Masterprogram i ABM

Programkod: HAABM
Fullständig svensk titel: Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive museologi (ABM)
Engelsk titel: Master's Programme in ALM
Högskolepoäng: 120
Inriktningar:

  • Arkivvetenskap
  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Museologi

Utbildningsplan

Utbildningsplan (eng)

Beskrivning

ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur- och forskningsverksamheter. I programmet väljs inriktning mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi.

ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper. ABM-masterns profil svarar mot en förändring i synen på relationen mellan medborgare och samhällets minnesinstitutioner som ställer nya krav på yrkeskunnande.

I programmet fokuseras särskilt förmedling av information och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner och organisationer där förmedlingen äger rum. Metoder, tekniker och andra förutsättningar för att tillgängliggöra arkivens, bibliotekens och museernas material är därför viktiga inslag för att klargöra olika sätt att möta verksamheternas användare. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap utgör naturliga inslag i programmet.

Programmet innehåller såväl gemensamma som ämnesspecifika inslag. Efter utbildningen kan du bland annat söka arbete som arkivarie, bibliotekarie, museitjänsteman eller arbete vid näraliggande kultur-, informations och forskningsinstitutioner. Fördjupningen i ett avslutande examensarbete gör även programmet forskningsförberedande i respektive ämne.

Har du frågor kring antagningen? Skicka gärna e-post till: antagning.abmkultur.luse
 

Under de senaste decennierna har förutsättningarna för arkiv-, biblioteks- och museiverksamheter (ABM) förändrats och gränserna mellan dessa har i många fall blivit mer otydliga. Inte minst har framväxten av nya informations- och kommunikationstekniska (IKT) redskap medfört både utmaningar och möjligheter. Det gäller exempelvis avseende tillgängliggörande av arkivens, bibliotekens och museernas material, deras samhälleliga uppdrag och de sätt på vilka de olika verksamheterna kan möta sina användare.

Förändringarna består inte enbart i ny teknik, utan även i synen på relationen mellan medborgare och samhällets minnesinstitutioner. Människors behov, intressen och preferenser förväntas i större utsträckning än tidigare vara viktiga utgångspunkter för institutionernas verksamheter. De förändrade förutsättningarna som beskrivs här ställer nya och delvis gemensamma krav på de yrkesverksamma inom arkiv, bibliotek och museer. Behovet av en ökad och fördjupad samverkan mellan utbildningar i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi på avancerad nivå är därför påtaglig.

ABM-mastern har en huvudsaklig inriktning på den kommunikation som sker i arkiv, på bibliotek och museer och som syftar till att göra information och kultur tillgänglig för olika målgrupper.

I programmet fokuseras särskilt förmedling av information och kultur samt verksamhetsutveckling av de institutioner och organisationer där förmedlingen äger rum. Metoder, tekniker och andra förutsättningar för att tillgängliggöra arkivens, bibliotekens och museernas material är därför viktiga inslag för att klargöra olika sätt att möta verksamheternas användare. Frågor som rör digitalisering och webben som professionellt redskap utgör naturliga inslag i programmets olika kurser.

ABM-mastern bygger vidare på våra goda erfarenheter av att utbilda bibliotekarier (BIVIL) med en hög grad av studentaktivt lärande. Vidare kännetecknas programmet av att teoretiska och praktiska inslag integreras i en kvalificerad professionsförberedande utbildning.

Programmet inleds med en gemensam introduktionskurs. Därefter varvas ämnesspecifika kurser med gemensamma kurser och studenterna ges möjligheter att skapa sin egen utbildningsprofil genom valbart inslag. Den fjärde terminen ägnas åt den ämnesfördjupande masteruppsatsen. Utöver programmets tre ämnesinriktningar kan du i masteruppsatsen välja att fördjupa dig inom ämnet bokhistoria. ABM-mastern ges på helfart.

Vare sig du väljer en arkivvetenskaplig inriktning, en biblioteks- och informationsvetenskaplig inriktning eller en museologisk inriktning får du en exklusiv utbildning på hög akademisk nivå för arbete inom i första hand arkiv-, biblioteks- eller museisektorn.

Efter avslutad utbildning har du erhållit en god och nödvändig ämnesfördjupning samtidigt som du fått en bredd genom de gemensamma kurser som ges.

En utgångspunkt för utbildningen är att skapa förutsättningar för studenternas möjligheter att hitta arbete efter sin utbildning. Som ett led i detta bygger programmets pedagogiska profil på att se analytisk förståelse och ”praktiskt” arbete som integrerade i varandra. Bl.a. finns följande inslag i utbildningen:

  • Återkommande studiebesök och fältstudier av varierande längd.
  • Återkommande gästföreläsare från arkiv, bibliotek och museer förekommer i de allra flesta kurser.
  • Övningar och moment där studenterna aktivt studerar, undersöker och analyserar arkiv-, biblioteks- och museiverksamheter.
  • Examinationer som skrivs i form av t.ex. policyplaner och strategidokument för arkiv-, biblioteks- och museiverksamheter.
  • Möjligheter att skriva den avslutande uppsatsen med utgångspunkt i verksamhetsbaserade frågeställningar.
  • Alla studenter ges möjligheter att få kontakt med en mentor under utbildningens sista termin.
  • Referensgrupp med yrkesverksamma för varje ämnesinriktning för att försäkra en god dialog mellan utbildning och yrkesliv.

Förutom inslagen ovan finns en valbar praktikkurs (VFU).

ABM-mastern vänder sig till dig som vill arbeta inom arkiv, bibliotek, museer eller näraliggande kultur-, informations och forskningsverksamheter. I programmet väljs inriktning mot ett av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap eller museologi. Beroende på den studieinriktning du väljer kan du efter utbildningen bli anställd som arkivarie, bibliotekarie eller tjänsteutövare inom museisektorn. Därutöver är ABM-mastern också forskningsförberedande.

Programmet har 36 platser och programstart varje hösttermin sedan 2008. Förkunskapskrav är kandidatexamen med valfri ämnesinriktning.

Ansökningsperioden öppnar i mars och sista anmälningsdag är i mitten av april (se vilket datum på antagning.se).

www.antagning.se

Urvalet av sökande baseras i första hand på ett personligt brev med avsiktsförklaring (letter of intent), som ska medfölja ansökan, därefter på akademiska meriter och intervju.

Mer information om Letter of intent

Vid frågor är du välkommen att kontakta Björn Magnusson Staaf (bjorn.magnusson_staafkultur.luse), som är programkoordinator, eller Henrik Brissman (henrik.brissmankultur.luse, 046-222 46 99), som är studievägledare.

Har du frågor som specifikt rör antagningen – kontakta: antagning.abmkultur.luse

Information om nästa utbildningstillfälle

Utbildningen ges nästa gång: höstterminen 2021
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2021-08-30 – 2023-06-04
Behörighet: Kandidatexamen med valfri inriktning

Se mer information om att söka utbildningen på Lunds universitets utbildningssidor

Terminsöversikt

ABM-programmet har tre inriktningar: arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap och museologi.

Alla kurser som ingår i de tre inriktningarna presenteras via länkarna nedan. På respektive kurshemsida finns kursplaner, schemalänkar, information om kursansvarig osv.

Arkivvetenskap

Biblioteks- och informationsvetenskap

Museologi

Utbildningen söks via antagning.se

Masterprogrammet ges på svenska och kan endast sökas via www.antagning.se

Sista anmälningsdag är i mitten av april och programmet startar varje höst.

Läs studentporträtt med några studenter inom programmet

Praktik inom utbildningen

Inom dessa arbetsplatser har studenter i ABM gjort sin praktik under HT 2018.

Valbara kurser

På den tredje terminen inom masterprogrammet i ABM ingår en valbar kurs på 7,5 hp.

Vi erbjuder en VFU kurs och en kurs i Intellectual Property men det går lika bra att söka kurser fritt inom och utanför Lunds universitet och tillgodoräkna in i masterprogrammet.

ABM: Verksamhetsförlagd kurs (ABMM07)

Intellectual Property and Digital Information - Law, Politics and Culture (ABMA18)

Programkoordinator

Björn Magnusson Staaf, Programkoordinator, masterprogram i ABM

E-post bjorn.magnusson_staafkultur.luse

Telefon 046–222 30 76

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Studievägledare

Henrik Brissman, studievägledare

E-post henrik.brissmankultur.luse

Telefon 046–222 46 99

Rum LUX:C311

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

En läsplatta och en dator.

Masterprogram i ABM

En folder om Arkivvetenskap – Biblioteks- och informations- vetenskap – Museologi.