Karin Strand ny docent i bokhistoria

Publicerad den 12 juni 2024
Porträttbild Karin Strand. Foto.

Institutionen för kulturvetenskaper hälsar Karin Strand välkommen som ny oavlönad docent i bokhistoria! Karin Strand är chef för svenskt visarkiv och en av Nordens ledande experter på skillingtryck under tidigmodern tid.

Strand disputerade 2003 i litteraturvetenskap vid Umeå universitet på avhandlingen Känsliga bitar: Text- och kontextstudier i sentimental populärsång, en mediehistorisk undersökning om den känslosamma 1900-talsschlagern. Utöver avhandlingen har hon publicerat monografierna Brott, tiggeri och brännvinets fördärv: Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck (2016) och En botfärdig synderskas svanesång: Barnamord i skillingtryck mellan visa och verklighet (2019). Hon har därutöver publicerat en stor mängd artiklar och varit redaktör för flera publikationer.

Efter disputationen har Strand arbetat som lektor vid Umeå universitet, varit anställd som professor II i ett norskt forsknings- och digitaliseringsprojekt om skillingtryck och tjänstgjort som forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, där hon sedan 2020 är chef.

Med Karin Strand som oavlönad docent knyter Avdelningen för bokhistoria till sig viktig kompetens på området äldre svenskt folktryck och fördjupar sitt nätverk inom kulturarvssektorn. Karin Strand kommer att bidra med extern expertis på för ämnet centrala områden rörande såväl forskning som förvaltning av samlingar. Strand medverkar som skribent i bokprojektet ”Svensk bokhistoria”, som är under utarbetande vid avdelningen.