Kulturlett projekt får 5 miljoner i projektmedel

Publicerad den 4 december 2014

Projektet "The Rise of the New Big Science: Opportunities and challenges for nations, universities and science" har erhållit 5 miljoner i projektmedel från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 2015-2019.

Projektet leds av <link person thomaskaiserfeld>Thomas Kaiserfeld, professor i Idé- och lärdomshistoria. Medsökande är <link http: fek.lu.se kontakt soc-mb1>Mats Benner, professor vid Företagsekonomiska institutionen och <link http: www.genus.lu.se en kerstin-sandell>Kerstin Sandell, docent och lektor vid Centrum för genusvetenskap. Alla vid Lunds universitet. Målsättningen är att undersöka hur ESS och MAX IV på olika nivåer inte bara skapar forskningsmöjligheter, utan även bidrar till nya typer av utmaningar inom forskarsamhället. Hur involveras individuella forskare och enskilda forskargrupper i utformningen av anläggningens olika delar och hur bidrar anläggningen i sin tur till formuleringen av olika forskningsproblem? Båda anläggningar byggs i närheten av Lunds universitet och påverkar därmed vilka forskningsområden som universitetet väljer att satsa på. Hur påverkar den här typen av stora forskningsanläggningar prioriteringarna på universitetet som helhet, vad gäller resursfördelningen för forskning, och hur kan resulterande spänningar och konflikter mellan olika delar av universitetet undvikas eller lösas? Även inom den nationella forskningspolitiken får den här typen av stora forskningsanläggningar konsekvenser. Hur kan dessa anläggningar, med sina ambitioner att bidra till innovation och tillväxt, beredas plats i det existerande forskningslandskapet? Och hur kan de på bästa sätt bidra till att stärka svensk forskning generellt, inte minst med tanke på att de flesta användarna förmodligen kommer att komma från andra länder än Sverige?