Kurs

Kurskod: ETNA14
Engelsk titel: Ethnology: Cultural Analytical Perspectives, Level 1
Högskolepoäng: 30

OBS! Informationen nedan är från vårterminen 2020. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Dekanen beslutar att

 • HT-fakulteterna tillfälligt ska övergå till undervisning och examination på distans med stöd av exempelvis lärplattformen Canvas eller verktyget Zoom. Undantag kan göras med hänsyn till t ex gruppstorlekar. Övergången ska ske med start den 18 mars 2020 och ska gälla till dess att rekommendationerna med anledning av coronaepidemin ändras.

Försäkra dig om att vi kan nå dig – kontrollera att din e-postadress i Ladok är korrekt: www.student.lu.se

Kurstillfälle: vårterminen 2020
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2020-01-20 – 2020-06-07
Anmälningskod: LU-70501
Behörighet: Grundläggande behörighet

Introduktionsmöte: 2020-01-20 kl. 9.15 – 12.00 i LUX:B429

Lärare: Kristofer Hansson, Lars-Eric Jönsson, Susanne Lundin, Gabriella Nilsson

Information

Vi etnologer är intresserade av hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. Detta är viktigt för att förstå varför människor gör som de gör - och inte gör. För att förstå människan som kulturvarelse, helt enkelt. Betydelsefullt är t.ex. den roll som genus, klass, etnicitet, sexualitet, kropp och funktionalitet spelar i möte mellan människor och med den sociala omgivningen.

Vardagen och det till synes triviala är särskilt spännande för oss etnologer, då vi gärna går in köksingången för att få syn på "det stora genom det lilla". Det vill säga, vi vill synliggöra större samhälleliga strukturer och fenomen genom insikter om individers liv och leverne. Även ett historiskt perspektiv är viktigt, både för att förstå dåtidens människor och livsvillkor och nutidens.

Nu när du ska bli etnolog kommer du att träna upp en förståelse för hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa de kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och normala. "Hur kunde det bli så här?", är en fråga du kommer att kunna svara på. Utöver vetenskapliga insikter om sådant som vardagsliv, kulturmöten och historiebruk kommer utbildningen i etnologi successivt att ge dig erfarenhet av att tillämpa de metoder som behövs för att kunna genomföra en kulturanalys, och ge dig en inblick i hur det är att yrkesarbeta som etnolog.

Under terminen kommer du att successivt introduceras till etnologiämnet via fyra olika tematiska ingångar - seendet (delkurs 1), letandet (delkurs 2), kännandet (delkurs 3) och lyssnandet (delkurs 4). Dessa fyra verb är centrala för hur människor lever sina liv, men de utgör också viktiga metodologiska utgångspunkter när etnologer arbetar för att förstå dessa levda liv. När du gått igenom alla fyra delkurserna ska du, via de här fyra ingångarna, ha fått en fördjupad förståelse av vad det innebär att vara människa - och att vara etnolog.

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen

Delkursinformation

 1. Etnologiska perspektiv, 7,5 hp
  Målsättningen med delkurs 1 är att ge dig en grundläggande introduktion i ämnet samt de perspektiv som etnologer arbetar utifrån och de frågor som är viktiga inom ämnet idag. Detta gör vi genom att fokusera på seendet och dess olika funktioner och konsekvenser - i samhället och för individen, men också för oss etnologer. När vi tar på de etnologiska glasögonen, genom att anamma olika synsätt och perspektiv, framträder skilda företeelser för oss som kanske tidigare varit osynliga. På delkursen närmar vi oss maktaspekten i vem som ser och vem som blir sedd - och hur det påverkar vår identitet och våra liv; liksom hur blicken fungerar i ett övergripande samhälleligt perspektiv. På delkursen ingår även ett fokus på seendets olika teknologier och metoder - vi reflekterar över fotografiets funktion som källa, metod och artefakt - och vi övar en av etnologins vanligaste metoder - observation.
 2. Kulturhistoriska perspektiv och metoder , 7,5 hp
  Målsättningen med delkurs 3 är att ge dig en första orientering i vad ett kulturhistoriskt perspektiv innebär för etnologiämnet - hur "historia" för etnologer både kan vara ett kunskapsintresse i sig och en analysmetod. Med fokus på letandet och spårandet, och med målet att hitta ledtrådar till det förflutna som både kan förklara sin samtid och vår nutid, kommer du under delkursen att få erfarenhet av att undersöka arkivmaterial och nedteckningar. Men du kommer också rent konkret att få lära dig mer om hur det moderna svenska samhället vuxit fram.
 3. Materialitet, konsumtion och kulturarv , 7,5 hp
  Målsättningen med delkurs 3 är att du ska få insikt i hur viktigt det materiella - föremålen, artefakterna, tingen, det som går att ta på och känna på - är för människors liv. Hur människor lever med, och i, en materiell värld. Men också hur viktigt det materiella är och har varit för etnologins kunskap om, och förståelse av, dessa liv. I etnologins barndom var det gamla bondesamhällets föremål av betydande vikt, men fortfarande idag är det svårt att tänka etnologi utan intresse för föremålen - inte minst som en metod för att förstå mer abstrakta företeelser. Successivt har konsumtion och kulturarv kommit in som viktiga aspekter av hur vi förstår materialitet, liksom den upplevande, kännande kroppen, varför det också är viktiga delar under kursen.
 4. Berättande och folklore, 7,5 hp
  Målsättningen med delkurs 4 är att ge dig en orientering i hur etnologiämnet förhåller sig till olika sorts berättelser - inte minst ämnets nära koppling till folkloristiken. Med utgångspunkt i lyssnandet lyfter delkursen fram olika exempel på vad den som lyssnar (och frågar) kan få höra - samtal, debatter, diskurser, sagor, sägner, skrönor, prat - och vilka funktioner dessa berättelser har för människors i olika situationer. Under kursen övas även de för etnologiämnet centrala metoder som kan kopplas till lyssnandet - frågelistan och intervjun.

Beskrivning

Vi etnologer är intresserade av hur människor skapar mening i sina liv och förståelse för sin omvärld. Detta är viktigt för att förstå varför människor gör som de gör - och inte gör. För att förstå människan som kulturvarelse, helt enkelt. Betydelsefullt är t.ex. den roll som genus, klass, etnicitet, sexualitet, kropp och funktionalitet spelar i möte mellan människor och med den sociala omgivningen.

Vardagen och det till synes triviala är särskilt spännande för oss etnologer, då vi gärna går in köksingången för att få syn på "det stora genom det lilla". Det vill säga, vi vill synliggöra större samhälleliga strukturer och fenomen genom insikter om individers liv och leverne. Även ett historiskt perspektiv är viktigt, både för att förstå dåtidens människor och livsvillkor och nutidens. 

Nu när du ska bli etnolog kommer du att träna upp en förståelse för hur de värderingar och normer som finns i samhället idag har uppstått och kommit att skapa de kulturella mönster som vi uppfattar som självklara och normala. "Hur kunde det bli så här?", är en fråga du kommer att kunna svara på. Utöver vetenskapliga insikter om sådant som vardagsliv, kulturmöten och historiebruk kommer utbildningen i etnologi successivt att ge dig erfarenhet av att tillämpa de metoder som behövs för att kunna genomföra en kulturanalys, och ge dig en inblick i hur det är att yrkesarbeta som etnolog.

Under terminen kommer du att successivt introduceras till etnologiämnet via fyra olika tematiska ingångar - seendet (delkurs 1), letandet (delkurs 2), kännandet (delkurs 3) och lyssnandet (delkurs 4). Dessa fyra verb är centrala för hur människor lever sina liv, men de utgör också viktiga metodologiska utgångspunkter när etnologer arbetar för att förstå dessa levda liv. När du gått igenom alla fyra delkurserna ska du, via de här fyra ingångarna, ha fått en fördjupad förståelse av vad det innebär att vara människa - och att vara etnolog. 

Etnologi kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen 

Utbildningstillfällen – vårterminen 2021

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid
18 januari 2021 – 6 juni 2021

Sista anmälningsdag den 15 oktober 2020

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Etnologi med kulturanalytisk inriktning, grundkurs är 55 000 SEK.

Vägar till examen – ämne

Vill du ta kandidatexamen i detta ämne? Läs mer här!

Etnologi på instagram

@etnologi_i_lund finns på Instagram. Följ oss gärna!

Cykelsadel av en äldre modell.

Kompetensprofil – etnologi

En folder om etnologers kunskaper och kompetenser.

Utbildningsvägar för etnologistudenter

Läs etnologi 90 hp och fortsätt med en praktik/projekt-kurs eller ett masterprogram! Klicka här för att få veta mer!