Kurs

Kursen BBHA23 ingår för närvarande inte i kursutbudet

Kurskod: BBHA23
Engelsk titel: Book History: Level 2
Högskolepoäng: 30

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från vårterminen 2020.

Undervisning – vårterminen 2020

Dekanen beslutar att

  • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Termin: 2
Studiesätt: halvfart, distanskurs
Kursperiod: 2019-09-02 – 2020-06-07
Behörighet: Grundläggande samt avslutad grundkurs (30 hp) i ämnet bokhistoria eller motsvarande.

Beskrivning

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i bokens historia. Den behandlar grafisk kommunikation både ur ett bokmarknadshistoriskt perspektiv och ur mer teoretiska synvinklar.

Kursen ger dig ökad insikt i hur man kan förstå den roll böcker och andra dokument spelat genom århundradena och hur man kan tänka och arbeta när man studerar frågor som har med detta att göra. I en av delkurserna får du också lära dig mer om bokens materiella och formgivningsmässiga aspekter samt om hur boken fungerar som medium.

Kursen är indelad i fyra delkurser à 7,5 poäng.

Delkurs 1: Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken i historiskt och europeiskt perspektiv

Kursen ger dig kunskap om hur bokmarknaden växte fram i Europa efter introduktionen av boktryckarkonsten. Den behandlar också de politiska konsekvenserna av bokcensur och tryckfrihet i Sverige såväl som i övriga Europa. Kursen belyser uppkomsten av en modern bokmarknad där olaglig kopiering och pirateri bekämpades med upphovsrätt. I fokus för kursen står de historiska kontexter i vilka boken och trycket fungerat som en politisk kraft. Kursen undersöker också vilka olika roller boktryckare, förläggare och författare spelade på bokmarknaden i olika historiska perioder.

Delkurs 2: Bokens materialitet och boken som medium

Kursen belyser hur boken formats som ett samhälleligt medium. Du får stifta närmare bekantskap med hur böcker sett ut historiskt, vilka ideologiska, teknologiska och estetiska faktorer som har påverkat deras formgivning samt vilken funktion de haft som förmedlare av det tryckta ordet. Bland de aspekter av boken som behandlas finns format, inbindningstyper och typografisk gestaltning. Kursen ger dig även en mer ingående kännedom om material, tekniker och bevarandefrågor. 

Delkurs 3: Bokhistorisk teori och metod

Kursen ger dig kunskap om bokhistorias teoretiska fundament och metodiska verktyg samt aktuella vetenskapliga förhållningssätt till fältet. Med konkreta exempel behandlar kursen hur textsociologi och kulturhistoria möts i bokhistoria och hur kunskap i bibliografi och grafisk kultur öppnar för fördjupat arbete i bokhistoriska frågeställningar. Kursen löper parallellt med uppsatskursen och tanken är att du ska ha nytta av den när du själv arbetar med teori och metodfrågor i ditt eget skrivande.

Delkurs 4: Uppsats

I kursen får du lära dig att behandla ett avgränsat fenomen eller en bestämd frågeställning på ett vetenskapligt sätt. Det innebär bland annat att du ska samla in material, läsa in dig på relevant litteratur, värdera dina källor samt beskriva, analysera och sammanställa ditt material. Du ska också lära dig att arbeta med och resonera kring teori och metod. I kursen arbetar vi fortlöpande med kamratgranskning, gruppdiskussioner och individuell handledning från lärarna.

Ingående delar

  • Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken, 5,5 hp
  • Litteratursamhället, bokmarknaden och politiken - Paper, 2 hp
  • Bokens materialitet och boken som medium, 5,5 hp
  • Bokens materialitet och boken som medium - Paper, 2 hp
  • Bokhistorisk teori och metod, 5,5 hp
  • Bokhistorisk teori och metod - Paper, 2 hp
  • Uppsats, 7,5 hp

Observera!

Kursen ges inte som fristående kurs nästa termin. Den kan vara öppen för anmälan inom program eller för utbytesstudenter. Kontakta din studievägledare för mer information.

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Distansutbildningar

Se fler kurser som vi ger på distans vid Institutionen för kulturvetenskaper

Alumnporträtt – Eva Costiander

Eva Costiander–Huldén, servicechef, Åbo Akademis bibliotek

Detalj i en handskrift.

Kompetensprofil: bokhistoria

– om bokhistorikers kunskaper och kompetenser.

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-15