Masterprogram i ABM

Programkod: HAABM
Fullständig svensk titel: Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)
Engelsk titel: Master's Programme in ALM
Högskolepoäng: 120
Inriktningar:

  • Arkivvetenskap
  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Museologi

Utbildningsplan
Utbildningsplan (eng)

Beskrivning

Masterprogrammet i ABM vänder sig till dig som är intresserad av att jobba inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter.

När du söker till programmet väljer du inriktning mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi, men du kommer att läsa flera kurser tillsammans med de andra inriktningarna.

Utbildningen fokuserar på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra olika slags information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. Metoder, tekniker och andra förutsättningar för att tillgängliggöra arkivens, bibliotekens och museernas material – som till exempel digitalisering och webben som professionellt redskap – är därför viktiga inslag i utbildningen för att möta de olika verksamheternas användare.

Programmet inleds med en gemensam introduktionskurs och fortsätter med kurser som är specifika för din valda inriktning och kurser som är gemensamma för alla inriktningar. I programmet varvas föreläsningar med studiebesök och fältstudier och dessutom förekommer yrkesverksamma gästföreläsare från arkiv, bibliotek och museer i de allra flesta kurser. Allra sist i programmet skriver du ett examensarbete som också gör att du blir behörig att forska inom din inriktning.

Har du frågor kring antagningen? Skicka gärna e-post till: antagning.abmkultur.luse
 

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för arkiv-, biblioteks- och museiverksamheter (ABM) förändrats och gränserna mellan dessa har i många fall blivit mer otydliga. Inte minst har framväxten av nya informations- och kommunikationstekniska (IKT) redskap medfört både utmaningar och möjligheter. Det gäller exempelvis avseende tillgängliggörande av arkivens, bibliotekens och museernas material, deras samhälleliga uppdrag och de sätt på vilka de olika verksamheterna kan möta sina användare.

Förändringarna består inte enbart i ny teknik, utan även i synen på relationen mellan medborgare och samhällets minnesinstitutioner. Människors behov, intressen och preferenser förväntas i större utsträckning än tidigare vara viktiga utgångspunkter för institutionernas verksamheter. De förändrade förutsättningarna som beskrivs här ställer nya och delvis gemensamma krav på de yrkesverksamma inom arkiv, bibliotek och museer. Behovet av en ökad och fördjupad samverkan mellan utbildningar i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på avancerad nivå är därför påtaglig.

Programmet inleds med en gemensam introduktionskurs. Därefter varvas ämnesspecifika kurser med gemensamma kurser och studenterna ges möjligheter att skapa sin egen utbildningsprofil genom valbart inslag. Den fjärde terminen ägnas åt den ämnesfördjupande masteruppsatsen. ABM-mastern ges på helfart.

Vare sig du väljer en arkivvetenskaplig inriktning, en biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning eller en museologisk inriktning får du en exklusiv utbildning på hög akademisk nivå för arbete inom i första hand arkiv-, biblioteks- eller museisektorn.

Efter avslutad utbildning har du erhållit en god och nödvändig ämnesfördjupning samtidigt som du fått en bredd genom de gemensamma kurser som ges.

En utgångspunkt för utbildningen är att skapa förutsättningar för studenternas möjligheter att hitta arbete efter sin utbildning. Som ett led i detta bygger programmets pedagogiska profil på att se analytisk förståelse och ”praktiskt” arbete som integrerade i varandra. Bl.a. finns följande inslag i utbildningen:

  • Återkommande studiebesök och fältstudier av varierande längd.
  • Återkommande gästföreläsare från arkiv, bibliotek och museer förekommer i de allra flesta kurser.
  • Övningar och moment där studenterna aktivt studerar, undersöker och analyserar arkiv-, biblioteks- och museiverksamheter.
  • Examinationer som skrivs i form av t.ex. policyplaner och strategidokument för arkiv-, biblioteks- och museiverksamheter.
  • Möjligheter att skriva den avslutande uppsatsen med utgångspunkt i verksamhetsbaserade frågeställningar.
  • Alla studenter ges möjligheter att få kontakt med en mentor under utbildningens sista termin.
  • Referensgrupp med yrkesverksamma för varje ämnesinriktning för att försäkra en god dialog mellan utbildning och yrkesliv.

Förutom inslagen ovan finns en valbar praktikkurs (VFU).

ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur-, informations och forskningsverksamheter. I programmet väljs inriktning mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi. Beroende på den studieinriktning du väljer kan du efter utbildningen bli anställd som arkivarie, bibliotekarie eller tjänsteutövare inom museisektorn. Därutöver är ABM-mastern också forskningsförberedande.

Programmet har 36 platser och programstart varje hösttermin sedan 2008. Förkunskapskrav är kandidatexamen med valfri ämnesinriktning.

Ansökningsperioden öppnar i mars och sista anmälningsdag är i mitten av april (se vilket datum på antagning.se).

www.antagning.se

Urvalet av sökande baseras i första hand på ett personligt brev med avsiktsförklaring (letter of intent), som ska medfölja ansökan, därefter på akademiska meriter och intervju.

Mer information om Letter of intent

Vid frågor är du välkommen att kontakta Björn Magnusson Staaf, bjorn.magnusson_staafkultur.luse, som är programkoordinator, eller Henrik Brissman henrik.brissmankultur.luse, 046-222 46 99, som är studievägledare.

Har du frågor som specifikt rör antagningen – kontakta: antagning.abmkultur.luse

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-09-02 – 2026-06-07
Behörighet: Kandidatexamen med valfri inriktning

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

ABM-programmet har tre inriktningar: arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi. Alla kurser som ingår i de tre inriktningarna presenteras via länkarna nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Arkivvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Museologi

Utbildningen söks via antagning.se

Masterprogrammet ges på svenska och kan endast sökas via www.antagning.se Sista anmälningsdag är i mitten av april och programmet startar varje höst.

Läs studentporträtt med några studenter inom programmet

Praktik inom utbildningen

Här är exempel på arbetsplatser där studenter i ABM gjort sin praktik.

Valbara kurser

På den tredje terminen inom masterprogrammet i ABM ingår en valbar kurs på 7,5 hp.

Vi erbjuder en VFU kurs och en kurs i Intellectual Property men det går lika bra att söka kurser fritt inom och utanför Lunds universitet och tillgodoräkna in i masterprogrammet.

ABM: Verksamhetsförlagd kurs (ABMM07)

Intellectual Property and Digital Information - Law, Politics and Culture (ABMA18)

Programkoordinator

Charlotte Hagström, Masterkoordinator, masterprogram i ABM

E-post charlotte.hagstromkultur.luse

Telefon 046-222 68 15

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Studievägledare

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046-222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2024-03-25