Grattis Cecilia Andersson – nydisputerad i biblioteks- och informationsvetenskap

Publicerad den 4 juni 2021
Cecilia Andersson försvarar sin avhandling under disputationen. Foto.

Stort grattis till Cecilia Andersson som 4/6 disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingen Performing search – search engines and mobile devices in the everyday life of young people. Opponent var professor Ulrika Sjöberg, Malmö universitet.

Performing search – search engines and mobile devices in the everyday life of young people

Sökmotorer har blivit den främsta ingången till att söka efter information på internet. Kombinerat med den utbredda tillgången till mobila redskap, så som smarta telefoner, surfplattor och laptops, så är det möjligt att söka information om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Avhandlingen utforskar hur högstadieungdomar i Sverige använder sig av sökmotorer i sin vardag samt hur de förhåller sig till normer och regler gällande användning av sökmotorer och mobila redskap. Detta har studerats genom en etnografisk ansats som inkluderat fokusgrupper, intervjuer och observationer på tre högstadieskolor. I avhandlingen så studeras sökning från olika perspektiv, så som hur sökmotorer används i skolan, hur Google Sök tillskrivs mening, synen på spåren av sökning på internet samt relationen mellan sökning och mobila redskap.

Sammantaget så visar resultaten på den viktiga roll som sökning spelar i unga människors vardag, från att söka på YouTube som en del av kvällsrutinen till att söka på Google Sök i relation till skoluppgifter. Slutsatserna visar på att unga människor har en medvetenhet om normer och förväntningar gällande användning av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala sammanhang, exempelvis i skolan och i hemmet. Samtidigt möts unga människor av olika budskap kring hur sökmotorer bör används. I skolan uppmuntras användning av sökmotorer vid vissa tillfällen och vid andra tillfällen så anses det störande för undervisningen. Likaså kan det råda mobilförbud runt matbordet men diskussioner kan leda till att en smart mobil tas fram för att söka efter information. I avhandlingen så associeras googlande primärt med skolarbete och att söka efter fakta medan YouTube associeras med underhållning. Dock används Google Sök till fler aktiviteter än faktaletande och YouTube, i sin tur, används för att söka fakta. I takt med att sökning har blivit en del av vardagen så har användningen i viss mån blivit förgivettagen vilket medför att själva sökmotorerna, så som Google Sök, och hur de generar sökresultat inte reflekteras över. Avhandlingen visar även på hur den konstanta tillgången till smarta telefoner leder till diskussioner kring hur de bör användas i olika sammanhang.