och hotande likriktning.”
                                  
Haider disputerade 2008 i Information science på en avhandling med titel ”Open Access and Closed Discourses: Constructing Open Access as a 'Development' Issue" vid City University London. Sedan 2010 är hon anställd vid Lunds universitet.
 
Haider forskar om vetenskaplig kommunikation, forskningsdata och digitala kulturer. Ett problemområde handlar om hur digitala kulturer ger nya förutsättningar för hur information och kunskap hanteras och uppfattas. Det innefattar forskning om kunskapsinstitutioner, såsom encyklopedier, sökmotorer, akademiska bibliotek och det vetenskapliga kommunikationssystemet. Exempel på konkreta forskningsproblem är hur digitala uppslagsverk uppnår trovärdighet, hur algoritmer i olika delar av samhället påverkar informationshantering samt hur tillit mellan forskare påverkas av ett ökat intresse för peer-review.
 
Det svenska Hederspriset går till Anders Palm, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Under en lång karriär har han varit framgångsrik lärare, handledare och forskare och dessutom en brobyggare mellan svensk och dansk kultur. Han tilldelades Einar Hansens legat för framstående humanistisk forskning 1992.
 
Efter pensioneringen har han fortsatt brobyggandet men denna gång av annan art genom att introducera ämnet Medical Humanities vid Lunds universitet. Medicin som humaniora har nu vunnit erkännande som ett inslag i läkarundervisningen och som ett tvärvetenskapligt forskningsfält.
 
Årets danska pris för framstående humanistisk forskning tilldelas Karen Vallgårda, adjunkt vid Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. Det danska Hederspriset tilldelas professor Vincent Gabrielsen, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet.

Om Einar Hansens forskningsfond
Einar Hansens Forskningsfond stiftades av förläggaren och skeppsredaren Einar Hansens. I fondens styrelse ingår forskare från Köpenhamns och Lunds universitet. Fonden ska verka för samarbete mellan de två universiteten på ömse sidor Öresund.