Intermediala studier

Forskningsverksamhet

Den forskning som bedrivs i ämnet intermediala studier är multi- och tvärdisciplinär, och delvis präglad av de ämnen som lektorerna har disputerat i, såsom litteraturvetenskap, musikvetenskap och latin. Forskningen bedrivs huvudsakligen inom de befintliga lektorstjänsterna, men ämnet har även ett antal externfinansierade projekt. Som exempel på externfinansierade projekt kan nämnas forskning om konstmusik i svensk efterkrigstid; musikverket i den postdigitala tidsåldern; musik, medier och digital kultur, med fokus på jazzmusikern och kompositören Brad Mehldaus musik; poesi, intermedialitet och digitala kulturer, med särskilt fokus på poeten Bruno K. Öijer. Som exempel på forskning som bara delvis ingår i tjänsten kan nämnas ett internationellt pågående projekt om de text–bildtransformationer som samlas inom och utom det klassisk-retoriska ekfrasbegreppet. Därtill ägnas mycket forskning åt frågan om mediernas historiska och nutida samspel mellan text, bild och ton, retorikens och reklamens intermediala historia, allkonstverket och hur mening skapas i mötet med interagerande medier. Forskningsverksamheten präglas också av anordnande av återkommande workshops, högre seminarier och symposier.

Forskningsinriktning

Den forskning som bedrivs inom intermediala studier har huvudsakligen fokuserat på ord-, bild- och tonrelationer, vilkas inbördes relationer och deras perception varieras i den historiska och samhälleliga processen. Då ämnet tidigare hade en betoning på de estetiska medierna, finns det numera en tendens att lyfta fram hur förändringarna av det teknologiska mediet påverkar såväl produktions- som receptionsprocesserna av kulturella produkter och populära fenomen. Därmed kan en viss förändringstendens spåras i ämnet såsom införlivandet av kultur- och kommunikationsteoretiska frågeställningar, populärkulturella fenomen och den digitala kulturens påverkan på de estetiska medierna.

Forskningsresultat

Av de nyare engelskspråkiga publikationer som ämnets forskare har varit delaktiga i har två tydlig internationell prägel. Den ena är boken Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality, Lund: Intermedia Studies Press, 2007, som redigerades av den dåvarande personal som dessutom delvis bidragit med egna kapitel. Boken har citerats och använts av såväl nationella som internationella forskare samt som kurslitteratur på universitet i Sverige. Den andra boken av internationell karaktär är Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and International Approaches to Astrid Lindgren’s Work, New York: Routledge, 2011 där två av ämnets forskare bidrog med artiklar. Ämnet har dessutom publicerat ytterligare två böcker i sin egen skriftserie Intermedia Studies Press: Gunnar Ekelöf mellan konstarterna: fyra essäer (2010), samt Hans Lund, Det runda brunnslocket: en duomedial artefakt under fötterna (2011). Fler publikationer inom denna skriftserie är på gång.

Konferenser och den tredje uppgiften

Ämnets forskare publicerar sig i olika vetenskapliga och populärvetenskapliga sammanhang, och har också medverkat på konferenser, föreläsningar och workshops. På ACSIS-konferensen i Norrköping 2009, för att nämna ett exempel, hade ämnet en gemensam session på temat Intermediala kulturstudier. Ämnet har också regelbundna samarbeten med Forum för Intermediala Studier vid Linnéuniversitet i Växjö. Lunds forskare har också organiserat flera internationella symposier i samband med den pågående forskningen kring ekfrasen. Bland insatser att räkna till tredje uppgiften kan nämnas föredrag som sänts i SVT/Kunskapskanalen/Utbildningsradion, deltagande i publika Science Slam-evenemang och andra offentliga sammanhang.

Böcker (6 st)

 • Arvidson, M. (2016). An Imaginary Musical Road Movie : Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider". Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, 10. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • Lund, H. (2013). Mötesplatser : Ord och bild i samverkan. Intermedia Studies Press, 4.
 • Steiner, A. (2012). Litteraturen i mediesamhället. Studentlitteratur AB.
 • Lund, H. (2011). Det runda brunnslocket : en duomedial artefakt under fötterna. Intermedia Studies Press, 3.
 • Flores, F. (2007). Postmodernism and the Digital Era. Department of Informatics, Lund University.
 • Führer, H. (2003). Studien zu Jacob Baldes Jephtias. Ein jesuitisches Meditationsdrama aus der Zeit der Gegenreformation. Heidrun Führer, Gulsångarvägen 10, SE-24735 Södra Sandby. Doktorsavhandling.

Redaktörskap (6 st)

 • Askander, M., Lundin, J. A. & Söderman, J. (2014). (Red.) CODA : Andra antologin om Musik och samhälle. Kira Förlag.
 • Arvidson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (2013). (Red.) Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Sekel Bokförlag.
 • Askander, M. & Bruhn, J. (2010). (Red.) Gunnar Ekelöf mellan konstarterna. Intermedia Studies Press, 2. Intermedia Studies Press.
 • Askander, M. (2009). (Red.) Förgängligheter : åtta essäer. HEX, HEX 003. Sekel Bokförlag.
 • Arvidson, J., Askander, M., Bruhn, J. & Führer, H. (2007). (Red.) Changing Borders : Contemporary Positions in Intermediality. Intermedia Studies Press, 1. Intermedia Studies Press.
 • Lund, H. & Hedling, E. (1997). (Red.) Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media. Rodopi.

Artiklar (4 st)

 • Arvidson, M. (2012). Music and Musicology in the Light of Intermediality and Intermedial Studies. STM-Online, 15. Svenska samfundet för musikforskning.
 • Askander, M. (2012). Universitetspedagogik (recension). Högre utbildning, 2, 61-62. Swednet.
 • Arvidson, J. (2010). Ett monumentalt misslyckande. Frank Heyman och Tämplet. Valör, Tema: Misslyckande, 3-18. Föreningen Valör, Uppsala.
 • Führer, H. (2007). Intermediality in Culture. Thomas Mann's "der Tod in Venedig". Changing Borders, 1, 207-238. Intermedia Studies Press.

Bokkapitel (24 st)

 • Arvidson, M. (2015). Efterord : Några intermediala och lärdomshistoriska reflektioner om ord om ljud. I Mossberg, F. (Red.) Ord om ljud : Skriftställare om ljudmiljöer och ljud (pp. 65-71), 14. Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet.
 • Askander, M. (2015). ”Vänta lite, jag ska bara kolla mejlen först...” Några tankar om akademiskt ledarskap och stress. I Lövkrona, I. & Widén, K. (Red.) Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2013-2014. Erfarenheter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram, 5. Lund University.
 • Arvidson, M. (2014). The Impact of Cultural Studies on Musicology Within the Context of Word and Music Studies: Questions and Answers. I Hart, H., Heady, K., Hinz, H. & Schirrmacher, B. (Red.) Ideology in Words and Music (pp. 17-29), Stockholmer Germanistische Forschungen 79. Acta Universitatis Stockholmiensis.
 • Askander, M. (2014). Lady Gaga : scenerna, medierna, fansen. I Lundin, J. A., Johan, S. & Mikael, A. (Red.) Coda: en andra antologi om musik och samhälle. Kira Förlag (Malmö).
 • Führer, H. & Banaskiewicz, B. (2014). The trajectory of ancient ekphrasis. I Jedličková, A. (Red.) On Description (pp. 45-75). Akropolis.
 • Steiner, A. (2014). Läsning, litteratur och böcker i en digital värld. I Carlsson, U. & Facht, U. (Red.) MedieSverige 2014 (pp. 55-63). Nordicom.
 • Arvidson, M. (2013). Den apolliniska drömmen om en lycklig framtid. Kris i kultur och konstmusik i svensk efterkrigstid. I Arvidson, M., Hansson, K. & Geisler, U. (Red.) Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia (pp. 87-111). Sekel Bokförlag.
 • Arvidson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (2013). Introduktion : kulturvetenskapliga perspektiv på kris. I Arvidson, M., Hansson, K. & Geisler, U. (Red.) Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia (pp. 9-27). Sekel Bokförlag.
 • Steiner, A. (2013). Den litterära genren som marknadskoncept - klassiker och fantasy hos bokhandlare, läsare och litteraturvetare. I Rydquist, L. (Red.) Det sköna med skönlitteraturen 3. Föreläsningar om skönlitteratur på Nobelbiblioteket (pp. 28-39). Svenska Akademien.
 • Steiner, A. (2012). Digital litteraturkritik. I Christian, L. (Red.) Litteraturens nätverk. Berättande på internet (pp. 51-63). Studentlitteratur AB.
 • Steiner, A. (2012). Läsarnas marknad och marknadens läsare – reflektioner över materiella villkor på bokmarknaden. I Carlsson, U. & Johannisson, J. (Red.) Läsarnas marknad och marknadens läsare, SOU 2012:10 (pp. 27-43). Statens Offentliga Utredningar.
 • Arvidson, J. (2011). Disbeliefs in the Sculptural Imagination. On Theatricality and Intermediality in the Astrid Lindgren Memorials. I Kümmerling-Meibauer, B. & Surmatz, A. (Red.) Beyond Pippi Longstocking. Intermedial and International Aspects of Astrid Lindgren's Work (pp. 219-237). Routledge.
 • Arvidson, M. (2011). "Verbala och visuella aspekter i tredje symfonin". I Geisler, U. & Rosengren, H. (Red.) ”MIN TID SKA KOMMA” GUSTAV MAHLER I TVÄRVETENSKAPLIG BELYSNING (pp. 91-108). Sekel Bokförlag.
 • Führer, H. (2011). Balde, Jacobus. Encyclopedia of the Bible and its reception, 3. De Gruyter.
 • Führer, H. (2011). Baroque : literature. I Hans-Josef, K., Bernard, M., Choon-Leong, S., Hermann, S., Barry Dov, W. & Eric, Z. (Red.) Encyclopedia of the Bible and its reception, 3. De Gruyter.
 • Steiner, A. (2011). Gendered readings. Bella's books and literary consumer culture. I Ann, S. & Mariah, L. (Red.) Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience (pp. 195-211). Nordic Academic Press.
 • Steiner, A. & Larsson, M. (2011). Introduction. I Steiner, A. & Larsson, M. (Red.) Interdisciplinary Approaches to Twilight. Studies in Fiction, Media, and a Contemporary Cultural Experience (pp. 9-28). Nordic Academic Press.
 • Arvidson, J. (2010). Rammed Earth Sculpture Garden. Objekt–skulptur–trädgård–offentlig konst. I Fagerström, L. & Haglund, E. (Red.) Plats, poetik och politik. Samtida konst i det offentliga rummet (pp. 188-190). Arenagruppen.
 • Führer, H. (2010). Astrids Lindgren's World in Vimmerby : a "Total Work of Art"?. I Astrid, S. & Bettina, K.-M. (Red.) Beyond Pippi Longstocking : intermedial and international aspects of Astrid Lindgren's works (pp. 239-257). Routledge.
 • Führer, H. (2010). En bild säger mer än 1000 ord – en intermedial analys av en gåtfull frontispis till ett barockdrama. I Faegersten, F., Wallensten, J. & Östenberg, I. (Red.) Tankemönster : festskrift för Eva Rysted.
 • Arvidson, J. (2009). The Vergegenkunft Archive / A Futuristic Archaeology. I Philbrick, J. (Red.) Everything Trembles. Exhibition Manual (pp. 30-40). Skissernas museum, Lund.
 • Askander, M. (2008). Levandet och döendet i symbios. I Askander, M. (Red.) Förgängligheter : åtta essäer, HEX 003. Sekel Bokförlag.
 • Arvidson, J. (2007). "To Stitch the Cut…". The Record Sleeve and its Intermedial Status. I Arvidson, J., Askander, M., Bruhn, J. & Führer, H. (Red.) Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality (pp. 55-83), 1. Intermedia Studies Press.
 • Hedling, E., Lagerroth, U.-B. & Lund, H. (1997). Introduction: Towards a Poetics of Interart Discourse. I Hedling, E., Lagerroth, U.-B. & Lund, H. (Red.) Interart Poetics: Essays on the Interrelations of the Arts and Media (pp. 7-12). Rodopi.

Konferensbidrag (15 st)

 • Arvidson, M. (2015). Är musik verkligen en sten? Några reflektioner över musikens epistemiska och ontologiska egenskaper.
 • Arvidson, M. (2015). Word and Music Studies : Types of Word and Music Relations : A Few Case Studies. [Publication information missing].
 • Arvidson, M. (2014). Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Highway Rider. [Publication information missing].
 • Arvidson, M. (2012). "Dysfunctional Disciplinary Boundaries, and the Need for a New Foundation Discipline?". I Hinz, H. (Red.) [Host publication title missing]. Word and Music Association Forum.
 • Arvidson, J. (2011). A sounding visual text in motion: the title sequence and intermedial iconicity.
 • Arvidson, M. (2011). Musikverket i den postdigitala tidsåldern.
 • Arvidson, M. (2010). Konstens och kulturens kris. Konstmusik och teknokrati i svensk efterkrigstid.
 • Arvidson, J. (2009). Filmen om Zidane – en modell för kulturstudier.
 • Arvidson, M. (2009). Musik, ideologi och ekologi.
 • Arvidson, M. (2009). Ut Pictura Musica och striden mellan konstarterna.
 • Askander, M. (2009). Att sminka de döda. I Nyblom, A. (Red.) ACSIS: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden (pp. 397-408), Kultur~Natur 2009 - Conference Proceedings. Linköping University Electronic Press.
 • Askander, M. (2009). Gayikon, flickidol, livsdyrkare.
 • Arvidson, J. (2008). Disbeliefs in the Sculptural Imagination? Public Art, the Astrid Lindgren Memorial Proposals and Intermediality.
 • Askander, M. (2006). Romanen som mediebrus: tillvarons medialisering i Jan Kjaerstads roman Förföraren. I Rossel, S. H. (Red.) Der Norden im Ausland - das Ausland im Norden. Formung und Transformation von Konzepten und Bildern des Anderen vom Mittelalter bis heute. 25. Tagung der IASS (International Association for Scandinavian Studies) in Wien, 2.-7.8.2004 (pp. 111-116), 15. Praesens Verlag.
 • Askander, M. (2005). Diktaren i medieåldern: Om relationen mellan film och lyrik i Bruno K. Öijers verk. I Fornäs, J. (Red.) Linköping Electronic Conference Proceedings (pp. 1-9). Linköping University.

Working papers (2 st)

 • Askander, M. (2010). Digitala medier och intermedialitet : kursutvecklingsplan för Intermediala studier, fortsättningskursen (31-60 hp) Delkurs: Digitala medier (7,5 hp) heltid.
 • Arvidson, J. (2009). Pedagogisk utvecklingsplan för intermediala kulturstudier. En problematisering av ett logistiskt-pedagogiskt dilemma.

Recensioner (4 st)

 • Arvidson, M. (2013). Recension av Den högre utbildningen. Ett fält av marknad och politik. Högre utbildning, 3, 75-79. Swednet.
 • Arvidson, M. (2013). Recension av Ingemar Hedenius heliga rum. Sofokles. Kierkegaard. Mozart. Svensk tidskrift för musikforskning, 95, 191-193. Svenska samfundet för musikforskning.
 • Steiner, A. (2013). The Business of the Novel. Economics, Aesthetics and the Case of Middlemarch. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 133, 406-409. Svenska litteratursällskapet.
 • Arvidson, M. (2011). Det postdigitala manifestet. Hur musik äger rum. Svensk tidskrift för musikforskning, 93, 104-106. Svenska samfundet för musikforskning.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

 • Arvidson, J. (2006). ”Romanen i taleboblen”. Proust Bulletin, 23-39. Det Danske Proustselskabet, Det Danske Proustselskabet.

Tidningsartiklar (1 st)

 • Askander, M. (2010). Bockfesten – läsfest värd ett Nobelpris. Smålandsposten. Smålandsposten.

Övrigt (1 st)

 • Arvidson, M. (2009). Teoretikern som etnograf. Om förhållandet mellan teori och praktik i professionsinriktade utbildningar.