Bokhistoria

Det bokhistoriska forskningsfältet har vuxit fram ur intresset för boken och andra dokumenttyper som både meningsbärande och meningsproducerande fysiska föremål, och ur ett behov av att förstå hur den mänskliga kommunikationens tekniker och former interagerat med samhälleliga och kulturella föreställningar och villkor i skilda tider. Vid avdelningen för bokhistoria bedrivs forskning inom dessa områden. Bokhistoria är som akademisk disciplin betraktat ett ungt ämne. Internationellt sett befinner det sig i ett expansivt läge och ämnet attraherar forskare från många olika discipliner. Vid Lunds universitet, det enda i Norden där bokhistoria finns som självständig disciplin, tillkom ämnet 1990. Vi ger grundutbildning, kandidat- och forskarutbildning i ämnet samt fristående kurser i paleografi. Avdelningen bjuder regelbundet in utländska gästforskare och gästdoktorander och vi reser själva iväg på forskningsvistelser och konferenser inom och utom Europa, allt i syfte att vidmakthålla en hög kvalitet och aktualitet i verksamheten och lära känna bokhistoriska kollegor och deras forskning. Tillsammans med danska kollegor driver vi nätverket Nordiskt forum för bokhistoria, som årligen anordnar öppna forskningssymposier, och inom projektet Books & Politics arbetar vi med forskare från Danmark, Norge, Frankrike och Tjeckien. Viktiga kontakter finns även vid Department of typography and graphic communication på University of Reading, inom the Printing Historical Society samt givetvis inom det bokhistoriska forskningsfältets största sammanslutning, the Society for the history of authorship, reading and publishing (SHARP) som för övrigt belönat ett forskningsprojekt vid avdelningen med pris för bästa engelskspråkiga monografi 2015. Flera av de elva personer som hittills disputerat vid avdelningen är verksamma inom biblioteksvärlden och forskarvärlden. Det gäller även många av våra studenter, och vi är måna om en livaktig samverkan mellan forskning, undervisning, kulturarvssektorn och den intresserade allmänheten. Här har vi stor nytta och glädje av de två unika samlingar som avdelningen förfogar över och använder i olika pedagogiska och forskningsmässiga sammanhang – Einar Hansens boksamling och Svenskt bokmuseum.

Böcker (10 st)

Redaktörskap (9 st)

Artiklar (42 st)

Bokkapitel (71 st)

Förord (1 st)

Encyklopediartiklar (1 st)

Konferensbidrag (35 st)

Rapporter (2 st)

Working papers (1 st)

Översättningar (3 st)

Recensioner (21 st)

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (20 st)

Tidningsartiklar (23 st)

Övrigt (10 st)

Sidansvarig: Asa.Lundgrenkultur.luse | 2020-06-14