Spikning idag: "Halmstadgruppens metamorfoser. En studie av en konstnärsgrupp".

Publicerad den 5 maj 2014

Avhandling av Bo Keck, idé- och lärdomshistoria, spikades idag 5 maj 2014.

Disputation äger rum 30/5 kl. 13.15 i sal 201, Kulturanatomen, Biskopsgatan 7. Populärvetenskaplig text I avhandlingen i idé- och lärdomshistoria, Halmstadgruppens metamorfoser – En studie av en konstnärsgrupp, studerar författaren den internationellt kända konstnärsgruppen från Halmstad. Författaren analyserar gruppen som social företeelse och intellektuell gemenskap. Han följer gruppens och de enskilda medlemmarnas personliga utveckling kopplat till de stilförändringar som sker i deras konstnärskap under de fem decennier de verkade tillsammans.

I analysen använder sig författaren av Ludwik Flecks kunskapsteoretiska resonemang kring begreppen ”tankekollektiv” och ”tankestil”.  För att få en intellektuell bakgrund till konstnärens roll i samhället använder sig författaren av Pierre Bourdieus tankar kring och fokusering på relationen mellan konstverket, konstnären, konstvärlden och samhället. Vid studien av gruppen ur ett sociologiskt och socialpsykologiskt perspektiv har författaren valt två personer som haft ett stort inflytande med sina analyser av den sociala gruppen, Ferdinand Tönnies och William McDougall.