Idé- och lärdomshistoria

Internationellt motsvaras svensk idé- och lärdomshistoria av flera olika forskningsinriktningar. Idé- och lärdomshistoria i Lund har således en förhållandevis bred forskningsprofil. Här finns en framgångsrik äldrehistorisk inriktning. Vidare finns här en sedan länge etablerad stark filosofihistorisk tradition och en senare inriktning mot begreppshistoria. Till detta kommer flera forskares intresse för teknik- och vetenskapshistoria liksom medicinhistoria. Äldrehistorisk forskning ansluter främst till det kulturhistoriskt breda fältet ”early modern studies” som inbegriper konsthistoria, musikhistoria, litteraturhistoria, vetenskapshistoria m.m. Den filosofihistoriska forskningen ansluter bara delvis till det som i anglosaxisk språkdräkt ibland kallas ”intellectual history” och har fått en allt starkare inriktning mot begreppshistoria, ”history of concepts”. De idé- och lärdomshistoriska delarna som vetter åt det teknik- och vetenskapshistoriska fältet ingår internationellt i ämnet ”history of science and technology” som ansluter väl till det breda tvärvetenskapliga fältet som etablerats under beteckningen ”Science and Technology Studies (STS)”. Dessa olika inriktningar inom idé- och lärdomshistoria i Lund samverkar väl och har gemensamma utgångspunkter i intresset för kulturhistoriska perspektiv, något som innebär att de historiska analyserna utgår från relevanta idémässiga och kulturella sammanhang. Kontextens betydelse för förståelse och tolkning av olika historiska företeelser har alltid hyllats inom svensk idé- och lärdomshistoria. Det fungerar också som ett sammanbindande kitt mellan olika intressen och inriktningar som ryms inom den idé- och lärdomshistoriska forskningsmiljön vid Lunds universitet. Samtidigt innebär de olika tyngdpunkterna att idé- och lärdomshistoriker ofta och gärna samverkar med forskare från andra ämnen och fakulteter, i Lund exempelvis inom medicin med medicinhistoria, inom naturvetenskap med astronomi och inom LTH med informationsteknik. Till dessa inriktningar kommer nyare intresse bland idé- och lärdomshistoriker i Lund för känslornas historia och det som kommit att kallas kognitiv historia, två inriktningar som undersöker de historiska förutsättningarna för upplevelser av omvärlden och andra människor från olika perspektiv. Båda dessa fält har upparbetats tillsammans med forskare inom andra ämnesområden, historia respektive kognitionsvetenskap och semiotik. Ett annat exempel är det som kan kallas objektens idéhistoria som utgår från människans umgänge med artefakter snarare än hennes förståelse av dem, ett forskningsområde som kan sorteras in under det samlande begreppet posthumanism.

Böcker (66 st)

 • Norris, M. (2016). A Pilgrimage to the Past : Johannes Bureus and the Rise of Swedish Antiquarian Scholarship, 1600-1650. Ugglan. Mineravserien, 19. Lund University (Media-Tryck). Doktorsavhandling.
 • Flores, F. (2015). After Capitalism: Cyborgism. The Humanist as an Engineer, III. Lund University.
 • Kaiserfeld, T. (2015). Beyond Innovation : Technology, Institution and Change as Categories for Social Analysis. Pivot. Palgrave Macmillan.
 • Keck, B. (2014). Halmstadgruppens metamorfoser : en studie av en konstnärsgrupp. Utblick Media i Halland AB, Stenvinkelsgatan 13 B, S-302 95 Halmstad, Sweden. Doktorsavhandling.
 • Dunér, D. (2014). Den matematiska punkten. Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Håkansson, H. (2014). Vid tidens ände: om stormaktstidens vidunderliga drömvärld och en profet vid dess yttersta rand. Makadam förlag.
 • Flores, F. (2013). Después Del Capitalismo: El Modernismo (Ciborgismo). El Humanista como Ingeniero, III. Lund University.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Den triewaldska samlingen på Malmö Museer. Malmö Museer.
 • Nordin, S. (2013). Det politiska tänkandets historia. Studentlitteratur AB.
 • Nordin, S. (2013). Filosofins historia : det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen. Studentlitteratur AB.
 • Dunér, D. (2012). Tankemaskinen : Polhems huvudvärk och andra studier i tänkandets historia. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Dunér, D. (2012). The Natural Philosophy of Emanuel Swedenborg : A Study in the Conceptual Metaphors of the Mechanistic World-View. The History of Philosophy of Mind. Springer.
 • Flores, F. (2012). The Big Bang of History : Visualism in Technoscience. The Humanist as an Engineer, II. Lund University.
 • Nordin, S. (2012). Drottningen och filosofen : mötet mellan Christina och Descartes. Bokförlaget Atlantis.
 • Savin, K. (2011). Fortunas klädnader : lycka, olycka och risk i det tidigmoderna Sverige. Sekel Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Flores, F. (2011). Enciclopedia de las tecnologías rotas : el humanista como ingeniero. Lund University.
 • Nordin, S. (2011). Filosoferna : det västerländska tänkandet sedan år 1900 : [Nietzsche - Freud - Bergson - Sorel - Russell ...]. Bokförlaget Atlantis.
 • Nordin, S. (2011). Varför idéhistoria? : en ämnesintroduktion för nya studenter. Studentlitteratur AB.
 • Eriksson, J. (2010). Monstret & människan : Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism. Ugglan. Mineravserien, 16. Sekel Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Flores, F. (2009). Broken technologies : the humanist as engineer. Updated November 2015. The Humanist as an Engineer, I. Lund University.
 • Sundeen, J. (2008). Andelivets agitator : J A Eklund, kristendomen och kulturen. Ugglan. Mineravserien, 14. Norma förlag. Doktorsavhandling.
 • Broberg, G. (2007). Carl Linnaeus. Zweedse instituut.
 • Flores, F. (2007). From Las Casas to Che : An Introduction to Contemporary Latin America. Lund University.
 • Sjöström, J. (2007). Kemicentrum vid Lunds universitet : perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution. Ugglan, Minervaserien, 13. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Önnerfors, A., Bogdan, H., Simonsen, A. & Andersson, J. (2006). Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk : studier i det svenska 1700-talsfrimureriet. Ugglan. Minervaserien, 12. Lund University.
 • Azar, M. (2006). Den koloniala bumerangen. Från schibbolet till körkort i svenskhet. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Hansson, J. & Nordin, S. (2006). Ernst Cassirer: the Swedish years. Peter Lang Publishing Group.
 • Lundkvist, I. (2005). Kulturprosten. Torsten Fogelqvist som DN-publicist och folkbildare. Carlsson Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Olsén, J.-E. (2005). Liksom ett par nya ögon. Frithiof Holmgren och synsinnets problematik. Doktorsavhandling.
 • Broberg, G. (2005). Tsunamin i Lissabon. Jordbävningen den 1 november i epicentrum och svensk periferi. Bokförlaget Atlantis.
 • Broberg, G. & Tydén, M. (2005). Oönskade i folkhemmet. Svensk steriliseringspolitik. Dialogos Förlag.
 • Flores, F. (2005). Den nya människan. En handbok om 1900-talets idéhistoria.
 • Flores, F. (2005). Från Columbus till Che. Latinamerikas idéhistoria. Lund University.
 • Flores, F. (2005). Las Humanidades en la Era de la Globalización. Lund University.
 • Flores, F. (2005). Tierra firme anticipada. Las raíces arcaicas de Occidente. Ediciones de la Banda Oriental.
 • Hansson, J. (2005). Folkhemmets tid. Signums svenska konsthistoria: Konsten 1950-1975. Bokförlaget Signum.
 • Nordin, S. (2005). Nittonhundratalet. En biografi: makter, människor och idéer under ett århundrade. Bokförlaget Atlantis.
 • Dunér, D. (2004). Världsmaskinen. Emanuel Swedenborgs naturfilosofi. Bokförlaget Nya Doxa. Doktorsavhandling.
 • Tunlid, A. (2004). Ärftlighetsforskningens gränser : Individer och institutioner i framväxten av svensk genetik. Ugglan. Mineravserien, 11. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Doktorsavhandling.
 • Danneskiold-Samsøe, J. (2004). Muses and Patrons : Cultures of Natural Philosophy in Seventeenth Century Scandinavia. Ugglan. Mineravserien, 10. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. Doktorsavhandling.
 • Azar, M. (2004). Sartres krig – Människans frihet och slutet på historien. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Dunér, D. (2004). Den matematiska punkten. Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Flores, F. (2004). Från Rudbeck till Mandelbrot : Identifikation, imitation och komparation i nutidsvetenskap. Ugglan. Minervaserien, 9. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Flores, F. (2004). Mellan åsikt och vittnesbörd : Amerika och Västerlandets arkaiska rötter. Ugglan. Mineravserien, 3. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Pålsson, C. M. (2003). Ombyggnad pågår : Lunds tekniska högskola och ingenjörsrollens förändring. Ugglan. Mineravserien, 8. History of Science and Ideas. Doktorsavhandling.
 • Christensen-Nugues, C. (2003). Och de skall vara ett hjärta : konsensusdoktrinen i medeltida kanonisk rätt. Ugglan. Mineravserien, 7. History of Science and Ideas. Doktorsavhandling.
 • Önnerfors, A. (2003). Svenska Pommern : kulturmöten och identifikation 1720–1815. Ugglan. Mineravserien, 6. Institute of Cultural Sciences, Biskopsgatan 7, SE-223 62 Lund, SWEDEN. Doktorsavhandling.
 • Adelmann, K. (2002). Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv. Avhandlingar från Lärarutbildningen vid Malmö högskola, 4. School of Education, Malmö University. Doktorsavhandling.
 • Libell, M. (2001). Morality Beyond Humanity : Schopenhauer, Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics. Ugglan. Mineravserien, 4. History of Science and Ideas. Doktorsavhandling.
 • Håkansson, H. (2001). Seeing the Word : John Dee and Renaissance Occultism. Ugglan. Mineravserien, 2. Department of Cultural Sciences, Lund University. Doktorsavhandling.
 • Lettevall, R. (2001). En europeisk kosmopolit. En idéhistorisk studie av Immanuel Kants Om den eviga freden och dess verkningshistoria. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Doktorsavhandling.
 • Azar, M. (2001). Frihet, jämlikhet, brodermord. Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon.
 • Forkman, B. (2001). Och det blev ljus : Hur MAX-lab kom till, växte upp och blev stort. Ugglan, Minervaserien, 1. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Holmberg, G. (2001). Till minne av Tycho Brahe 2001. Observatoriemuseets skriftserie. Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Dunér, D. (2000). Swedenborgs spiral. Swedenborgiana 1999. Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Holmberg, G. (1999). Reaching for the Stars : Studies in the History of Swedish Stellar and Nebular Astronomy, 1860–1940. Ugglan. Mineravserien, 13. History of Science and Ideas. Doktorsavhandling.
 • Bachner, H. (1999). Återkomsten : antisemitism i Sverige efter 1945. Natur och kultur. Doktorsavhandling.
 • Heidegren, C.-G. (1999). Philosophical Modernization. Studies in Nordic History of Philosophy 1860-1910. Carl-Göran Heidegren, Bolagsgatan 2, 211 44 Malmö,. Doktorsavhandling.
 • Höög, V. (1999). Upplysning utan förnuft : begär och frihet hos Thomas Hobbes, John Locke, David Hume och Montesquieu. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Doktorsavhandling.
 • Christensen-Nugues, C. (1997). Det personliga äktenskapet : ett exempel ur medeltida litteratur. Ugglan, 7. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Christensson, J. (1996). Lyckoriket: Studier i svensk upplysning. Bokförlaget Atlantis. Doktorsavhandling.
 • Flores, F. (1996). Siete Ensayos sobre la Libertad. Asociación de Amigos del Arte Mulato Gil [Konstfören. Mulato Gil].
 • Broberg, G. (1995). Statlig rasforskning : en historik över Rasbiologiska institutet. Ugglan, 4. Lunds universitet. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria.
 • Christensson, J. (1994). Carl Fredrik Nordenskiölds förlorade illusioner. Ugglan, 3. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Flores, F. (1994). El Algoritmo de la Vida. Fundación de Cultura Universitaria.
 • Flores, F. (1994). Livets Algoritm. Lund University.

Redaktörskap (71 st)

 • Dunér, D. (2015). (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2015. Sjuttonhundratal, 12. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. & Broberg, G. (2015). (Red.) Svenska Linnésällskapets årsskrift 2015. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Kaiserfeld, T. & Lundin, P. (2015). (Red.) The Making of European Consumption: Facing the American Challenge. The Palgrave Macmillan Transnational History Series. Palgrave Macmillan.
 • Kaiserfeld, T. & Wormbs, N. (2015). (Red.) Med varm hand: Texter tillägnade Arne Kaijser. TRITA-HOT 2070. Department of Historical Studies of Science, Technology and Environment, Royal Inst. of Technology, Stockholm.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2014). (Red.) Svenska Linnésällskapets årsskrift 2014. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2014. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2014). (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2014. Sjuttonhundratal, 2014. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Bengtsson, B. O. & Broberg, G. (2013). (Red.) Bortom det acceptablas gränser : Bengt Lidforss och lundaradikalismen. Ellerströms förlag.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2013). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2013. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2013. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2013). (Red.) Extrema världar : om sökandet efter liv i rymden. Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Dunér, D. (2013). (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2013. Sjuttonhundratal, 2013. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D., Parthemore, J., Persson, E. & Holmberg, G. (2013). (Red.) The History and Philosophy of Astrobiology: Perspectives on Extraterrestrial Life and the Human Mind. Cambridge Scholars Publishing.
 • Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (2013). (Red.) Legitimizing ESS : Big Science as Collaboration Across Boundaries. Nordic Academic Press.
 • Ruskova, E. & Dunér, D. (2013). (Red.) XVIII vek i Evropa / The 18th Century and Europe: Sbornik, posveten na profesor d-r Vera Gantjeva. Universitetsko izdatelstvo ”Sv. Kliment Ohridski”, Sofia.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2012). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2012. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Broberg, G., Dunér, D. & Moberg, R. (2012). (Red.) Anders Sparrman : Linnean, världsresenär, fattigläkare. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2012). (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2012. Sjuttonhundratal, 2012. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2012). (Red.) The History and Philosophy of Astrobiology. Astrobiology, 12 (10). Astrobiology.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2011). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2011. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2011. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2011). (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2011. Sjuttonhundratal, 2011. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2011). (Red.) The History and Philosophy of Astrobiology. International Conference on Tycho Brahe’s island Ven, Sweden, September 27–28, 2011. The Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University.
 • Önnerfors, A. & Péter, R. (2010). (Red.) Researching British Freemasonry 1717-2017. Sheffield Lectures in the History of Freemasonry and Fraternalism, III. Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism, University of Sheffield.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2010). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2010. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2010. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2010). (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2010. Sjuttonhundratal, 2010. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Holmberg, G., Tunlid, A. & Nordin, S. (2010). (Red.) Djurens idéhistoria. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Önnerfors, A. & Collis, R. (2009). (Red.) Freemasonry and Fraternalism in Eighteenth Century Russia. Sheffield lectures in the History of Freemasonry and Fraternalism, II. University of Sheffield, Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism.
 • Önnerfors, A. & Sommer, D. (2009). (Red.) Freemasonry and Fraternalism in the Middle East. Sheffield lectures in the History of Freemasonry and Fraternalism, II. University of Sheffield, Centre for Research into Freemasonry and Fraternalism.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2009). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2008. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2009). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2009. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. & Paulsson-Holmberg, T. (2009). (Red.) Förlossningskonst. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2009. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Johan, S., Broberg, G. & Dunér, D. (2009). (Red.) En ny wijsa om foglars art, vthi dygd och lyte, naturen j hastigheet at beskodha. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Kjørup, S. & Dunér, D. (2009). (Red.) Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Studentlitteratur AB.
 • Martin, A. R., Jemn, A., Broberg, G. & Dunér, D. (2009). (Red.) Självbiografiska anteckningar. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Christensen-Nugues, C., Broberg, G. & Nordin, S. (2008). (Red.) Kunskapens kretsar : essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna. Symposier på Krapperups borg, 1100-7095, 7. Bokförlaget Signum.
 • Dunér, D. & Olsén, J.-E. (2008). (Red.) Ögon. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2008. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Nyberg, H. & Dunér, D. (2008). (Red.) Swedenborgiana 2008. Swedenborgiana. Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Önnerfors, A. & Dutceac Segesten, A. (2007). (Red.) Negotiating Europe: Foundations, Dynamics & Challenges. Centre for European Studies, Lund university.
 • Broberg, G. (2007). (Red.) Lychnos 2007. Lychnos.
 • Broberg, G., Lindell, G. & Dunér, D. (2007). (Red.) Till livs med Linné. Bokförlaget Atlantis.
 • Dunér, D. (2007). (Red.) Farsoter. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2007. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. & Bodil E. B. Persson, P. (2007). (Red.) Farsoter. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. & Broberg, G. (2007). (Red.) Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2007. Lychnos, 2007. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. & Broberg, G. (2007). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2007. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Svanberg, I. & Dunér, D. (2007). (Red.) ”Deras mistande rör mig så hierteligen”. Linné och hans sällskapsdjur. Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2007. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. & Broberg, G. (2006). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2006. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Håkansson, H. (2006). (Red.) Att låta själen flyga mellan himlens tinnar: Tycho Brahe och renässansen. Bokförlaget Atlantis.
 • Hansson, J., Broberg, G. & Mansén, E. (2006). (Red.) Filosofiska citat : festskrift till Svante Nordin. Bokförlaget Atlantis.
 • Tullberg, T., Broberg, G. & Dunér, D. (2006). (Red.) Sara Lisa von Linné. En biografisk studie. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2006. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Broberg, G. & Dunér, D. (2005). (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2004-2005. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Broberg, G. & Roll-Hansen, N. (2005). (Red.) Eugenics and the welfare state, Norway, Sweden, Denmark, and Finland. Michigan State University Press.
 • Dunér, D. (2005). (Red.) Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet 1964-2004. Föredrag vid Göran Bauer-symposiet i Lund den 21 april 2004. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Önnerfors, A. (2004). (Red.) Från Kadmos till CAP: åtta uppsatser om europeiska nätverk, nationer och narrativ. Centre for European Studies, Lund university.
 • Andersson, L. G. & Mansén, E. (2003). (Red.) Vidgade sinnen : en antologi. Vidgade sinnen : en antologi. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Broberg, G., Forkman, B. & Pålsson, C. M. (2003). (Red.) Vem styr forskningen?. Ugglan, 17. Lunds universitet. Avdelningen för idé- och lärdomshistoria.
 • Broberg, G. & Nordin, S. (2002). (Red.) Risk och historia 2 : fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter. Ugglan, 16. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Nordin, S. & Mansén, E. (2002). (Red.) Lärdomens bilder : festskrift till Gunnar Broberg. Bokförlaget Atlantis.
 • Ryde, H. (2002). (Red.) Virvlande visioner : fysiken i Lund under det senare 1900-talet. Ugglan, Minervaserien, 5. Avs. för idé- och lärdomshistoria.
 • Broberg, G. (2001). (Red.) Kulturanatomiska studier : tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh. Ugglan, 15. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Broberg, G. (2000). (Red.) Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige. Ugglan, 12. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Broberg, G. & Nordin, S. (2000). (Red.) Risk och historia : sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter. Ugglan, 14. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Kjørup, S. & Dunér, D. (1999). (Red.) Människovetenskaperna. Problem och traditioner i humanioras vetenskapsteori. Studentlitteratur AB.
 • Högnäs, S. (1998). (Red.) Nordiska universitetskulturer. Ugglan, 9. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Nordin, S. & Hansson, J. (1998). (Red.) Att skriva filosofihistoria. Ugglan, 11. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Broberg, G. (1997). (Red.) Ugglan i dikt och bild. Ugglan, 10. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Christensson, J. & Håkansson, H. (1997). (Red.) Att gestalta historien. Ugglan, 8.
 • Flores, F. (1997). (Red.) Primer anuario del Seminario Latinoamericano de Filosofía e Historia de las Ideas. Lund : Asociación de Amigos del Arte Mulato Gil [Konstfören. Mulato Gil], 1997 ; (Lund : Reprocentralen, Univ.).
 • Nordin, S. & Lettevall, R. (1996). (Red.) Dygd och medborgarskap i 1700-talets politiska tänkande. Ugglan, 6. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Broberg, G. & Christensson, J. (1995). (Red.) Den idéhistoriska bilden. Ugglan, 5. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Broberg, G. (1994). (Red.) Upplysningens miljöer : ett nordiskt perspektiv. Ugglan, 2. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Broberg, G., Hanson, H. & Mansén, E. (1991). (Red.) Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år. Ugglan, 1. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Belfrage, B. (1987). (Red.) George Berkeley's Manuscript Introduction. Doxa, Oxford.
 • Lindborg, R. (1974). (Red.) Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola. Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund, 71.

Artiklar (105 st)

 • Kaiserfeld, T. (2015). Samarbete på vinst och förlust : trender inom idéhistorisk forskning. Lychnos, 63, 173-181. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Christensen-Nugues, C. (2014). Mariages clandestins dans la Suède médiévale: le témoignage des statuts synodaux. Medievales, 67, 169-186. Saint-Denis : Centre de recherche de l'Université de Paris huit.
 • Christensen-Nugues, C. (2014). Parental Authority and Freedom of Choice: The Debate on Clandestinity and Parental Consent at the Council of Trent. Sixteenth Century Journal, 45, 51-72. Kirksville, Mo.: The Sixteenth Century Journal.
 • Kaiserfeld, T. (2014). Från Platons grotta till PPP : Projektionernas teknikhistoria och akademikernas vardagspraktik. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 23, 59-71. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Bengtsson, H., Hallsten, P., Hemlin, A., Holmberg, G., Karlsson, T., Wahlström, R. & Wikander, T. (2013). V2331 Cygni is an Algol Variable With Deep Eclipses. The Journal of the American Association of Variable Star Observers, 41, 264-266. American Association of Variable Star Observers.
 • Dunér, D. (2013). Den kognitiva vändningen. Idéhistoria och det mänskliga tänkandets historia. Slagmark, Ny Idéhistorie, 49-76. Århus Universitetsförlag.
 • Dunér, D. (2013). Venusians: the Planet Venus in the 18th-Century Extraterrestrial Life Debate. Journal of Astronomical Data, 19, 145-167.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Why New Hybrid Organizations Are Formed: Historical Perspectives on Epistemic and Academic Drift. Minerva, 51, 171-194. Springer.
 • Sterken, C., Pippin Aspaas, P., Dunér, D., Kontler, L., Neul, R., Pekonen, O. & Posch, T. (2013). A Voyage to Vardø – A Scientific Account of an Unscientific Expedition. Journal of Astronomical Data, 19, 203-232.
 • Dunér, D. (2012). Introduction: the history and philosophy of astrobiology. Astrobiology, 12, 901-905. Mary Ann Liebert, Inc..
 • Håkansson, H. (2012). Alchemy of the Ancient Goths: Johannes Bureus’ Search for the Lost Wisdom of Scandinavia. Early Science and Medicine, 17, 500-522. Brill Academic Publishers.
 • Höög, V. (2012). Visualizing the World. Epistemic Strategies in the History of Scientific Illustrations. Ideas in History. The journal of the Nordic Society of the History of Ideas, Volume 5, 2010-2011. Museum Tusculanum Press.
 • Holmberg, G. (2012). A Note on the Variability of V538 Cassiopeiae. The Journal of the American Association of Variable Star Observers, 40, 986-989. American Association of Variable Star Observers.
 • Kaiserfeld, T. (2012). Från sightseeing till solbad—Svenska sällskapsresor från uppbyggelse per buss till nöjesresor med flyg under 1950- och 60-talen. Den jyske historiker, 177-195.
 • Önnerfors, A. (2011). ’Död är liv’. Iscensättning av döden i det europeiska 1700-talsfrimureriet. Historisk Tidskrift, 2011:3, 459-490. Svenska historiska föreningen.
 • Önnerfors, A. (2011). Borders and Communities: Was Swedish Pomerania Really Swedish? (1648-1815). Revue d’ Histoire Nordique, N° 11, 2011, 171-194.
 • Önnerfors, A. (2011). Ordre de la Resemblance: ett bidrag till Nordenflychtforskningen. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 226-245. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Bengtsson, J. O. (2011). On the Imperviousness of Persons: A Reply to Jan Olof Bengtsson Reply. Pluralist, 6, 135-143. University of Illinois Press.
 • Dunér, D. (2011). Decimalsystemet. Historien bakom den första ryska översättningen av Swedenborg. Biblis, 55, 2-17. Föreningen Biblis.
 • Dunér, D. (2011). Die Evolution kognitiver Prozesse im Universum. Sagenhafte Zeiten, 13, 14-14. Forschungsgesellschaft für Archäologie, Astronautik und SETI.
 • Dunér, D. (2011). Rolanderiana. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2011, 144-145. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2011). Sparrman. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2011, 173-175. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2011). Swedenborgs öde. Om genialitet och kontinuitet i Swedenborgforskningen. Personhistorisk tidskrift, 2011, 187-199. Stockholm: Personhistoriska samfundet..
 • Eriksson, J. (2011). Aristoteles anomalier. Glänta, 48-56. Glänta förlag.
 • Hellerstedt, A. (2011). ”Ett stort bevis av Evangelii kraft och sanning”. Suicidalmord, avrättningar och herrnhutisk teologi. Historisk Tidskrift, 3, 491-510. Svenska historiska föreningen.
 • Nordin, S. (2011). Bengt Hägglund och lundateologin. Svensk Teologisk Kvartalskrift. Gleerups Utbildning AB.
 • Olsén, J.-E. (2011). The Body Voyage as Visual Representation and Art Performance. Nuncius, 26, 222-241. Brill Academic Publishers.
 • Önnerfors, A. (2010). Freimaurerei und Offiziertum im 18. Jahrhundert. Militär und Gesellschaft in der frühen Neuzeit, 1, 11-32. University of Potsdam.
 • Belfrage, B. (2010). A Paradigm Shift in George Berkeley's Philosophy 1707-1709. Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, 135, 71-71. Presses Universitaires de France.
 • Bengtsson, B. O. & Tunlid, A. (2010). The 1948 international congress of genetics in Sweden: People and politics. Genetics, 185, 709-715. Genetics Society of America.
 • Dunér, D. (2010). Daedalus of the North: Swedenborg’s mentor Christopher Polhem. The New Philosophy, CXIII, 1077-1098. The Swedenborg Scientific Association.
 • Dunér, D. (2010). Kognitiv historia : en introduktion. Historisk Tidskrift, 2010, 569-592. Svenska historiska föreningen.
 • Flores, F. (2010). Visualism in mathematics. Historielärarnas Förenings Årsskrift, 1-12. Historielärarnas förening.
 • Höög, V. & Tunlid, A. (2010). Vetenskapligt ethos i efterkrigstidens Sverige. I & H : Insikt och handling : humanistiskt debattforum, 23. Doxa.
 • Kaiserfeld, T. (2010). From sightseeing to sunbathing: Changing traditions in Swedish package tours from edification by bus to relaxation by airplane in the 1950s and 1960s. Journal of Tourism History, 2, 149-163. Taylor & Francis.
 • Kaiserfeld, T. (2010). The Persistent Differentiation: The Swedish Education Commission's Reform Work, 1724-1778. Eighteenth-Century Studies, 43, 485-503. Johns Hopkins University Press.
 • Tunlid, A. (2010). Genetikens ethos och forskningens värden. Insikt och handling, 23, 45-64. Hans Larsson Samfundet.
 • Christensen-Nugues, C. & Broberg, G. (2009). Homo sapiens. 250 years as an animal and a moral being. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 7-30. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Naturens alfabet. Polhem och Linné om växternas systematik. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 31-70. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). On the Decimal: The First Russian Translation of Swedenborg. The New Philosophy, CXII, 933-944. The Swedenborg Scientific Association.
 • Håkansson, H. (2009). Ordets makt. Om språkets magiska krafter i renässansens filosofi. Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society, 2009, 7-48. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Martin, A. R., Jemn, A., Broberg, G. & Dunér, D. (2009). Självbiografiska anteckningar. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2009, 77-122. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Bengtsson, J. O. (2008). "I've Loved You Since the Beginning of Time": The Problem of the Person in Boehme, Schelling, Dostoevsky, Errol Flynn, and Jan Olof Bengtsson Reply. Pluralist, 3, 100-112. University of Illinois Press.
 • Bengtsson, J. O. (2008). A Plurality of Persons in Relation: Bengtsson on Pluralism Reply. Pluralist, 3, 128-137. University of Illinois Press.
 • Bengtsson, J. O. (2008). Absolute and Personal Idealism Reply. Pluralist, 3, 47-61. University of Illinois Press.
 • Bengtsson, J. O. (2008). Personalism and Value-Centered Historicism Reply. Pluralist, 3, 15-26. University of Illinois Press.
 • Bengtsson, J. O. (2008). The Worldview of Personalism and Lotze's Failed Psychology Reply. Pluralist, 3, 71-80. University of Illinois Press.
 • Dunér, D. (2008). Världshistorien, enligt Kim Jong Il. Semikolon. tidsskrift for idehistorie, semiotik og filosofi, 8, 72-79.
 • Höög, V. (2008). Editiorial. Ideas in History. The journal of the Nordic Society of the History of Ideas, 3, 1-4. Museum Tusculanum Press.
 • Höög, V. (2008). Maps in the world: A History of Imagined Realities. Ymer. Scandinavian Geographical Society.
 • Belfrage, B. (2007). The theological Positivism of George Berkeley (1707-1708). Acta Philosophica Fennica, 83, 37-52. Societas Philosophica Fennica.
 • Christensen-Nugues, C. (2007). Kvinnors vandel och brutet äktenskapslöfte. Några exempel från senmedeltida rättegångsregister. Historielärarnas Förenings Årsskrift. Historielärarnas förening.
 • Eriksson, J. (2007). Alltings mått: frågan om Protagoras' humanism. Glänta, 74-81. Glänta förlag.
 • Höög, V. (2007). Editiorial introduction. Ideas in History. The journal of the Nordic Society of the History of Ideas, 2, 1-2. Museum Tusculanum Press.
 • Libell, M. (2007). Florman och anatomiska samlingen i Lund. Historielärarnas Förenings Årsskrift. Historielärarnas förening.
 • Önnerfors, A. (2006). Loix et statuts de la Maçonnerie des Dames. Acta Masonica Scandinavica, 9, 160-181. Den Danske frimurerorden.
 • Önnerfors, A. & Norberg, K.-A. (2006). Framtidens avantgarde eller romantisk dröm? Frimureriets riddareideal och det svenska Storkapitlets matrikel från år 1787. Acta Masonica Scandinavica, 9, 182-218. Den Danske frimurerorden.
 • Azar, M. (2006). Identitet och skillnad. Nedslag i likhetens problematik. I skuggan av samtiden, 19-39. Arachne.
 • Christensen-Nugues, C. (2006). Janken Myrdal, Den predikande räven. Clio, 2-3.
 • Dunér, D. (2006). Don Pedro - saknad i paradiset. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2006). Ohs bruk. Om mögliga arkivfynd i en sjöbod. Med Hammare och Fackla, XXXIX, 181-190. Sancte Örjens Gille, Stockholm.
 • Dunér, D. (2006). Om darrningar. Emanuel Swedenborgs iatromekanik. Svensk medicinhistorisk tidskrift, 9, 27-48. Föreningen för utgivande av Svensk medicinhistorisk tidskrift.
 • Dunér, D. (2006). Ostindiefararen. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 180-182. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Flores, F. & Natiello, M. (2006). La filosofia matematica de Karl Marx en los manuscritos de 1881. Un esbozo. Revista Brasileira de Historia da Matematica,, 6, 111-125. Sociedade Brasileira de História da Matemática (SBHMat).
 • Lindén, A. (2006). Ola Östin, Myteposet. En studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet. Books on Demand. Visby 2005. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 566-567. Svenska litteratursällskapet.
 • Lindén, A. (2006). Svårt att ta emot nattvarden. Svensk Kyrkotidning, 214-214. Svensk kyrkotidning AB.
 • Lindén, A. (2006). Uppbrott eller undergång: Om Viktor Rydbergs civilisationskritik i "Den hvita rasens framtid". Veritas, 3-10. Viktor Rydberg sällskapet.
 • Azar, M. (2005). Det trovärdiga vittnet. Lychnos, 297-317. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Azar, M. (2005). En barbar i Beirut II. Ord och bild, 28-46.
 • Dunér, D. (2005). The World Machine-Emanuel Swedenborg's Natural Philosophy. The New Philosophy, 108, 225-231. The Swedenborg Scientific Association.
 • Håkansson, H. (2005). Profeten Tycho Brahe. Astrologi och apokalyps i 1500-talets naturvetenskap. Historisk Tidskrift, 125, 683-709. Svenska historiska föreningen.
 • Holmberg, G. (2005). Empire and the sun: Victorian solar eclipse expeditions. Isis, 96, 135-136. University of Chicago Press.
 • Lindén, A. (2005). Jesus som provokation. Svensk Kyrkotidning, 399-399. Svensk kyrkotidning AB.
 • Lindén, A. (2004). Är vi lika inför döden?. Svensk Kyrkotidning, 431-431. Svensk kyrkotidning AB.
 • Lindén, A. (2004). Viktor Rydberg och den jämförande indoeuropeiska religionshistorien. Lychnos, 45-67. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Önnerfors, A. (2003). Frimureri i Svenska Pommern (II/III). Acta Masonica Scandinvica, 6, 139-167. Den Danske frimurerorden.
 • Dunér, D. (2003). En gråsten från Ohs och en blå safir från Ceylon. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2002-2003, 123-134. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2003). Världsmaskinen och oändligheten. Emanuel Swedenborg vid det ovetbaras gräns. Personhistorisk tidskrift, 99, 149-164. Stockholm: Personhistoriska samfundet..
 • Dunér, D. (2002). Bubblor, kanonkulor och en tunna ärtor. Polhem och Swedenborg om materiens struktur. Polhem, 2000/2001, 3-27. Svenska nationalkommittén för teknikhistoria.
 • Dunér, D. (2002). Swedenborg’s Spiral. Studia Swedenborgiana, 12, 1-58. Swedenborgian House of Studies at Pacific School of Religion, Berkeley, California.
 • Christensen-Nugues, C. (2001). Mariage consenti et mariage contraint: L'abjuration sub pena nubendi à l'officialité de Cerisy, 1314-1346. Medievales, 101-111. Saint-Denis : Centre de recherche de l'Université de Paris huit.
 • Dunér, D. (2001). Sextiofyra och åtta istället för tio. Karl XII, Swedenborg och konsten att räkna. Scandia, 67, 211-238. Stiftelsen Scandia.
 • Håkansson, H. (2000). Myten, undergången och framtidens historia. Ugglan, 14, 106-113. Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
 • Dunér, D. (1999). Swedenborgs spiral. Lychnos, 1999, 51-91. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Höög, V. (1999). Upplysningen i nytt ljus: Kvinnor, begär och offentlighet hos Montesquieu. Aktuellt om genusforskning, 3-5. Centrum för genusvetenskap, Lunds universitet.
 • Savin, K. (1999). Det övriga språket: Dialekter och dialektforskning i frihetstidens idévärld – en studie med utgångspunkt i Johan Ihres Swenskt dialect lexicon. Lychnos, 93-131. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Tunlid, A. (1999). Praktik och teori. Den svenska genetikens tidiga utveckling. Polhem, 17, 3-15. Svenska nationalkommittén för teknikhistoria.
 • Christensen-Nugues, C. (1998). Individen i teologi och kanonisk rätt, 1140-1215. Ugglan, 11, 153-168. Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
 • Christensen-Nugues, C. (1998). L'individu dans la théologie et le droit canonique. Revue de Psychotherapie Psychanalytique de Groupe, 119-131. Editions ERES.
 • Håkansson, H. (1998). Att se Skapelsen i en limpa bröd – om begrepp, översättning och förståelse. Ugglan, 11, 137-151. Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
 • Libell, M. (1998). Schopenhauer's view on animals. Schopenhauer-Jahrbuch.
 • Libell, M. (1998). Tankeexperimentet som metod inom filosofin. Ugglan, 47-60. Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
 • Håkansson, H. & Christensson, J. (1997). Att gestalta historien. Ugglan, 8, 7-15. Idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.
 • Holmberg, G. (1996). Mechanizing the Astronomer's Vision: On the Role of Photography in Swedish Astronomy, c. 1880-1914. Annals of Science, 53, 609-616. Taylor & Francis.
 • Libell, M. (1996). Är Peter Singer fascist?. Filosofisk tidskrift. Thales.
 • Belfrage, B. (1992). A Response to M. A. Stewart's 'Berkeley's Introduction Draft'. Berkeley Newsletter, 12, 1-10. Philosophy Department, TCD, Dublin.
 • Belfrage, B. (1986). Berkeley's Theory of Emotive Meaning (1708). History of European Ideas, 7, 643-649. Pergamon Press Ltd..
 • Belfrage, B. (1986). Development of Berkeley's Early Theory of Meaning. Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, 111, 319-330. Presses Universitaires de France.
 • Belfrage, B. (1985). The Order and Dating of Berkeley's Notebooks. Revue Internationale de Philosophie, 154, 196-214. Presses Universitaires de France.
 • Belfrage, B. (1984). Facts concerning Berkeley's Notebooks. Berkeley Newsletter, 7, 17-22. Philosophy Department, TCD, Dublin.
 • Belfrage, B. (1983). An Obscure Supplement to Volume One of Berkeley's Works. Berkeley Newsletter, 6, 17-21. Philosophy Department, TCD, Dublin.
 • Belfrage, B. (1981). The Newport Extract of Berkeley's Passive Obedience. Berkeley Newsletter, 5, 6-9. Philosophy Department, TCD, Dublin.
 • Belfrage, B. (1979). A Summary of Berkeley's Metaphysics in a Hitherto Unpiblished Berkeleian Manuscript. Berkeley Newsletter, 4, 1-4. Philosophy Department, TCD, Dublin.
 • Belfrage, B. (1978). Notes by Berkeley on Moral Philosophy. Berkeley Newsletter, 2, 4-7. Philosophy Department, TCD, Dublin.
 • Belfrage, B. (1977). A New Dating of Berkeley's Draft Introduction. Berkeley Newsletter, 1, 10-11. Philosophy Department, TCD, Dublin.

Bokkapitel (185 st)

 • Norris, M. (2016). Johannes Bureus and the Prisca Astronomia : A Lutheran Antiquary Engages with the New Science. I Grell, O. P. & Cunningham, A. (Red.) Medicine, Natural Philosophy and Religion in Post-Reformation Scandinavia (pp. 171-198). Routledge.
 • Dunér, D. (2015). Det romerska lantlivets medicin och huskurer. I Wikander, Ö. & Hedberg, S. (Red.) Om jordbruket / Marcus Porcius Cato. Samtal om lantbruket / Marcus Terentius Varro ; översatta från latinet av Sten Hedberg. Samt Liv, lantbruk och livsmedel i Catos och Varros värld : tolv artiklar av nutida svenska forskare (pp. 443-456). Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien.
 • Dunér, D. (2015). Length of time such civilizations release detectable signals into space, L, pre-1961. I Vakoch, D. A. & Dowd, M. F. (Red.) The Drake Equation : Estimating the Prevalence of Extraterrestrial Life through the Ages (pp. 241-269), 8. Cambridge University Press.
 • Eriksson, J. (2015). Hoppfulla monster : Posthuman biopolitik och utopism i italiensk filosofi. I Björk, M. & Wittrock, J. (Red.) Människa, stat, utopi: En antologi om det möjligas konst (pp. 130-157). Tankekraft förlag.
 • Flores, F. & de Marcos, L. (2015). The informational foundation of the act. [Host publication title missing].
 • Kaiserfeld, T. (2015). Det tomma Ingenjörshuset : sociala processer, historiska händelser och ingenjörernas professionalitet. I Wormbs, N. & Kaiserfeld, T. (Red.) Med varm hand : texter tillägnade Arne Kaijser (pp. 163-190). Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.
 • Kaiserfeld, T. (2015). Exploring European Travel : The Swedish Package Tour. I Lundin, P. & Kaiserfeld, T. (Red.) The Making of European Consumption : Facing the American Challenge (pp. 178-199). Palgrave Macmillan.
 • Kaiserfeld, T. & Wormbs, N. (2015). Inledning. I Wormbs, N. & Kaiserfeld, T. (Red.) Med varm hand : texter tillägnade Arne Kaijser (pp. 7-20). Kungliga Tekniska högskolan, Avdelningen för historiska studier av teknik, vetenskap och miljö.
 • Dunér, D. (2014). Interstellar Intersubjectvity: The Significance of Shared Cognition for Communication, Empathy, and Altruism in Space. I Vakoch, D. A. (Red.) Extraterrestrial Altruism: Evolution and Ethics in the Cosmos (pp. 141-167). Springer.
 • Dunér, D. (2014). Lärda samtal om det hälsosamma livet på landet : Romersk medicin i Varros tre böcker om lantbruket. I Hagström Molin, E. & Hellerstedt, A. (Red.) Lärda samtal : En festskrift till Erland Sellberg (pp. 95-108). Ellerströms förlag.
 • Dunér, D. (2014). Polhem, drönarna och fru Alamode : En studie i dygdemetaforer i frihetstida överflödsdebatt. I Olsson, J.-L., Söderfeldt, Y., Ohlsson, A. & Ellerström, J. (Red.) Utopin i vardagen. Sinnen, kvinnor, idéer. En vänbok till Elisabeth Mansén (pp. 287-317). Ellerströms förlag.
 • Dunér, D. (2014). Resan till Egypten. I Schönberg, K. (Red.) Världen på Kulturen (pp. 80-93), 2014. Kulturen i Lund.
 • Holmberg, G. (2014). Passion istället för profession : Ideal och identitet i amatörastronomins historia från 1700-tal till 1900-tal. I Olsson, J. L., Söderfeldt, Y., Ohlsson, A. & Ellerström, J. (Red.) Utopin i vardagen : sinnen, kvinnor idéer: en vänbok till Elisabeth Mansén (pp. 81-95). Ellerströms förlag.
 • Kaiserfeld, T. (2014). Om kärlek och pengar och snille : historiska ingenjörer som berättarresurs i svensk spelfilm. I Bergwik, S., Godhe, M., Houltz, A. & Rodell, M. (Red.) Svensk snillrikhet? : nationella föreställningar om entreprenörer och teknisk begåvning 1800-2000 (pp. 99-124). Nordic Academic Press.
 • Norris, M. (2014). A Sign of the Times (New Roman) : Searching for the Font of Civilization in Renaissance Italy. I Hessérus, M. & Luthersson, P. (Red.) Civilisation : tjugoen försök (pp. 145-154). Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
 • Savin, K. (2014). Boksamlaren i lärdomens gränsland : En Uppsaladissertation om bibliomani från 1762. I Hagström-Molin, E. & Hellerstedt, A. (Red.) Lärda samtal : Festskrift till Erland Sellberg (pp. 83-93). Ellerströms förlag.
 • Savin, K. (2014). Den romantiska rodnaden : Blyghetens estetik hos Thekla Knös. I Olsson, J.-L., Söderfeldt, Y., Ohlsson, A. & Ellerström, J. (Red.) Utopin i vardagen : Sinnen, kvinnor, idéer. En vänbok till Elisabeth Mansén (pp. 151-180). Ellerströms förlag.
 • Bengtsson, B. O. & Broberg, G. (2013). Bengt Lidforss 1868 - 1913. I Bengtsson, B. O. & Broberg, G. (Red.) Bortom det acceptablas gränser. Bengt Lidforss och lundaradikalismen (pp. 7-19). Ellerströms förlag.
 • Dunér, D. (2013). Botaniska vandringar på Kullen. Om fältbotanikern Bengt Lidforss. I Broberg, G. & Dunér, D. (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift (pp. 89-142), 2013. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2013). Christopher Polhem’s Experiments Concerning the Creation. I Ruskova, E. & Dunér, D. (Red.) XVIII vek i Evropa / The 18th Century and Europe: Sbornik, posveten na profesor d-r Vera Gantjeva (pp. 114-118). Universitetsko izdatelstvo ”Sv. Kliment Ohridski”, Sofia.
 • Dunér, D. (2013). Epilog: Sökandet efter liv i rymden – från Lunds horisont. I Dunér, D. (Red.) Extrema världar. Om sökandet efter liv i rymden (pp. 149-172). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Dunér, D. (2013). Extraterrestrial Life and the Human Mind. I Dunér, D. (Red.) The History and Philosophy of Astrobiology: Perspectives on Extraterrestrial Life and the Human Mind (pp. 1-25). Cambridge Scholars Publishing.
 • Dunér, D. (2013). Extrem kommunikation. I Dunér, D. (Red.) Extrema världar. Om sökandet efter liv i rymden (pp. 133-148). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Dunér, D. (2013). Extrema världars historia. I Dunér, D. (Red.) Extrema världar. Om sökandet efter liv i rymden (pp. 11-31). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Dunér, D. (2013). Lidforss och Kullaberg – den slutna cirkeln. I Bengtsson, B. O. & Broberg, G. (Red.) Bortom det acceptablas gränser. Bengt Lidforss och lundaradikalismen (pp. 233-253). Ellerströms förlag.
 • Dunér, D. (2013). Spheres and Bubbles: Emanuel Swedenborg’s Theory of Matter and the Metaphors of the Mind. I Grandin, K. (Red.) Emanuel Swedenborg—Exploring a “World Memory”. Context, Content, Contribution (pp. 12-33). The Center for History of Science, Stockholm.
 • Dunér, D. (2013). The Language of Cosmos: The Cosmopolitan Endeavour of Universal Languages. I Rydén, G. (Red.) Sweden in the Eighteenth-Century World: Provincial Cosmopolitans (pp. 39-65). Ashgate.
 • Flores, F. (2013). Agnumetry; Quantifying Modernization. [Host publication title missing], 1-8.
 • Flores, F. (2013). Marx and the Moral Depreciation of Technology. [Host publication title missing], 1-16. SSRN.
 • Höög, V. (2013). Technoscience comes to Lund : ESS and the Enlightenment Vision. I Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (Red.) Legitimizing ESS : Big Science as collaboration across boundaries. Nordic Academic Press.
 • Holmberg, G. (2013). Extraterrestrial life for the masses : Knut Lundmark and the boundaries of science. I Dunér, D., Parthemor, J., Persson, E. & Holmberg, G. (Red.) The history and philosophy of astrobiology: Perspectives on extraterrestrial life and the human mind (pp. 223-230). Cambridge Scholars Publishing.
 • Holmberg, G. (2013). Liv i rymden under 1800- och 1900-talen. I Dunér, D. (Red.) Extrema världar : Om sökandet efter liv i rymden. Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Holmberg, G. (2013). The Momentum of Maturity : What to do With Ageing Big Science Facilities. I Kaiserfeld, T. & O’Dell, T. (Red.) Legitimizing ESS : Big Science as a Collaboration Across Boundaries (pp. 223-236). Nordic Academic Press.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Luftpumpens lärdomshistoria. I Lundell, P. (Red.) Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013 (pp. 56-75). Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Kaiserfeld, T. (2013). The ESS from neutron gap to global strategy: Plans for an international research facility after the cold war. I Kaiserfeld, T. (Red.) Legitimizing ESS: Big Science as collaboration across boundaries (pp. 25-41). Nordic Academic Press.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Tvärvetenskap i vetenskapshistoriskt ljus. I Erikson, M. G., Johannisson, J. & Sundéen, J. (Red.) Vetenskap på tvären: Akademiska värden, friheter och gränser (pp. 21-34), 3. University College of Borås.
 • Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (2013). The European Spallation Source: Big Science in A Small Swedish University Town. I Kaiserfeld, T. & ODell, T. (Red.) Legitimizing ESS: Big Science as Collaboration Across Boundaries (pp. 7-24). Nordic Academic Press.
 • Savin, K. (2013). Hedniska författare i en kristen kyrka. Om framställningar av Juvenalis, Lucanus och Macrobius i Tolfta kyrka. Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013, 118-151. Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Savin, K. (2013). Sighs of Desire: Passionate Breathing in Medieval and Early Modern Literature. I Cullhed, A., Franzén, C., Hallengren, A. & Malm, M. (Red.) Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature (pp. 157-175). Cambridge Scholars Publishing.
 • Tunlid, A. (2013). Vetenskap och vetenskaplighet hos Lidforss. I Bengtsson, B. O. & Broberg, G. (Red.) Bortom det acceptablas gränser: Bengt Lidforss och lundaradikalismen (pp. 191-211). Ellerströms förlag.
 • Broberg, G., Dunér, D. & Moberg, R. (2012). Förord. I Broberg, G., Dunér, D. & Moberg, R. (Red.) Anders Sparrman. Linnean, världsresenär, fattigläkare (pp. 9-10). Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D., Pippin Aspaas, P. & Ilmakunnas, J. (2012). Introduction: Cultural Encounters. I Dunér, D. (Red.) Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2012 (pp. 7-11), 2012. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Flores, F. (2012). Technologies Cassées L’Humaniste En Tant Qu’Ingénieur - Introduction Au Livre Du Même Nom. Technologies Cassées L’Humaniste En Tant Qu’Ingénieur, 1-8. Social Science Research Network (SSRN).
 • Hellerstedt, A. (2012). Sin egen lyckas smed. En dalastudent i Uppsala 1713. I Ångström, I. L. (Red.) Fornstora dagar. En antologi med texter om Falun, Stora Kopparberget och Sveriges stormaktstid (pp. 84-95). Högskolan Dalarna.
 • Holmberg, G. (2012). Kosmologi och massmedier. Edgar Allan Poe, Eureka : en prosadikt, 5-23. Ellerströms förlag.
 • Kaiserfeld, T. (2012). Afterword: Clues to a continuing story of an open-ended case. I Hallonsten, O. (Red.) In Pursuit of a Promise: Perspectives on the political process to establish the European Spallation Source (ESS) in Lund, Sweden (pp. 213-219). Arkiv.
 • Kaiserfeld, T. (2012). Västgötsk salpeter från stormaktstid och frihetstid. I Ask, C. (Red.) Gränsland i krigens skugga, Västergötlands fornminnesförenings tidskrift 2012 (pp. 41-50).
 • Kaiserfeld, T. (2012). Vid historiens gränser. I Wallenberg-Bondesson, M., Husz, O., Myrdal, J. & Tydém, M. (Red.) Människans kunskap och kunskapen om människan: En gränslös historia (pp. 216-229). Sekel Bokförlag.
 • Nordin, S. (2012). En intellektuell revolution. I Almqvist, K. & Gröning, L. (Red.) Bortom multikulti. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.
 • Nordin, S. (2012). Viktor Rydberg, filosofin och historiens slut. I Sjöberg, B. & Vulovic, J. (Red.) Bibelns lära om Kristus : provokation och inspiration. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet.
 • Önnerfors, A. (2011). Die Verbindungen zwischen Schweden und dem Osmanischen Reich. I Schmidt-Haberkamp, B. (Red.) Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert / Europe and Turkey in the 18th Century (pp. 261-276). Bonn University Press/V&R unipress.
 • Önnerfors, A. (2011). Freemasonry and Civil Society: reform of manners and the Journal für Freymaurer (1784-1786). I Cerman, I. (Red.) The Enlightenment in Bohemia: religion, morality and multiculturalism (pp. 111-128). Voltaire Foundation.
 • Dunér, D. (2011). Cognitive Foundations of Interstellar Communication. I Vakoch, D. A. (Red.) Communication with Extraterrestrial Intelligence (pp. 449-467). SUNY Press.
 • Dunér, D. (2011). Dröm och verklighet. I Mansén, E. (Red.) Sveriges historia 1721–1830 (pp. 441-447), 5. Norstedts Förlag.
 • Kaiserfeld, T. (2011). Det tekniska projektet. I Mansén, E. & Harrison, D. H. (Red.) Sveriges historia, Femte bandet 1721-1830 (pp. 495-500). Norstedts Förlag.
 • Nordin, S. (2011). How the Swedes Learnead to Love Peace and Consider Neutrality a Moral Virtue. I Almqvist, K. & Linklater, A. (Red.) Images of Sweden. Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.
 • Önnerfors, A. (2010). Frimurerisk diplomati i London. I Berg, H. (Red.) Hertig Carl och det svenska frimureriet (pp. 263-276). Carl Friedrich Eckleff.
 • Önnerfors, A. (2010). Sisters of virtue’ in Swedish Pomerania. I Cross, M. F. (Red.) Gender and Fraternal Orders in Europe, 1300-2000 (pp. 156-179). Palgrave Macmillan.
 • Önnerfors, A. (2010). Translating Discourses of Enlightenment – Trans-cultural Language Skills and Cross-references between Swedish and German Educated Journals in the 18th century. I Stockhorst, S. (Red.) Cultural transfer through translation: the circulation of Enlightened thought in Europe by means of translation (pp. 209-229). Rodopi.
 • Christensen-Nugues, C. (2010). Tvång och rädsla som äktenskapshinder. Tomás Sánchez De sancto matrimonii sacramento. I Stenqvist, C. & Lindstedt cronberg, M. (Red.) Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron (pp. 78-94). Nordic Academic Press.
 • Dunér, D. (2010). Astrocognition : Prolegomena to a future cognitive history of exploration. I Landfester, U., Remuss, N.-L., Schrogl, K.-U. & Worms, J.-C. (Red.) Humans in Outer Space : Interdisciplinary Perspectives (pp. 117-140). Springer.
 • Dunér, D. (2010). Dygdernas entomologi. I Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (Red.) Dygder och laster : Förmoderna perspektiv på tillvaron (pp. 284-305). Nordic Academic Press.
 • Dunér, D. (2010). Innovation. I Cronqvist, M. (Red.) Allt som tänkas kan : 29 ingångar till vetenskapens villkor (pp. 36-50). Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
 • Dunér, D. (2010). Rummet i historien. I Dunér, D. (Red.) Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2010 (pp. 7-10), 2010. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Eriksson, J. (2010). Ordet/odjuret: teriantropomorfism hos Giorgio Agamben. I Holmberg, G., Nordin, S. & Tunlid, A. (Red.) Djurens idéhistoria (pp. 81-105). Bokförlaget Nya Doxa.
 • Kaiserfeld, T. (2010). From Royal Academy of Science to Regional University Colleges: Historical perspectives on Swedish intermediary organizations for knowledge transfer. I Lundin, P., Stenlås, N. & Gribbe, J. (Red.) Science for Welfare and Warfare: Technology and State Initiative in Cold-War Sweden (pp. 35-59). Science History Press.
 • Libell, M. (2010). Från kolonialism till posthumanism - en historiografisk reflektion över humanioras djurstudium. I Nordin, S. & Tunlid, A. (Red.) Djurens idéhistoria. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Savin, K. (2010). Blyghet – en affekt mellan dygd och odygd. I Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (Red.) Dygder och laster. Förmoderna perspektiv på tillvaron (pp. 350-380). Nordic Academic Press.
 • Savin, K. (2010). Skulle jag begråta dig? Kvinnliga strategier för sorg och tröst. I Lindgärde, V., Jönsson, A. & Göransson, E. (Red.) Wår lärda Skalde-Fru. Sophia Elisabet Brenner och hennes tid (pp. 208-233). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.
 • Dunér, D. (2009). Modeller av verkligheten. Modellbyggaren Polhem, seendet och det spatiala tänkandet. I Jonsson, B. (Red.) Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009 (pp. 14-33), 2009. Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Dunér, D. (2009). Tio år utan mat och dryck. I Wendt, C.-M. (Red.) Folkets historia. Årsbok 2006–2008 (pp. 115-123), 2006–2008.
 • Dunér, D. & Paulsson Holmberg, T. (2009). Födelsen och döden. I Dunér, D. & Paulsson-Holmberg, T. (Red.) Förlossningskonst. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2009 (pp. 7-10), 2009. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Eriksson, J. (2009). Travelling Savage Spaces: Jean de Léry and Territorializations of ‘Antarctic France', Brazil 1555-60. I Hammarlund, K. (Red.) Borders as Experience (pp. 68-91), 16. Halmstad University.
 • Flores, F. (2009). Broken technologies : the humanist as engineer : an Introduction. Broken technologies : the humanist as engineer, 1-7. Department of History of Ideas and Science, Lund University.
 • Lindén, A. (2009). "Singoalla" som historisk apokalyps. I Svensson, B. & Sjöberg, B. (Red.) Kulturhjälten : Viktor Rydbergs humanism. Bokförlaget Atlantis.
 • Beckman, J., Fors, H., Holmberg, G., Tunlid, A., Wennerholm, S., Widmalm, S. & Wormbs, N. (2008). Inledning. I Widmalm, S. (Red.) Vetenskapens sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt (pp. 9-25). Nordic Academic Press.
 • Beckman, J., Tunlid, A. & Widmalm, S. (2008). Vetenskapshistoriens forskningspolitiska relevans. I Widmalm, S. (Red.) Vetenskapens sociala struktur: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt (pp. 263-276). Nordic Academic Press.
 • Brissman, H. (2008). ”Ingenjörsvetenskapsakademien as a ’Boundary Organisation’”. I Hammarlund, K. G. (Red.) Technology in time, space, and mind: aspects on technology transfer and diffusion.
 • Broberg, G. (2008). Den vandrande gränsen. Europas gränser. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Broberg, G. (2008). Introduktion. Clavis medicinae duplex = Medicinens tvenne nycklar, 9-66. Bokförlaget Atlantis.
 • Broberg, G. (2008). Jaktens historia. Signums svenska kulturhistoria, 6. Bokförlaget Signum.
 • Broberg, G. (2008). Vetenskap. I Christensen-Nugues, C., Broberg, G. & Nordin, S. (Red.) Kunskapens kretsar : [essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna], [Symposier på Krapperups borg], 1100-7095 ; [7]. Bokförlaget Signum.
 • Christensen-Nugues, C. (2008). Kvinnors vandel och brutet äktenskapslöfte. Äktenskapstvister i Cerisy 1314-1346. I Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (Red.) Förmoderna livshållningar. Dygder värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen (pp. 328-345). Nordic Academic Press.
 • Christensen-Nugues, C. (2008). Skolmedicinen i det medeltida Sverige. En historia från Europas periferi. I Broberg, G. (Red.) Til at stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria (pp. 61-77). Sekel Bokförlag.
 • Christensen-Nugues, C. (2008). Tvång och rädsla. Om äktenskapshinder i medeltida kanonisk rätt. I Beskow, P., borgehammar, S. & Jönsson, A. (Red.) Förklaringar och förbistringar : festskrift till Anders Piltz (pp. 168-178). Skåneförlaget.
 • Dunér, D. (2008). Camera obscura. Ögat och det mörka rummet. I Dunér, D. & Olsén, J.-E. (Red.) Ögon. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2008 (pp. 57-84). Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. (2008). Den beständiga obeständigheten. Om dunder och brak i Hiärnes bergsvetenskap. I Ohlsson, S. Ö. & Tomingas-Joandi, S. (Red.) Den otidsenlige Urban Hiärne. Föredrag från det internationella Hiärne-symposiet i Saadjärv, 31 augusti–4 september 2005 (pp. 99-114). Nordistica Tartuensia.
 • Dunér, D. (2008). En blå safir från Ceylon och en gråsten från Ohs. I Kvillner, G. G. (Red.) Gällaryd. En hembygdsbok. Del II (pp. 265-270). Gällaryds kulturförening, Gällaryd.
 • Dunér, D. (2008). En onämnd. I Dunér, D. & Nyberg, H. (Red.) Fredrika Ehrenborgs tankar om individens omskapelse och själens utveckling (pp. 5-6). Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Dunér, D. (2008). Helvetet på jorden. Resor till Stora Kopparbergs gruva. I Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (Red.) Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen (pp. 209-233). Nordic Academic Press.
 • Dunér, D. (2008). I Gällaryd finns ’platt inga monumenter’. I Kvillner, G. G. (Red.) Gällaryd. En hembygdsbok. Del II (pp. 16-18). Gällaryds kulturförening, Gällaryd.
 • Dunér, D. (2008). I motvalls med tiden. I Kvillner, G. G. (Red.) Gällaryd. En hembygdsbok. Del II (pp. 273-275). Gällaryds kulturförening, Gällaryd.
 • Dunér, D. (2008). Maskinen Människa: iatromekaniken i Sverige. I Broberg, G. (Red.) Til at stwdera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria (pp. 111-149). Sekel Bokförlag.
 • Dunér, D. (2008). Miljökris i Gällaryd. I Kvillner, G. G. (Red.) Gällaryd. En hembygdsbok. Del II (pp. 271-272). Gällaryds kulturförening, Gällaryd.
 • Dunér, D. (2008). Ohs bruks arkiv och museum. I Kvillner, G. G. (Red.) Gällaryd. En hembygdsbok. Del II (pp. 257-263). Gällaryds kulturförening, Gällaryd.
 • Dunér, D. (2008). Om kunskap och metaforer. I Christensen, C., Broberg, G. & Nordin, S. (Red.) Kunskapens kretsar. Essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna (pp. 53-65). Bokförlaget Signum.
 • Dunér, D. (2008). Tal om det eviga livet. I Kvillner, G. G. (Red.) Gällaryd. En hembygdsbok. Del II (pp. 19-21). Gällaryds kulturförening, Gällaryd.
 • Dunér, D. & Olsén, J.-E. (2008). Ögats historia. I Dunér, D. & Olsén, J.-E. (Red.) Ögon. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2008 (pp. 7-8), 2008. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. & Olsén, J.-E. (2008). Ögonbilder. I Dunér, D. & Olsén, J.-E. (Red.) Ögon. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2008 (pp. 9-41), 2008. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Hansson, J. (2008). Begreppshistoria: Program och praktik. I Andersson, N. & Björck, H. (Red.) Idéhistoria i tiden. Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år (pp. 282-291). Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Hansson, J. (2008). Den romantiska medicinen. I Broberg, G. (Red.) Til at stwdera läkedom : tio studier i svensk medicinhistoria (pp. 215-237). Sekel Bokförlag.
 • Hansson, J. (2008). Från furstespegel till folkbildning. I Christensen, C., Broberg, G. & Nordin, S. (Red.) Kunskapens kretsar. Essäer om kunskap, bildning och vetenskap genom tiderna (pp. 81-93). Bokförlaget Signum.
 • Libell, M. (2008). Medicinens väg - från konstform till naturvetenskap. I Broberg, G. (Red.) Til att stwudera läkedom. Tio studier i svensk medicinhistoria (pp. 315-336). Sekel Bokförlag.
 • Savin, K. (2008). Ajaloo õppetunnid: õnn ja jumalik ettehooldus Johannes Schefferuse teoses Memorabilium gentis Suetici liber singularis (1671). I Lotman, P. (Red.) Ajalookirjutaja aeg. Aetas historicorum (pp. 91-113). Acta bibliothecae nationalis Estoniae 11.
 • Savin, K. (2008). Anekdoter om dygd. Värdenas retorik i Johannes Schefferus bok om det svenska folkets minnesvärda exempel (1671). I Lindstedt Cronberg, M. & Stenqvist, C. (Red.) Förmoderna livshållningar. Dygder, värden och kunskapsvägar från antiken till upplysningen (pp. 234-258). Nordic Academic Press.
 • Savin, K. (2008). Blandade känslor: fruktan och förtröstan förr och nu. I Jönsson, A., Borgehammar, S. & Beskov, P. (Red.) Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz (pp. 549-557). Skåneförlaget.
 • Savin, K. (2008). Gud i Naturens laboratorium: varsel och järtecken hos Urban Hiärne. I Ohlsson, S. Ö. & Tomingas-Joandi, S. (Red.) Den otidsenlige Urban Hiärne. Föredrag från det internationella Urban Hiärne-symposiet i Saadjärve, 31 augusti–4 september 2005 (pp. 115-132). Nordistica Tartuensia 17.
 • Tunlid, A. (2008). Den nya biologin: forskning och politik i tidigt 1960-tal. I Widmalm, S. (Red.) Vetenskapens sociala struktur: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt (pp. 99-135). Nordic Academic Press.
 • Tunlid, A. (2008). Einar Stenhagen. I Karlsson, Å. (Red.) Svenskt Biografiskt Lexikon.
 • Belfrage, B. (2007). Berkeley's Four Concepts of the Soul (1707-1709). I Daniel, S. H. (Red.) Reexamining Berkeley's Philosophy (pp. 172-187). University of Toronto Press.
 • Broberg, G. (2007). Enögd men vidsynt. Linné och de lärde i Lund. Lunds universitetshistoriska sällskap.
 • Broberg, G. (2007). Före och efter syndafloden. Kaos von Linné. Riksutställningar.
 • Broberg, G. (2007). Södra Esplanaden lördag klockan 07.00. Bokhistorier. Studier tillägnade Per S. Ridderstad, 201-209. Bokförlaget Signum.
 • Broberg, G. (2007). Till livs, till nytta. I Broberg, G. & Lindell, G. (Red.) Till livs med Linné (pp. 99-155). Bokförlaget Atlantis.
 • Christensen-Nugues, C. (2007). Bilden av den vise hos Charles de Bovelles. I Broberg, G., Christensen, C. & Nordin, S. (Red.) Kunskapens kretsar : Kunskap, bildning, vetenskap (pp. 45-51). Bokförlaget Atlantis.
 • Christensen-Nugues, C. (2007). Henrik Harpestreng. I Bynum, W. & Bynum, H. (Red.) Dictionary of Medical Biography. Greenleaf Publishing Ltd.
 • Dunér, D. (2007). Farsoternas hemsökelse i historien. I Dunér, D. & Persson, B. E. B. (Red.) Farsoter. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift 2007 (pp. 7-9), 2007. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. (2007). Inledning. I Holmquist, B. (Red.) Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria (pp. 131-132), 2007. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2007). Linnés skrifter rörande dietetik - mat, hälsa och levnadskonst. I Broberg, G., Lindell, G. & Dunér, D. (Red.) Till livs med Linné (pp. 263-266). Bokförlaget Atlantis.
 • Dunér, D. (2007). Mexico City. I Dunér, D. & Broberg, G. (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2007 (pp. 208-209). Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). São Paulo. I Dunér, D. & Broberg, G. (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2007 (pp. 209-210). Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Språket i universum. Polhem och alfabetskonsten. I Dunér, D. & Broberg, G. (Red.) Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria (pp. 133-164), 2007. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2007). Västergötland. I Dunér, D. & Broberg, G. (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2007 (pp. 232-232), 2007. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Håkansson, H. (2007). Tycho the Prophet: History, Astrology and the Apocalypse in Early Modern Science. I Forshaw, P. & Killeen, K. (Red.) The Word and the World: Biblical Exegesis and Early Modern Science (pp. 137-156). Palgrave Macmillan.
 • Hansson, J. (2007). Den historiska världsdelen. Hegel, européerna och världshistorien. Europas gränser, 87-155. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Lindén, A. (2007). Viktor Rydberg and the Comparative Study of the History of Indo-European Religion. I Reaves, W. P. (Red.) Viktor Rydberg's Investigations into Germanic Mythology, Volume II, Part 1: Indo-European Mythology. iUniverse.
 • Savin, K. (2007). Språkets makt och mångfald. I Christensson, J. (Red.) Signums svenska kulturhistoria. Gustavianska tiden. (pp. 248-277). Bokförlaget Signum.
 • Tunlid, A. (2007). Ett konfliktfyllt fält: förtroende och trovärdighet inom miljöforskningen. I Agrell, W. (Red.) Forskningens gråzoner – tillrättaläggande, anpassning och marknadsföring i kunskapsproduktionen (pp. 134-151). Carlsson Bokförlag.
 • Önnerfors, A. (2006). Franc-maçonnerie et autres sociétés secrètes reliant les élites éclairées de France d’Allemagne et de Suède au XVIIIe siècle. I Espagne, M. (Red.) Le prisme du Nord : Pays du Nord, France, Allemagne 1750-1920 (pp. 33-50). Editions Du Lérot.
 • Önnerfors, A. (2006). From Jacobite Support to a Part of the State Apparatus – Swedish Freemasonry between Reform and Revolution. I Révauger, C. (Red.) Lumières, Franc-Maçonnerie et politique au siècle des Lumières: Europe-Amériques (pp. 203-225), 7. Presses Universitaires de Bordeaux.
 • Önnerfors, A. (2006). Gränser och gemenskaper – hur svenskt var Svenska Pommern?. I Sanders, H. (Red.) Vid Gränsen: Integration och identiteter i det förnationella norden (pp. 208-230), 10. Centrum för Danmarksstudier, Lunds universitet.
 • Önnerfors, A. (2006). Lev i det dolda – om en epikureisk livshållning. Filosofiska citat: festskrift för Svante Nordin, 237-248.
 • Önnerfors, A. (2006). Zur Kommunikationsstruktur des Ostseeraums in der frühen Neuzeit – grundlegende Aspekte des Ideentransfers. I Eichinger, L. (Red.) Maritime Kultur und regionale Identitäten - Der südliche Ostseeraum (pp. 125-140).
 • Belfrage, B. (2006). The Scientific Background of George Berkeley's Idealism. I Gersh, S. & Moran, D. (Red.) Eriugena, Berkeley, and the Idealist Tradition (pp. 202-223). University of Notre Dame Press.
 • Dunér, D. (2006). Att mjölka kon när två träter om densamma - Om Polhems kedjebommar m m. I Himmelstrand, E. (Red.) Vaxholms Fästnings Museum årsbok 2006. Vaxholms Fästnings Museum och Vaxholms Fästnings Musei Vänner.
 • Dunér, D. (2006). Christopher Polhem: Technical innovations and the metaphorical mind. Riksbankens Jubileumsfond. Annual report 2005. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
 • Dunér, D. (2006). Christopher Polhem: Tekniska innovationer och det metaforiska tänkandet. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Årsberättelse 2005. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.
 • Dunér, D. (2006). Q. E. D. (Euklides). Om oemotsägliga bevis. I Broberg, G., Mansén, E. & Hansson, J. (Red.) Filosofiska citat. Festskrift till Svante Nordin. Bokförlaget Atlantis.
 • Flores, F. (2006). Filosoferna har bara tolkat världen (Marx) Om praxisbegreppet. Filosofiska citat, 99-110. Bokförlaget Atlantis.
 • Håkansson, H. (2006). Astrologen – alkemisten – profeten. I Håkansson, H. (Red.) Att låta själen flyga mellan himlens tinnar: Tycho Brahe och renässansen (pp. 91-134). Bokförlaget Atlantis.
 • Håkansson, H. (2006). Profeten Tycho Brahe: religion og videnskab i renaessancen. I Mader, V. (Red.) Tycho Brahe: Adelsman og Astronom. Vinkler på renaessancen 1550-1600 (pp. 27-36). Nationalmuseet, Köpenhamn.
 • Håkansson, H. (2006). Renässansen. I Håkansson, H. (Red.) Att låta själen flyga mellan himlens tinnar: Tycho Brahe och renässansen (pp. 7-37). Bokförlaget Atlantis.
 • Höög, V. (2006). Uppsala-filosofien har icke skänkt någon världsförklaring (Oxenstierna). Om filosofer och intellektuella. I Broberg, G., Hansson, J. & Mansén, E. (Red.) Filosofiska citat : festskrift till Svante Nordin (pp. 158-172). Bokförlaget Atlantis.
 • Hansson, J. (2006). Fotografiets historiska ögonblick. Ögonvittne/Eyewitness.
 • Hansson, J. (2006). Livet, monadens roterande rörelse: om Cassirers fenomenologi. I Broberg, G. (Red.) Filosofiska citat Festskrift till Svante Nordin. Bokförlaget Atlantis.
 • Önnerfors, A. (2005). ‘You will prise our noble companionship’: masonic songbooks of the 18th century – an overlooked literary sub-genre. I Trevor, S. (Red.) The Canonbury Papers Vol. 2 Freemasonry in Music and Literature (pp. 173-190), 2.
 • Belfrage, B. (2005). Det cykliska argumentet i Platons Faidon. I Mejer, J. & Bloch, D. (Red.) Filosofiske skoler i Athen (pp. 35-57). Det Nordiske Platonselskab.
 • Brissman, H. (2005). En hjälpande hand? Svenska Läkaresällskapets engagemang för det tyska folket efter första världskriget. I Mai-Brith, S. (Red.) Den okände (?) grannen? / Der unbekannte (?) Nachbar. Tysklandsrelaterad forskning i Sverige (pp. 278-298). Centrum för Tysklandsstudier.
 • Brissman, H. (2005). Teoretiska aspekter på vetenskapligt samarbete i Europa under perioden 1870-1914. I Önnerfors, A. (Red.) Från Kadmos till CAP - åtta uppsatser om europeiska nätverk, nationer och narrativ (pp. 53-67), 30. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.
 • Broberg, G. (2005). En hundraårig historia. I Angsmark, G. (Red.) Studentafton : lundensiskt fönster mot världen. Lunds universitetshistoriska sällskap.
 • Broberg, G. (2005). Förintande och förbjudna ord. Anteckningar om ras och rasism. I Lindberg, B. (Red.) Trygghet och äventyr : om begreppshistoria. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien.
 • Broberg, G. (2005). Linné läser Bibeln. I Larsson, T. & Olsson, B. (Red.) Den gamla översättningen : Karl XII:s bibel och dess receptionshistoria : föredrag vid en konferens i Lund den 21-25 februari 2003 anordnad av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund. Almqvist & Wiksell.
 • Broberg, G. (2005). Människor och djur. I Christensson, J. (Red.) Signums svenska kulturhistoria. Stormaktstiden. Bokförlaget Signum.
 • Broberg, G. (2005). Mat och levnadskonst. Arkiater Linné ger råd. I Qvarsell, R. (Red.) Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria. 2005. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Broberg, G. (2005). Varför reser Linné? Varför springer samen?. I Jacobsson, R. (Red.) Så varför reser Linné? : perspektiv på Iter Lapponicum 1732. Kungliga Skytteanska samfundet.
 • Dunér, D. (2005). Daedalus flykt. I Lundgren, A. (Red.) Polhem. Teknikhistorisk årsbok 2005. Svenska nationalkommittén för teknikhistoria.
 • Dunér, D. (2005). Hiärnes hjärna. I Broberg, G. & Dunér, D. (Red.) Svenska Linnésällskapets Årskskrift 2004-2005. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2005). Polhems huvudvärk. I Christensson, J. (Red.) Sjuttonhundratal 2005. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2005). Register över samtliga uppsatser och skrifter utgivna av Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet 1964-2005. I Dunér, D. (Red.) Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet 1964-2004. Föredrag vid Göran Bauer-symposiet i Lund den 21 april 2004. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Håkansson, H. (2005). Den lärda världen. I Christensson, J. (Red.) Signums svenska kulturhistoria: Renässansen (pp. 101-149). Bokförlaget Signum.
 • Hansson, J. (2005). Simmels former. Lychnos 2005. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Libell, M. (2005). A Mirror of Myself? Monist and Dualist views of Animals. I Marie, M., Edwards, S., Gandini, G., Reiss, G. & von Borell, E. (Red.) Animal Bioethics. Principles and Teaching methods. Wageningen Academic Publishers.
 • Libell, M. (2005). Djur och människa - kan vi fördjupa relationen. I Johansson, B. (Red.) Djuren - i människans klor. Formas.
 • Lindén, A. (2005). En europeisk apokalyps? Om Viktor Rydbergs 'Den hvita rasens framtid'. I Önnerfors, A. (Red.) Fråm Kadmos till CAP - åtta uppsatser om europeiska nätverk, nationer och narrativ, CFE Working papers series No. 30. Centrum för Europaforskning, Lunds universitet.
 • Lindén, A. (2005). Erik Johan Stagnelius och Ryssland: Med utgångspunkt i dikten "Wladimir den store" (1817) / Erik Johan Stagnelius ja Venemaa: Lähtudes eepilisest luuletusest "Vladimir suur" ("Wladimir den store", 1817). I Ohlsson, S. Ö. & Tomingas-Joandi, S. (Red.) Litterära kontakter mellan Norden, Baltikum och Ryssland: Föredrag vid internationell konferens i Tartu 19-21 maj 2005 / Kirjanduslikud kontaktid Põjala, Baltikumi ja Venemaa vahel: Ettekanded rahvusvaheliselt konverentsilt Tartus 19-21. mai 2005. Tartu Ülikooli Kirjastus.
 • Önnerfors, A. (2004). Hembygd i den globala byn – ett begrepp i transit. Skånes Hembygdsförbunds Årsbok 2004, 25-30. Skånska Hembygdsförbundet.
 • Önnerfors, A. (2004). Svenska nyheter på tyska – Svenska Pommerns presshistoria. Presshistorisk årsbok 2004, 25-50. Svensk presshistorisk förening.
 • Belfrage, B. (2004). Berkeley. I Duddy, T. (Red.) Dictionary of Irish Philosophers (pp. 15-21). Thoemmes Continuum.
 • Christensen-Nugues, C. (2004). Äktenskap och familj. I Christensson, J. (Red.) Signums svenska kulturhistoria, vol 1 Medeltiden. Bokförlaget Signum.
 • Håkansson, H. (2004). Tycho the Apocalyptic: History, Prophecy and the Meaning of Natural Phenomena. I Zamrzlová, J. (Red.) Science in Contact at the Beginning of the Scientific Revolution (pp. 211-236). National Technical Museum, Prag.
 • Höög, V. (2004). Upplysningstänkade och religion. Den moderna identitetens uppkomst. I Hammer, O. & Raudvere, C. (Red.) Med gudomlig auktoritet : om religionens kraft i politiken. (pp. 51-76). Makadam förlag.
 • Libell, M. (2004). Der Begriff der Zivilisation in der deutschen antivivisektionistischen Diskussion. I Brenner, A. (Red.) Tiere Beschreiben.
 • Önnerfors, A. (2003). 240 Jahre schwedische Freimaurerei in Deutschland – die Logen Schwedisch-Pommerns. Schriften der Freimaurerischen Forschungsvereinigung Frederik der Großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland Quellenkundliche Arbeit, 16, 143-190. Forschungsvereinigung Frederik.
 • Belfrage, B. (2003). Vers une nouvelle interprétation de la Théorie de la vision de Berkeley. I Berlioz, D. (Red.) Berkeley. Language de la perception et art de voir (pp. 159-211). Presses Universitaires de France.
 • Brissman, H. (2003). Deutsche Beziehungen: Wissenschaftliche Gesellschaften und Akademien im Schatten der Weltpolitik. I Frank-Michael, K. (Red.) Sprache und Politik im skandinavischen und deutschen Kontext 1933-1945 (pp. 287-298), 5. Schriften des Centers für deutsch-dänischen Kulturtransfer.
 • Dunér, D. (2003). Sinnen som darrar. I Mansén, E. & Andersson, L. G. (Red.) Vidgade sinnen (pp. 177-201). Bokförlaget Nya Doxa.
 • Höög, V. (2003). Idéhistoria och den klassiska bildningstraditionen. Reflektioner över humanioras framtid i det senmoderna samhället. I Arntzen, S. & Christensen, O. M. (Red.) Hvor kommer idéhistorien fra? (pp. 121-136). Höjskoleförlaget.
 • Hansson, J. (2003). Sweden and Nazism. I Ekman, S. (Red.) Sweden's relations with Nazism, Nazi Germany and the Holocaust. Almqvist & Wiksell International.
 • Holmberg, G. (2003). Astronomi vid Stockholms observatorium 1753-1931. I Bergström, C. & Elmqvist, I. (Red.) Huset närmast himlen: Stockholms observatorium 250 år. Royal Swedish Academy of Sciences.
 • Höög, V. (2002). Den borgerliga familjen i haremet : en europeisk fantasi. I Mansén, E. & Nordin, S. (Red.) Lärdomens bilder : festskrift till Gunnar Broberg (pp. 149-160). Bokförlaget Atlantis.
 • Holmberg, G. (2002). 'Nordisk forsknings riddarsaga': Tycho och astronomins minneskultur omkring 1900. I Mansén, E. & Nordin, S. (Red.) Lärdomens bilder: festskrift till Gunnar Broberg.
 • Belfrage, B. (1999). Berkeley. I Yolton, J. W., Price, J. V. & Stephens, J. (Red.) The Dictionary of Eighteenth-Century British Philosophers (pp. 84-90), 1. Thoemmes Press, Bristol.
 • Dunér, D. (1998). Filosofins geometri och mekanik. Om sanning, ortodoxi och kontinuitet i Emanuel Swedenborgs tänkande. I Nordin, S. & Hansson, J. (Red.) Att skriva filosofihistoria (pp. 33-45). Lund Studies in the History of Science and Ideas, Lund.
 • Tersmeden, F. (1998). Vem är romantiker? - tankar kring ett idéhistoriskt etiketteringsproblem. I Nordin, S. & Hansson, J. (Red.) Att skriva filosofihistoria (Ugglan 11) (pp. 115-125). Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Belfrage, B. (1992). The Constructivism of Berkeley's New Theory of Vision. I Cummins, P. D. & Zoeller, G. (Red.) Minds, Ideas, and Objects: Essays on the Theory of Representation in Modern Philosophy (pp. 167-186), 2. North American Kant Society Studies in Philosophy, Ridgeview Atascadero California.

Förord (9 st)

 • Dunér, D., Ilmakunnas, J., Aspaas, P. P., Hansen, S. P. & Robertsdottir, H. (2015). Introduction : Time and History. I Dunér, D. (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (pp. 7-12), 12. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2014). Introduction : Eighteenth-Century Crossroads. I Dunér, D. (Red.) Sjuttonhundratal : Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies (pp. 7-10), 2014. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2013). Extrema världar. Om sökandet efter liv i rymden. I Dunér, D. (Red.) [Host publication title missing] (pp. 7-10). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Dunér, D., Ilmakunnas, J., Pippin Aspaas, P., Hansen, S. P. & Róbertsdóttir, H. (2013). Introduction: Ways of Life. I Dunér, D. (Red.) Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2013 (pp. 7-10), 2013. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Nordin, S. (2012). [Tema:] Poesins logik och mystik. Insikt och handling, 24. Hans Larsson Samfundet.
 • Nordin, S. (2012). Reflektioner från periferin : böcker, bildning och idédebatt. [Host publication title missing]. Borås tidning.
 • Dunér, D. (2011). Ljuset under sjuttonhundratalet. I Dunér, D. (Red.) Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2011 (pp. 7-8), 2011. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2011). Redaktionens anmärkning. I Broberg, G. & Dunér, D. (Red.) Svenska Linnésällskapets Årsskrift 2011 (pp. 137-137), 2011. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2011). The History and Philosophy of Astrobiology. International Conference on Tycho Brahe’s island Ven, Sweden, September 27–28, 2011. I Dunér, D. (Red.) The History and Philosophy of Astrobiology. International Conference on Tycho Brahe’s island Ven, Sweden, September 27–28, 2011 (pp. 5-6). The Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University.

Encyklopediartiklar (5 st)

 • Kaiserfeld, T. (2013). Creativity in Invention, Theories. I Carayannis, E. (Red.) Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation, and Entrepreneurship (pp. 409-420). Springer.
 • Önnerfors, A. (2012). Cosmopolitanism. I Anheier, H. K., Juergensmeyer, M. & Faessel, V. (Red.) Encyclopedia of Global Studies (pp. 303-307). SAGE Publications.
 • Önnerfors, A. (2012). Freemasons. I Juergensmeyer, M., Faessel, V. & Anheier, H. K. (Red.) Encyclopedia of Global Studies (pp. 607-608). SAGE Publications.
 • Tunlid, A. (2008). Stenhagen, Einar. I Karlsson, Å. (Red.) Svenskt biografiskt lexikon (pp. 295-301).
 • Tunlid, A. (2008). Stenhagen, Stina. I Karlsson, Å. (Red.) Svenskt biografiskt lexikon (pp. 301-305).

Konferensbidrag (40 st)

 • Dunér, D. (2015). Human conceptions of the rise and fall of civilizations. Proceedings of the International Astronautical Congress, 66th International Astronautical Congress 2015: Space - The Gateway for Mankind's Future, 3, 1644-1647. International Astronautical Federation.
 • Eriksson, J. (2015). Diffractions of the Digital : Godard and the Kinetics of the History-Image.
 • Dunér, D. (2014). Conceptual Metaphors of Science : Prolegomena to a Cognitive History of Science. I Akbarov, A. (Red.) Applying Intercultural Linguistic Competence to Foreign Language Teaching and Learning (pp. 518-525). International Burch University, Sarajevo.
 • Dunér, D. (2014). Cultural evolution, conceptual metaphors and science. [Publication information missing], 80-80.
 • Dunér, D. (2014). The History and Philosophy of Biosignatures. European Astrobiology Network Association. EANA 14. Signatures of Life: From Gases to Fossils. The 14th European Workshop on Astrobiology October 13th–16th 2014 Edinburgh, UK. Scientific Programme and Abstracts, 83-83. European Astrobiology Network Association.
 • Flores, F. (2014). Postphenomenology vs Postpositivism : Don Ihde vs Bruno Latour.
 • Norris, M. (2014). The Alphabet of All Languages (Alphabetum Omnium Linguarum) : The Runes and the Origins of Writing in the Antiquarian Scholarship of Johannes Bureus.
 • Christensen-Nugues, C. (2013). Force, Fear, and Consent to Marriage: Disputed Marriage Cases in Late Medieval England and France.
 • Eriksson, J. (2013). Realist by Nature, by Nature Abstract: Personalist Aesthetics in Mounier and Henry.
 • Kaiserfeld, T. (2013). The Technical Stability of the Swedish Nuclear Fuel Safety Program. Proceedings of the International High-Level Radioactive Waste Management Conference ”Integrating Storage, Transportation and Disposal”. American Nuclear Society.
 • Önnerfors, A. (2012). “Swedish Freemasonry in East India: the lodges of Canton”. I Révauger, C. & Saunier, É. (Red.) [Host publication title missing] (pp. 123-142). Presses Universitaires de Bordeaux.
 • Christensen-Nugues, C. (2012). Ancient Mythology and Canon Law: The debate on clandestinity and parental consent at the Council of Trent (1545-1563).
 • Christensen-Nugues, C. (2012). Force, Fear, and Consent to Marriage: Parental Authority and Filial Duty in Early Modern Jesuit Writings.
 • Önnerfors, A. (2011). La Sociabilité feminine en Suède au XVIIIe Siècle. I Révauger, C. & Lemare, J. C. (Red.) Les Femmes et la Franc-Maçonnerie (pp. 77-96). La Pensée et les Hommes.
 • Önnerfors, A. (2011). The Establishment of the Swedish Scottish Degrees. Kilwinning, 83-94.
 • Dunér, D. (2011). Categories of the Mind, or: A Short Introduction to Lunarian Linguistics. The History and Philosophy of Astrobiology. International Conference on Tycho Brahe’s island Ven, Sweden, September 27–28, 2011, 34-35. The Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University.
 • Dunér, D. (2011). Human Cognition in Space and Time: Prolegomena to a Cognitive History. Towards Cognitive Semiotics: A Semiotic Perspective on Cognition / A Cognitive Perspective on Semiosis, 19-19. Nordic Association for Semiotic Studies.
 • Flores, F. (2011). From Husserl to Ihde and Beyond - Some Evolutionary Lines in Contemporary Philosophy of Technology. [Host publication title missing]. Social Science Research Network (SSRN).
 • Norris, M. (2011). When Giants Roamed the North : Swedish Scholarship in the Age of the Antiquaries.
 • Tunlid, A. (2011). Framing Biodiversity in Swedish Environmental Policy.
 • Önnerfors, A. (2010). Die Nutzbarmachung der Natur als Thema der schwedischen aufgeklärten Presse. I Popplow, M. (Red.) Cottbuser Studien zur Geschichte von Technik, Arbeit und Umwelt 30 (pp. 323-334). Waxmann Verlag.
 • Flores, F. (2010). The Accident and the Brokenness of History: Updated November 2015.
 • Eriksson, J. (2009). Maskinisk darwinism: teknikens naturhistoria hos Samuel Butler och Gilles Deleuze. I Nyblom, A. (Red.) Linköping University Conference Proceedings (pp. 299-310). Linköping University Electronic Press.
 • Flores, F. (2009). Postmodern vitalism: från D'Arcy Thompson till Mandelbrot. Series:Linköping Electronic Conference Proceedings, 113-130. Linköping University Electronic Press.
 • Flores, M. J. & Pelayo, I. (2009). Mitos, ciudades y cine: un viaje de ida y vuelta. Actas Icono 14, 2009, No A3., 3-12. ICONO 14 EDITORIAL.
 • Christensen-Nugues, C. (2008). Social ordering and the doctrine of free choice. The case of abjuration sub pena nubendi. I Andersen, P., Münster-Swendsen, M. & Vogt, H. (Red.) Law and Power in the Middle Ages. Proceedings of the fourth Carlsberg Academy on Medieval Legal History 2007 (pp. 43-51). DJØF Forlag.
 • Eriksson, J. (2008). Travelling Savage Spaces: Jean de Léry and the “Antarctic France”, Brazil 1555–60.
 • Dunér, D. (2007). Polhems universalspråk. Kunskapens vägar. Utbildning, vetenskap, litteratur. Nordiskt 1700-talssymposium i Göteborg, 23–25 mars 2007. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Christensen-Nugues, C. (2006). Gestures of Marriage : the Iconography of Marriage in 13th-Century Manuscripts of Canon Law.
 • Lindén, A. (2006). Är "Singoalla" en apokalyps?.
 • Önnerfors, A. (2005). ‘Position or Profession in the Profane World’. 4 300 Swedish Freemasons from 1731 to. I Kroon, A. (Red.) Masonic and Esoteric Heritage. New Perspectives for Art and Heritage Policies (pp. 194-210).
 • Önnerfors, A. (2005). Embete eller yrke i den Allmänna Verlden – 4 300 svenska frimurare från 1731 till 1800. Acta Masonica Scandinavica, 8, 134-163.
 • Önnerfors, A. (2005). Frimureri i Svenska Pommern (III/III). Acta Masonica Scandinavia 7, 7, 99-127.
 • Önnerfors, A. (2005). Svenska Pommern: ett lämpligt studieobjekt för den svenska Tysklandsforskningen. Schwedische Perspektiven, Schriften des Zentrum für Deutschlandstudien 4, 690-710. Den okände (?) grannen: Tysklandsrelaterad forskning i Sverige.
 • Lindén, A. (2005). Erik Johan Stagnelius och Ryssland: Med utgångspunkt i dikten "Wladimir den store" (1817).
 • Savin, K. (2005). Begrepp och mentaliteter: äventyr. I Lindberg, B. (Red.) Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria (pp. 158-177). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien.
 • Libell, M. (2004). The pros and cons of anthropomorphism. EurSafe.
 • Önnerfors, A. (2003). Behovet av akademisk forskning om det svenska frimureriet – en inventering och. I Bogdan, H. (Red.) [Host publication title missing] (pp. 69-86). Föredragsdokumentation Alströmersymposiet 2003, Göteborg 2003.
 • Önnerfors, A. (2003). Frimureri i Svenska Pommern (II). Acta Masonica Scandinavica 6, 139-169.
 • Christensen-Nugues, C. (1999). Consent and coercion: Abjuration sub pena nubendi at the officials court in Cerisy, 1314-1346.

Rapporter (6 st)

 • Voog, H., Arnebrant, K., Bank, M., Eltén, A., Johnsson, M., Kjellberg, S., Holmin, K., Håkansson, H., Hörnlund, V., Persson, A.-C., Steingrimsdottir, R., Wiklund, G. & Zettergren, A.-S. (2013). Tillgänglighet, närhet och synlighet – gemensamma utmaningar för LUB-nätverket för att möta forskares behov av stöd vid Lunds universitet. Lunds universitets bibliotek (LUB).
 • Önnerfors, A. (2009). Das Zentrum für Forschung über Freimaurerei und Gesellschaftswesen and der Universität Sheffield. Zeitschrift für Internationale Freimaurerforschug.
 • Önnerfors, A. (2007). Das Zentrum für Europaforschung an der Universität Lund. Jahrbuch für Europäische Geschichte.
 • Önnerfors, A. (2007). PhD (PostGraduate)-training and the Bologna Process: Taking Stock of Different Best Practices in the Baltic Sea Area. CFE Conference Papers Series. Centre for European Studies, Lund university.
 • Önnerfors, A. (2006). PhD-/Post Graduate Training in the Nordic-Baltic Area. Exploring the North: Papers in Scandinavian Culture and Society 2006:1.
 • Önnerfors, A. (2004). Sverige och Pommern. Svenska Institutet.

Working papers (12 st)

 • Höög, V. (2008). Svensk jämlikhet – en historisk betraktelse över kvinnorörelsens kollektiva identitet.
 • Höög, V. (2007). The Swedish-American Connection. Philosophy of Science and the Change of Scientific Ethos. A Postwar Story.
 • Flores, F. (2005). El País de los Rascacielos Sociales. Suecia 1930-1960.
 • Flores, F. (2005). The Country of the Social Skyscrapers, Sweden 1930-1960.
 • Savin, K. (2005). Gemenskap i mytens spegel: prinsessan Europa och hennes bror Kadmos i eftervärldens ögon. Från Kadmos till CAP - åtta uppsatser om europeiska nätverk, nationer och narrativ.
 • Önnerfors, A. (2003). Die Freimaurerei in Schwedisch-Pommern – aufgeklärte Avantgarde und Kontaktzone zwischen Pommern und Schweden. Gemeinsame Bekannte. Schweden und Deutschland in der frühen Neuzeit.
 • Önnerfors, A. (2003). The Idea and the Text – a Note on transcultural Historical Text Analysis. Perspectives on Text and Context.
 • Önnerfors, A. (2002). ”Vi känner Edert Tanckesätt, vi känna Edert Uppförande […] – ett outgivet manuskript ur hertig Carls hand. Acta Masonica Scandinavica 5.
 • Önnerfors, A. (2002). Frimureri i Svenska Pommern (I). Acta Masonica Scandinavica 5.
 • Önnerfors, A. (2002). Svenska språkets ställning i Östersjöprovinsen Pommern 1648-1815. Svenska språkets historia i Östersjöområdet.
 • Önnerfors, A. (2002). The Swedish Order Exported – Freemasonry as a conduit for Swedish and German educated elites during the Enlightenment and early Romantic period. The Social Impact of Freemasonry on the Modern Western World.
 • Önnerfors, A. (2000). Mellan försyn och valfrihet: 1700-talets idéer om lyckans roll i historien. Risk och historia 1.

Recensioner (115 st)

 • Dunér, D. (2015). Anatomins renässans. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 114-116. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2015). Bengt Bergius : Tal om läckerheter, ed. Jakob Christensson (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2015). xcii + 576 pp. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 12, 252-253. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2015). Frankenia. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 116-117. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2015). I lodjurets öga. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 137-138. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2015). Medeltida kirurgi. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 113-114. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Kaiserfeld, T. (2015). För den värmländska lanthushållningens väl : landshövdingar, akademiker och hushållningssällskap i arbete för agrar modernisering 1790-1820 skildrat i samtida och nyskrivna texter. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 12, 271-273. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Kaiserfeld, T. (2015). Humanities World Report 2015. Historisk Tidskrift, 135, 315-318. Svenska historiska föreningen.
 • Kaiserfeld, T. (2015). The city's garbage: Procurement, incineration and dumping in Stockholm 1900-1975. Historisk Tidskrift, 135, 140-147. Svenska historiska föreningen.
 • Dunér, D. (2014). Arabia Felix. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2014, 158-161. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2014). Johanna Bergqvist, Läkare och läkande : Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans. Current Swedish Archaeology, 21, 163-167. Svenska arkeologiska samfundet.
 • Dunér, D. (2014). Sareks utforskare. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2014, 169-172. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2014). Upplysningstänkare eller esoteriker? Nyutkommen litteratur om Swedenborg. Swedenborgiana : Journal för Skandinaviska Swedenborgsällskapet, 7-7. Skandinaviska Swedenborgsällskapet, Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Hansson, J. (2014). Den idépolitiska debattens mönster. Historisk Tidskrift, 134, 536-541. Svenska historiska föreningen.
 • Savin, K. (2014). Recension av Robert Azar, Förnuftets auktoritet: Upplysning och legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera, Göteborgs universitet. Litteratur, idéhistoria och religion, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2014. Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, 135, 235-239. Svenska litteratursällskapet.
 • Dunér, D. (2013). Ett med naturen. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2013, 152-153. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2013). Friedemann Stengel : Aufklärung bis zum Himmel. Emanuel Swedenborg im Kontext der Theologie und Philosophie des 18. Jahrhunderts. Tübingen: Mohr Siebeck, 2011. 802 s. ISBN 978-316-150-965-0, inb. Lychnos, 2013, 312-314. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2013). Immanuel Kant, Himlens allmänna naturhistoria och teori eller Essä om beskaffenheten av och det mekaniska ursprunget till hela världsalltet, avhandlade enligt Newtonska grundsatser (Möklinta: Gidlunds förlag, 2013). 160 s. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2013, 225-226. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2013). Michail Jurjevitj Ljustrov, Vojna i kultura: russko-sjvedskije literaturnyje paralleli epochi Severnoj vojny (Moskva: Rossijskij gosudarstvennyj gumanitarnyj universitet, 2012). 332 s. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2013, 226-228. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2013). Nils Uddenberg (utg.), Linné och mentalsjukdomarna: en kommenterad utgåva av Pehr Osbecks anteckningar om psykiatri under Linnés föreläsningar över temat Systema morborum läsåret 1746–1747 (Stockholm: Atlantis, 2012). 149 s. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2013, 238-239. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Höög, V. (2013). Review of Adrian Velicu, Civic Catechisms and Reason in the French Revolution. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Hansson, J. (2013). Historieskrivningen i Sverige. Scandia, 79, 186-188. Stiftelsen Scandia.
 • Holmberg, G. (2013). History of Astronomy in Finland, 1828-1918. Isis, 104, 408-409. University of Chicago Press.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Fem delstudier om ansvars - föreställningar under fyra sekler. Historisk Tidskrift, 133, 250-256. Svenska historiska föreningen.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Kunnskapsbærerne 1811-2011. Historisk tidsskrift : udgivet af Den norske historiske forening, 92, 129-133. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Savin, K. (2013). Jesuiternas första kvartssekel. Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 3, 58-61. Newmaninstitutet.
 • Tunlid, A. (2013). Samtidshistoriske perspektiver. Universitetet i Oslo 1811–2011 bind 7. Historisk tidsskrift : udgivet af Den norske historiske forening, 92, 301-306. Universitetsforlaget, Oslo.
 • Broberg, G. (2012). Tystnader och tider. Samtal med historien. Scandia, 78, 138-140. Stiftelsen Scandia.
 • Dunér, D. (2012). Apostlagärningarna fullbordade. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012, 156-157. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2012). Björnståhls resa. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012, 161-162. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2012). Forsskål och hibiskusrevolutionen. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012, 159-161. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2012). Harry Lenhammar, Swedenborgaren Tybeck – den avsatte prästen (Skrifter utgivna av Svenska kyrkohistoriska föreningen. II, Ny följd 66) Skellefteå: Artos 2011, 276 sid. Kyrkohistorisk årsskrift, 2012, 272-274. Svenska kyrkohistoriska föreningen.
 • Dunér, D. (2012). Linnés enda vän. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012, 155-156. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2012). Mentalsjukdomarnas systematik. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012, 149-151. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2012). Näringsrik historia. Axess, 2012, 89-90. Axess Publishing AB.
 • Dunér, D. (2012). Rolander i strålkastarljuset. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2012, 157-159. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Hellerstedt, A. (2012). Lyckans betydelse: sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750-1850. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Hellerstedt, A. (2012). Politikens hjärta: medborgarskap, manlighet och plats i frihetstidens Stockholm. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Kaiserfeld, T. (2012). Christopher Polhems testamente: Berättelsen om ingenjören, entreprenören och pedagogen som ville förändra Sverige. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 8, 219-220. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Nordin, S. (2012). Från underbara öden till konstruktioner. Respons. Tidskriften Respons.
 • Nordin, S. (2012). Krig, kultur och homoerotik. Axess. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Norris, M. (2012). Thoughts on Civil Liberty : Translation of the Original Manuscript with Background. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 9, 197-199. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2011). Jordpäron. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2011, 155-158. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2011). Skånes natur. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2011, 159-160. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2011). Victorins resa i Kaplandet. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2011, 158-159. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Hellerstedt, A. (2011). Komediant och riksförrädare: handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Hellerstedt, A. (2011). Wår lärda Skalde-fru. Sophia Elisabeth Brenner och hennes tid. Karolinska Förbundets Årsbok. Karolinska förbundet.
 • Kaiserfeld, T. (2011). Bonden, bygden och bördigheten. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 7, 255-256. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Nordin, S. (2011). Recension av Birgitta Odén "Sture Bolin". Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Dunér, D. (2010). Förbryllande insekter. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2010, 164-164. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2010). Mälarens vatten. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2010, 165-167. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2010). Recension [Ödets teater: ödesföreställningar i Sverige vid 1700-talets början]. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2010, 193-197. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2010). Recension [Djurens idéhistoria]. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2010, 180-181. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2010). Recension [Poltava : krigsfångar och kulturutbyte]. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2010, 233-235. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2010). Silkesmaskar, mullbärsblad och människor. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2010, 181-184. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2010). The Linnaeus Apostles. Global Science & Adventure. Europe, Middle East, North East & West Africa. Volume Four. Scandia, 76, 173-175. Stiftelsen Scandia.
 • Dunér, D. (2010). Voyages pittoresques. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2010, 167-169. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Broberg, G. (2009). Natural history on the move. where to research, teach and make career in 1700s sweden. Scandia, 75, 131-132. Stiftelsen Scandia.
 • Dunér, D. (2009). Ars medica Svecana. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 228-228. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Bridson, Gavin: The history of natural history. An annotated bibliography. Lychnos, 2009, 383-384. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2009). Clas Fredrik Hornstedt, Brev från Batavia: en resa till Ostindien 1782–1786 (Helsingfors & Stockholm: Svenska Litteratursällskapet i Finland/Atlantis, 2008). 418 s. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2009, 146-147. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2009). En resa kring jorden. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 223-225. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Fet-Mats. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2009, 179-183. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Hagelin, Ove, Ars medica Svecana. Svensk läkekonst genom fem sekler 1571–1921. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, 2009, 242-243. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. (2009). Hansen, Lars (red.): The Linnaeus apostles. Global science & adventure. Europe, Arctic & Asia. Volume two, book one & two. Lychnos, 2009, 387-388. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2009). Huldén, Lena, Den sexbente fienden. Leddjurens inverkan på västerländsk krigföring. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapets årsskrift, 2009, 243-244. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet.
 • Dunér, D. (2009). Krigshjältar. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2009, 183-184. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Läkaren Linné. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 209-209. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Löflings brevbok. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2009, 175-175. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Lantliv. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2009, 159-160. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Linné och miljön. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 211-211. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Lustgårdens kommentarer. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 203-204. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Morgonlandet. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2009, 176-177. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Nätverk. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 209-210. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Resan till Canton. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2008, 222-223. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Nordin, S. (2009). The Fire reflection. The First World War in the Swedish imagination. Scandia, 75, 108-109. Stiftelsen Scandia.
 • Dunér, D. (2008). Enenkel, Karl A. E. & Smith, Paul J. (red.): Early Modern zoology. The construction of animals in science, literature and the visual arts. Lychnos, 2008, 348-350. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2008). Robert Rix, William Blake and the Cultures of Radical Christianity. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2008, 127-128. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2007). Blomsterspråk. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 261-262. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Den fulländade forskaren. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 222-222. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). En smålänning i Uppsala. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 222-223. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Epokgörande index. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 232-233. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Förspel. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 243-244. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Flora Amalia. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 262-263. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Råttor och mal. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 223-224. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Resenär gör karriär. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 257-260. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). System och passion. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 240-241. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2007). Systematik i mångfalden. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 2007, 241-243. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Hansson, J. (2007). David Stockelberg (2005) Simmels former. Göteborg: Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori. Sociologisk Forskning. Sveriges Sociologförbund.
 • Nordin, S. (2007). The modern landscape. Historical orienteering and critical narratives of modern Sweden from 1960 to 1990. Scandia, 73, 142-144. Stiftelsen Scandia.
 • Dunér, D. (2006). Alfred J. Gabay, The Covert Enligthenment: Eighteenth-Century Counterculture and Its Aftermath. Lychnos, 345-346. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2006). Linneanerna. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 176-177. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2006). Livräddare. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 177-178. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2006). Mollets Lustgård. Svenska Linnésällskapets årsskrift, 178-180. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Lindén, A. (2006). Ola Östin, Myteposet: En studie i Viktor Rydbergs mytologiska forskningar under 1880-talet. Visby: Books on Demand, 2005. 315 s. Pris 230 kr häftad. ISBN 91-631-8188-6. Lychnos, 347-349. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Tunlid, A. (2006). Roll-Hansen, Nils, The Lysenko effect: The Politics of Science. Lychnos : årsbok för idé- och lärdomshistoria : annual of the Swedish History of Science Society, 372-372. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2005). Carola Nordbäck, Samvetets röst. Om mötet mellan luthersk ortodoxi och konservativ pietism i 1720-talets Sverige. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Dunér, D. (2005). Nationalnyckeln. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2005). Så varför reser Linné?. Svenska Linnésällskapets årsskrift. Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Libell, M. (2005). Recension av Niklas Cserhalmi: Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925. Lychnos. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Libell, M. (2005). Recension av Sofia Ling: Kärringmedicin och vetenskap. Sjuttonhundratal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. Sällskapet för 1700-talsstudier.
 • Lindén, A. (2005). Porträtt av Ingemar Hedenius. Svensk Kyrkotidning, 32-33. Svensk kyrkotidning AB.
 • Dunér, D. (2002). Rossi, P., Logic and the Art of Memory: The Quest for a Universal Language. Lychnos, 2002, 298-299. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2001). Den dödliga hemlängtan. Populär Historia, 2001, 67-67. Historiska Media, Lund, Bonnier Publications International.
 • Dunér, D. (2001). Rätträknarnas historia. Populär Historia, 2001. Historiska Media, Lund, Bonnier Publications International.
 • Dunér, D. (2001). Rodhe, S., Matematikens utveckling i Sverige fram till början av 1700-talet med speciell granskning av hur det oändligt stora och det oändligt lilla uppfattades. Lychnos, 2001, 291-292. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2000). Bergquist, L., Swedenborgs hemlighet: Om Ordets betydelse, änglarnas liv och tjänsten hos Gud: En biografi. Lychnos, 2000, 264-264. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2000). Cromwell, P., Polyhedra. Lychnos, 2000, 304-304. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (2000). Grubblandets historia. Populär Historia, 2000, 66-67. Historiska Media, Lund, Bonnier Publications International.
 • Dunér, D. (2000). Jonsson, I., Visionary scientist: The effects of science and philosophy on Swedenborg’s cosmology. Lychnos, 2000, 310-310. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (1999). Blay, M., Reasoning with the infinite: From the closed world to the mathematical universe. Lychnos, 1999, 295-296. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (1999). Genuth, S. Schechner, Comets, popular culture, and the birth of modern cosmology. Lychnos, 1999, 260-261. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (1999). Krementsov, N., Stalinist science. Lychnos, 1999, 300-300. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Christensen-Nugues, C. (1998). Den svårfångade individen: Självsyn hos fornnordiska hjältar och medeltidens lärde. Lychnos, 253-254. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Dunér, D. (1998). Lagercrantz, O., Dikten om livet på den andra sidan. Lychnos, 1998, 296-297. Lärdomshistoriska samfundet, Uppsala universitet.
 • Belfrage, B. (1986). Une nouvelle édition de Berkeley. Revue Philosophique de la France et de l'Étranger, Juillet-Septembre, 367-372. Presses Universitaires de France.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (22 st)

 • Dunér, D. (2014). Den matematiska punkten. Swedenborgiana. Journal för Skandinaviska Swedenborgsällskapet, 6-6. Skandinaviska Swedenborgsällskapet, Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Dunér, D. (2014). Nordisk sjuttonhundratalskonferens i Oslo. Swedenborgiana : Journal för Skandinaviska Swedenborgsällskapet, 8-8. Skandinaviska Swedenborgsällskapet, Skandinaviska Swedenborgsällskapet.
 • Kaiserfeld, T. (2013). Våra utmaningar är existentiella. Ingenjören : organ för Ingenjörsförbundet : medlemstidning för Ingenjörsförbundet, 2013, 20-20. Sveriges ingenjörer, Sveriges ingenjörer.
 • Savin, K. (2013). Språket som röjer tankarnas växt. Hellenika, 1, 4-5. Svenska Atheninstitutets Vänner, Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner.
 • Dunér, D. (2012). Den osynliga materien – Polhem och Swedenborg om materiens innersta struktur. Humanistportalen. Uppsala universitet.
 • Kaiserfeld, T. (2012). Politik och forskning måste hållas isär. Miljöaktuellt, 7-7. IDG.
 • Nordin, S. (2012). Blåsten av ett temperament. Axess. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Nordin, S. (2012). Offentlighet och modernitet. Axess. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Kaiserfeld, T. (2011). Vision 2025: Satsa på Grand Maintenance. Ingenjören : organ för Ingenjörsförbundet : medlemstidning för Ingenjörsförbundet, 2011, 24-24. Sveriges ingenjörer.
 • Bengtsson, B. O., Broberg, G. & Uddenberg, N. (2009). Linné 300, Darwin 200: fortfarande med oss. Ett samtal mellan Bengt Olle Bengtsson, Gunnar Broberg och Nils Uddenberg. Svenska Linnésällskapets årsskrift, Årgång 2009, 145-157. Svenska Linnésällskapet, Uppsala, Svenska Linnésällskapet, Uppsala.
 • Dunér, D. (2009). Helvetet i Falun. Populär Historia, 2009, 48-53. Historiska Media, Lund, Bonnier Publications International.
 • Hansson, J. (2009). Europa: geografi, historia och identitet. Framtider, 19-23. Stockholm :Institutet för framtidsstudier (IF), Institutet för framtidsstudier.
 • Dunér, D. (2007). Pehr Löfling. Offrade allt för vetenskapen. Populär Historia, 46-50. Historiska Media, Bonnier Publications International.
 • Brissman, H. (2004). När engelskan tog kommandot i skolan. Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 1, 50-59. Vetenskapsrådet.
 • Dunér, D. (2004). Allting darrar. Forskning och framsteg, 2004, 38-41. Stiftelsen Forskning & Framsteg.
 • Dunér, D. (2003). 1643 – Tal om det eviga livet. Sockenbladet, 7, 3-3. Gällarydsbygdens Intresseförening, Gällarydsbygdens Intresseförening.
 • Dunér, D. (2002). Karl XIIs känsla för siffror. Forskning och framsteg, 2002, 44-48. Stiftelsen Forskning & Framsteg.
 • Dunér, D. (2002). Rannsakningar efter antikviteter. Sockenbladet, 6, 5-5. Gällarydsbygdens Intresseförening, Gällarydsbygdens Intresseförening.
 • Lindén, A. (2002). Recension av Lars Thunberg, Den gudomliga ekonomin: Fornkyrkliga perspektiv, 2002;. Kyrkans tidning, 21, 14-14. Svenska kyrkans press.
 • Dunér, D. (2001). Maskinmannen. Populär Historia, 2001, 36-40. Historiska Media, Lund, Bonnier Publications International.
 • Dunér, D. (2000). Swedenborgs drömmar. Populär Historia, 2000, 48-52. Historiska Media, Lund, Bonnier Publications International.
 • Brissman, H. (1991). Trots allt!: en tidnings kamp mot överheten. Folkets Historia, 4, 17-22. Riksföreningen för Folkets Historia.

Tidningsartiklar (10 st)

 • Kaiserfeld, T. (2013). Om näringslivet bidrog. Sydsvenskan, 5-5. Sydsvenska Dagbladet.
 • Bengtsson, B. O., Kaiserfeld, T., Lundin, S. & Nilsson, L. J. (2012). Lunds universitet vill prioritera humaniora och samhällsvetenskap. News Mill http://www.newsmill.se/node/44919.
 • Kaiserfeld, T. (2012). Resenären förvandlades till livsnjutare (Under strecket). Svenska Dagbladet, SvD Kultur, 12-12. Svenska Dagbladet.
 • Kaiserfeld, T. (2010). Akademisk frihet bara på pappret. Sydsvenskan, 5-5. Sydsvenska Dagbladet.
 • Kaiserfeld, T., Widmalm, S., Ekström, A. & Hasselberg, Y. (2010). Skilj på kvalitet och kvantitet i forskningen. Sydsvenskan, 5-5. Sydsvenska Dagbladet.
 • Dunér, D. (2006). Kulisslandet. Charter i Nordkorea 1. Expressen, 6-7. AB Kvällstidningen Expressen.
 • Dunér, D. (2006). Ut ur paradis. Charter i Nordkorea 2. Expressen, 6-7. AB Kvällstidningen Expressen.
 • Dunér, D. (1998). Bara Fidel kan inte dansa salsa. Sydsvenska dagbladet, 4-4. Sydsvenska Dagbladet.
 • Dunér, D. (1998). Kambodja. Sydsvenska dagbladet. Sydsvenska Dagbladet.
 • Dunér, D. (1995). Moldavien glömd idyll där Stalins minne lever. Sydsvenska dagbladet, 4-5. Sydsvenska Dagbladet.

Övrigt (8 st)

 • Dunér, D. (2015). Tänkandets historia. Lund University.
 • Persson, A., Gulz, A., Runeson, P. & Kaiserfeld, T. (2015). Seminarium: Du sköna digitala värld. Sveriges Radio, Vetandets värld.
 • Flores, F. (2012). The Humanist as Engineer Manifesto. Social Science Research Network (SSRN).
 • Flores, F. (2012). The Humanist as Engineer Manifesto. Universidad de las Republica Oriental del Uruguay.
 • Kaiserfeld, T. (2011). Det sitter i väggarna: Fysicums forskningstraditioner från Menlös till Max.
 • Önnerfors, A. (2010). Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism. Equinox.
 • Tunlid, A. (2009). Debatten om vetenskap och religion från Darwin till vår tid. Riksutställningar.
 • Hansson, J. (2007). Bildning som mål för akademisk kursutveckling.