Etnologi

Den etnologiska forskning som bedrivs vid Institutionen för kulturvetenskaper har två huvudinriktningar, som båda arbetar med såväl historiska som nutida perspektiv. Den ena inriktningen fokuserar på vardagslivets praktiker, det vill säga studiet av vad människor gör i sin vardag och hur sådana aktiviteter ligger till grund för olika tankemönster och värderingar i samhället. Inom detta område problematiserar etnologisk forskning hur vi kan förstå livet i Sverige både förr och nu. Hur organiserar människor sina liv? Vad har vi för vardagsrutiner och på vilka sätt hjälper de oss att skapa ordning i våra liv? Forskning inom detta område uppmärksammar dagliga företeelser och handlingar som vi tar för givna och kanske upplever som "normala". Etnologin undersöker hur sådana företeelser är förankrade i djupare och mer komplexa kulturella mönster och gör oss därmed uppmärksamma på hur bräckliga dessa uppfattningar om "det normala" kan vara i vissa kontexter och hur svårföränderliga de kan vara i andra. Denna forskning berör allt från vad vi dagdrömmer om och vilka föreställningar vi har om den mat vi äter till vad det är som styr människors val av namn till sina barn och sätt att fira livets högtider med vänner och släktingar. Forskningen om vardagslivets praktiker visar, med andra ord, att mycket av det som vi tar för givet i vardagen är av oerhört stor betydelse för oss. Och den forskning vi bedriver inom etnologi syftar därmed till att belysa och öka vår förståelse för den dynamiska kraft som ligger i det vardagliga. Den andra huvudinriktningen som vi lundaetnologer arbetar med fokuserar på studiet av olika former av kulturmöten och vad som händer i mötet mellan olika människor, grupper av människor, och kulturbundna trender/tendenser. Denna forskning inriktas på aspekter som nationell och etnisk tillhörighet, socioekonomisk bakgrund, ålder, genus och könsroller som påverkar hur olika människor förstår sin omvärld, sin plats i tillvaron och sina möjliga handlingsutrymmen i vardagen. Den inriktas också på kulturbundna företeelser och processer som finns eller har funnits i samhället. Hur kan vi förstå uppkomsten av den nya ekonomin eller upplevelseekonomin som en del av det postindustriella samhället och som ett möte mellan ekonomiska och kulturella processer? Hur kan vi förstå våld som en kulturyttring? På vilka sätt har våra uppfattningar om psykisk och fysisk hälsa förändrats över tid och hur påverkar det vår syn på kropp och själ idag? Inom ramarna för dessa två sammanflätade inriktningar (Vardagens praktiker och Kulturmöten) är den etnologiska forskningen i Lund uppdelad i fyra tematiska områden.
 1. Kultur, Kropp och Hälsa:
  Här ingår forskning om organ trafficking, xenotransplantation, barndiabetes, stroke och degenerativa sjukdomar, barnfetma, psykisk ohälsa, Parkinsons och Huntingtons sjukdomar.
 2. Kultur, Ekonomi och Upplevelseindustri:
  Här ingår forskning om turism, resande, datorspel, kulturarv, spaanläggningar, mat och måltider.
 3. Kulturarv och historiebruk:
  Här ingår studier av hur kulturarv produceras, politiseras och används i skapandet av kollektiva identiteter.
 4. Kulturell identitet:
  Här ingår forskning om namn, genus, etnicitet, nationella identiteter, och våldshandlingar.

Böcker (93 st)

 • Gunnarson, M. (2016). Please Be Patient : A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. Doktorsavhandling.
 • Ehn, B., Löfgren, O. & Wilk, R. (2016). Exploring everyday life : strategies for ethnography and cultural analysis. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Lundin, S. (2016). Organs for Sale An Ethnographic Examination of the International Organ Trade. Palgrave Pivot. Palgrave Macmillan.
 • Nilsson, G. & Lövkrona, I. (2015). Våldets kön : kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser. Studentlitteratur AB.
 • O'Dell, T., Pink, S. & Akama, Y. (2015). Un/Certainty. RMIT digital Publication.
 • Gustavsson, K. (2014). Expeditioner i det förflutna : etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Nordiska museets handlingar, 140. Nordiska museets förlag. Doktorsavhandling.
 • Lundin, S. (2014). Organ till salu. Natur och kultur.
 • Lundin, S. (2014). Organer til salgs. Font Forlag.
 • Hagen, N. (2013). Modern Genes : Body, Rationality and Ambivalence. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, 2. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. Doktorsavhandling.
 • Bjälesjö, J. (2013). Rock'n'roll i Hultsfred : ungdomar, festival och lokal gemenskap. Hammarlin Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Fioretos, I., Hansson, K. & Nilsson, G. (2013). Vårdmöten : kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården. Studentlitteratur AB.
 • Löfgren, O. & Czarniawska, B. (2013). Coping with excess : how organizations, communities and inidviduals manage overflow. Edward Elgar Publishing.
 • Lysaght, P., Jönsson, H. & Burstedt, A. (2013). The return of traditional food. Lunds Studies in Arts and Cultural Sciences, 1. Lund University.
 • Nikolic, D. (2012). Tre städer, två broar och ett museum : minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina. Lund University (Media-Tryck). Doktorsavhandling.
 • Jönsson, H. (2012). Den gastronomiska revolutionen. Carlsson Bokförlag.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2012). Kulturanalytiska verktyg. Gleerups Utbildning AB.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2012). Nichtstun : Eine Kulturanalyse des Ereignislosen und Flüchtigen. Hamburger Edition.
 • Jönsson, L.-E., Persson, A. & Sahlin, K. (2011). Institution. Begreppbart. Liber.
 • Sjöholm, C. (2011). Litterära resor : Turism i spåren efter böcker, filmer och författare. Makadam förlag.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Berättelser från insidan : en essä om personliga erfarenheter i psykiatrins historia. Carlsson Bokförlag.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2010). The Secret World of Doing Nothing. University of California Press.
 • O'Dell, T. (2010). Spas and the Cultural Economy of Hospitality, Magic and the Senses. Nordic Academic Press.
 • Willim, R., Ingmarsson, N. & Magntorn, M. (2010). Förbisett : när vardagen glimrar till. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Fioretos, I. (2009). Möten med motstånd : kultur, klass, kropp på vårdcentralen. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Doktorsavhandling.
 • Nilsson, G. (2009). Könsmakt eller häxjakt? : Antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. Doktorsavhandling.
 • Holst Kjaer, S. (2009). Sådan er det at elske. En kulturanalyse af parforhold. Museum Tusculanum Press. Doktorsavhandling.
 • Gustavsson, K. (2009). En ärans och lärdomens man. Bror Emil Hildebrand och Krapperup. Krapperups museum 22. Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen.
 • Henriksson, G. (2008). Stockholmarnas resvanor – mellan trängselskatt och klimatdebatt. TRITA-INFRA-FMS 2008:5, TRITA-SUS 2008:2. Avdelningen för miljöstrategisk analys – fms, KTH, Drottning Kristinas väg 30, SE-100 44 Stockholm. Doktorsavhandling.
 • Willim, R. (2008). Industrial Cool : om postindustriella fabriker. Hex, 2. Humanistiska fakulteten, Lunds universitet.
 • Hansson, K. (2007). I ett andetag : En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet. Critical Ethnography Press. Doktorsavhandling.
 • Berglund, S. (2007). Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel. Gidlunds förlag. Doktorsavhandling.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2007). Tankar om träd : en etnologisk studie av människors berättelser om träds betydelser. Lund University.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2007). När ingenting särskilt händer. Nya kulturanalyser. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Stattin, J. (2007). Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Carlsson Bokförlag.
 • Swahn, J.-Ö. (2007). Blommor, blommor, blommor. Ordalaget, Bromma.
 • Swahn, J.-Ö. (2007). Svenska folksagor i urval. Klassiker. Bonnier.
 • Swahn, J.-Ö. (2007). Svenska traditioner. Ordalaget, Bromma.
 • Bringéus, N.-A. (2006). Carl Wilhelm von Sydow som folklorist. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, 94. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Burstedt, A., Fredriksson, C. & Jönsson, H. (2006). Mat. Genealogi och gestaltning. Studentlitteratur.
 • Cronqvist, M., Eriksdotter, G., Hagström, C., Liljefors, M., Mossberg, F. & Willim, R. (2006). Virtualiteter : sex essäer. Hex, 1. Lund University.
 • Ehn, B. & Löfgren, O. (2006). Kulturanalyser. Klim.
 • Hagström, C. (2006). Man är vad man heter. Namn och identitet. Carlsson Bokförlag.
 • Stattin, J. (2006). Från gastkramning till gatuvåld. En etnologisk studie av svenska rädslor. Carlsson Bokförlag.
 • Swahn, J.-Ö. (2006). Änglar. Ordalaget, Bromma.
 • Swahn, J.-Ö. (2006). Klassiska symboler : en uppslagsbok. Ordalaget, Bromma.
 • Jönsson, H. (2005). Mjölk - en kulturanalys av mejeridiskens nya ekonomi. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Doktorsavhandling.
 • (2005). Att utmana stressen. Studentlitteratur AB.
 • (2005). Magic, Culture and The New Economy. Berg Publishers.
 • Bringéus, N.-A. (2005). Den kyrkliga seden. Carlsson Bokförlag.
 • Bringéus, N.-A. (2005). Julstugor och sommarlag. Carlsson Bokförlag.
 • Fredriksson, J. (2005). Utvald medborgare. Ifrågasatt som politiker. Skriftserie / FoU Skåne. FoU Skåne.
 • Frykman, J. (2005). En lys fremtid? Skole social mobilitet og kulturel identitet. Unge Paedagoger, København.
 • Jönsson, L.-E. & Svensson, B. (2005). I industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. Carlsson Bokförlag.
 • Swahn, J.-Ö. (2005). Olaus Magnus bilder : utsnitt ur Olaus Magnus historia om de nordiska folken muntert kommenterade av Jan-Öjvind Swahn. Historiska Media.
 • Swahn, J.-Ö. (2005). Stora julboken. Ordalaget, Bromma.
 • Gustafsson, K. (2004). Muslimsk skola, svenska villkor. Konflikt, identitet & förhandling. Boréa Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Norström, E. (2004). I väntan på asyl. Retorik och praktik i svensk flyktingpolitik. Boréa Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Bringéus, N.-A. (2004). Järnvägsminnen från Örkelljunga. Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsförening, 38. Örkelljunga hembygdsfören..
 • Bringéus, N.-A. (2004). Lyckan kommer lyckan går. Tankar, ord och föreställningar om lyckan. Bokförlaget Atlantis.
 • Bringéus, N.-A. (2004). Sockenbeskrivningar från Gästrikland 1790-1791 tillkomna på anmodan av landshövdingen F.A.U.Cronstedt utgivna av Nils-Arvid Bringéus. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2004). Hur blir man klok på universitetet?. Studentlitteratur AB.
 • Schoug, F. (2004). På trappans första steg. Doktoranders och nydisputerade forskares erfarenheter av akademin. Studentlitteratur AB.
 • Swahn, J.-Ö. (2004). Svenska mord : [märkliga mordfall ur den svenska kriminalhistorien]. Ordalaget, Bromma.
 • Fredriksson, J. (2003). Politisk kultur och samhällsengagemang. En etnologisk studie av den parlamentariska vardagen i Helsingborg. Carlsson Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Bringéus, N.-A. (2003). Rune Brännborn. Företagsbyggare under 50 år. Skrifter utgivna av Örkelljunga hembygdsförening, 37. Örkelljunga hembygdsfören..
 • Bringéus, N.-A. (2003). Västsvenska kistebrev. Göteborgs stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 7.
 • Swahn, J.-Ö. (2003). Mathistorisk uppslagsbok. Ordalaget, Bromma.
 • Willim, R. (2002). Framtid.nu : flyt och friktion i ett snabbt företag. Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Doktorsavhandling.
 • Fredriksson, C. (2002). Tingsligheter. Kulturens Årsbok. Kulturhistoriska museet, Lund.
 • Swahn, J.-Ö. (2002). Historia för gymnasiet. [B-kursen], Matens historia. Natur och kultur.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2001). Kulturanalyser. Gleerups Utbildning AB.
 • Nilsson, F. (2000). I rörelse : politisk handling under 1800-talets första hälft. Nordic Academic Press. Doktorsavhandling.
 • Wollinger, S. (2000). Mannen i ledet. Takt och otakt i värnpliktens skugga. Carlsson Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Idvall, M. (2000). The Power of Maps. The Region as a Societal Vision in the Age of the Öresund Bridge. Nordic Academic Press. Doktorsavhandling.
 • Berglin, E. (2000). En bonadsmålare och hans värld. Johannes Nilsson i Breared. Elisabeth Berglin, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Finngatan 8, S­223 62 LUND,. Doktorsavhandling.
 • Hagström, C. (1999). Man blir pappa. Föräldraskap och maskulinitet i förändring. Nordic Academic Press. Doktorsavhandling.
 • Alvesson, M., Brokelind, M., Flodgren, B., Jerneck, M., Linde-Laursen, A., Nyström, B., Söderström, L. & Westerhäll, L. (1999). Integration och utveckling i Öresundsregionen. Möjligheter och utmaningar. En utredning gjord av Lunds universitet på uppdrag av Utrikesdepartementet. Lund University.
 • Jönsson, L.-E. & Hofrén, E. (1999). Frågor till det industriella samhället. SOU 1999:18. Fakta Info Direkt.
 • Lindell, K., Swahn, J.-Ö. & Tayanin, D. (1998). Folk tales from Kammu VI: a teller’s last tales. Curzon Press.
 • O'Dell, T. (1997). Culture Unbound: The Americanization of Everyday Life in Sweden. Nordic Academic Press. Doktorsavhandling.
 • Åkesson, L. (1997). Mellan levande och döda. Föreställningar om kropp och ritual. Mellan levande och döda. Föreställningar om kropp och ritual.. Natur och kultur.
 • Lundin, S. (1997). Guldägget : föräldraskap i biomedicinens tid. Historiska Media.
 • Jönsson, L.-E. (1996). Frösö behandlingshem. Jämtlands läns museum.
 • Tellenbach, M. (1996). Tryckta skrifter av Nils-Arvid Bringéus : förteckning upprättad i anledning av 70-årsdagen den 29 mars 1996. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund. Carlsson Bokförlag.
 • Lindell, K., Swahn, J.-Ö. & Tayanin, D. (1995). Folk tales from Kammu V: a young story-teller’s tales. Curzon Press.
 • Lundin, S. (1992). En liten skara äro vi : en studie av typografer vid 1900-talets första decennier. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund, 0347-3953. Carlsson Bokförlag.
 • Åkesson, L. (1991). De ovanligas betydelse. Carlsson Bokförlag. Doktorsavhandling.
 • Bringéus, N.-A. (1990). Människan som kulturvarelse : en introduktion till etnologin. Carlsson Bokförlag.
 • Sjögård, G. (1990). Med ljus och lykta : människan och ljuset från bondesamhälle till industrisamhälle. Licentiatavhandling.
 • Lindell, K., Swahn, J.-Ö. & Tayanin, D. (1989). Folk tales from Kammu IV: A master-teller’s tales. Curzon Press.
 • Lindell, K., Swahn, J.-Ö. & Tayanin, D. (1984). Folk tales from Kammu III: Pearls of Kammu literature. Curzon Press.
 • Lindell, K., Swahn, J.-Ö. & Tayanin, D. (1980). Folk tales from Kammu II: A story-teller’s tales. Curzon Press.
 • Lindell, K., Swahn, J.-Ö. & Tayanin, D. (1977). A Kammu story-listener’s tales. Curzon Press.

Redaktörskap (66 st)

 • Blaakilde, A. L., Hansson, K., Aasgaard Jansen, K. & Ådahl, S. (2015). (Red.) Conference • NNHSH 2015 Theme: Encounters between Nordic health, welfare and the global: Challenges and possibilities. The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Hansson, K. & Nordmark, E. (2015). (Red.) Att arbeta med delaktighet inom habilitering. Studentlitteratur AB.
 • Larsson, M., Palmsköld, A., Hörnfeldt, H. & Jönsson, L.-E. (2015). (Red.) I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria. Nordiska museets förlag.
 • Blaakilde, A. L., Hansson, K., Jansen, K. A. & Ådahl, S. (2014). (Red.) Conference • NNHSH 2014 Theme: Creative and able citizens: managing health and illness during the life course. The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Nilsson, F. & Jönsson, L.-E. (2014). (Red.) Skratt som fastnar : kulturella perspektiv på skratt och humor. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, 5. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Nilsson, F. & Jönsson, L.-E. (2014). (Red.) Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Nilsson, F., Jönsson, L.-E. & Hagström, C. (2014). (Red.) Cykelkulturer. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv. Nr 4. Temanummer, Cykelkulturer.. Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
 • Alftberg, Å. & Svensson Chowdhury, M. (2013). (Red.) Funktionsförmåga. Gränslös: Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv, 2. Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
 • Arvidson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (2013). (Red.) Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Sekel Bokförlag.
 • Blaakilde, A. L. & Nilsson, G. (2013). (Red.) Nordic Seniors on the Move : Mobility and Migration in Later Life. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences, 4.
 • Blaakilde, A. L., Hansson, K., Aasgaard Jansen, K. & Ådahl, S. (2013). (Red.) Conference • NNHSH 2013 Theme: Transformations of Health Practices and Health Policies in the Nordic Welfare States. The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Hagström, C., Sjöholm, C. & Sjögård, G. (2013). (Red.) ETN:LUF : Folklivsarkivet i Lund 100 år. ETN: etnologisk skriftserie, 8. Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Etnologiska avdelningen.
 • Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (2013). (Red.) Legitimizing ESS : Big Science as Collaboration Across Boundaries. Nordic Academic Press.
 • Alftberg, Å. & Hansson, K. (2012). (Red.) Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 4. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research.
 • Gunnarson, M. & Svenaeus, F. (2012). (Red.) The Body as Gift, Resource, and Commodity : Exchanging Organs, Tissues, and Cells in the 21st Century. Södertörn Studies in Practical Knowledge; 6. Södertörns högskola.
 • Jönsson, L.-E., Gustavsson, K., Greiff, M., Fransson, T. & Ulfsparre, A. C. (2012). (Red.) Arbete, fritid och politik på landsbygden kring Helsingborg. Helsingborgs historia, VIII:2. Helsingborgs stad.
 • Löfgren, O. & Czarniawska, B. (2012). (Red.) Managing overflow in affluent societies. Routledge.
 • Liljefors, M., Lundin, S. & Wiszmeg, A. (2012). (Red.) The atomized body : The cultural life of stem cells, genes and neurons. Nordic Academic Press.
 • Lundin, S. & Ideland, M. (2012). (Red.) Idenshikougaku to Shakai: gakusaiteki tenbou. Keisui http://www.keisui.co.jp.
 • Alftberg, Å., Hansson, K., Idvall, M., Jönsson, L.-E., Liljefors, M. & Nilsson, G. (2011). (Red.) Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Damsholt, T., Salomonsson, K., Wiszmeg, A. & Schollert Hvalsum, L. (2011). (Red.) Kulturdreven innovation – Nye metoder, nye muligheder. Lunds universitet & SAXO-Instituttet.
 • Hansson, K. & Nilsson, G. (2011). (Red.) Etnologin och Medicinen. Socialmedicinsk tidskrift, 88.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2011). (Red.) Irregular Ethnograpies. Ethnologia Europaea, 41:1. Museum Tusculanum Press.
 • O'Dell, T., Vacher, M. & Hvalsum, L. (2011). (Red.) Spatial and Temporal Modalities of Everyday Integration. Institutionen för kulturvetenskap, Lunds universitet; SAXO-instituttet, Köpenhamns universitet.
 • Håkansson, P., Lundin, J. A. & Bjälesjö, J. (2010). (Red.) "Mycket mer än bara rock" : musik, ungdom och organisering. Premiss förlag.
 • Löfgren, O. & Damsholt, T. (2010). (Red.) ETN:CO2 : the greening of a Region. ETN: etnologisk skriftserie, 7. Department of Cultural Sciences, Lund University.
 • Löfgren, O. & Nilsson, F. (2010). (Red.) Regionauterna : Öresundsregionen från vision till vardag. Centrum för Danmarksstudier, 24. Makadam förlag.
 • Ulfsparre, A. C., Greiff, M., Jönsson, L.-E., Gustavsson, K. & Fransson, T. (2010). (Red.) Helsingborgs historia, 8:1 : Landsbygdens landskap. Helsingborgs historia, 8:1. Helsingborgs stad.
 • Hagström, C. & Jönsson, L.-E. (2009). (Red.) ETN:HOJ. ETN: etnologisk skriftserie, 6. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Littberger, I., Nilson, M. & Sjöholm, C. (2009). (Red.) Speglingar av Småland. Isabergs förlag.
 • Åkesson, L., Salomonsson, K. & Hagström, C. (2008). (Red.) ETN:RIT. ETN: etnologisk skriftserie, 4. Department of European Ethnology, Lund University.
 • Fredriksson, C. & Jönsson, H. (2008). (Red.) ETN:JOB. ETN: Etnologisk skriftserie, 5. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (2008). (Red.) Kanon och kulturarv : Historia och samtid i Danmark och Sverige. Centrum för Danmarksstudier, 19. Makadam förlag.
 • Alsmark, G., Moldenhawer, B. & Kallehave, T. (2007). (Red.) Migration och tillhörighet : Inklusions- och exklusionsprocesser i Skandinavien. Centrum för Danmarksstudier, 15. Makadam förlag.
 • Frykman, J. & Ehn, B. (2007). (Red.) Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden. Carlsson Bokförlag.
 • Hansson, K., Ideland, M. & Nilsson, F. (2007). (Red.) ETN:KRY. ETN: etnologisk skriftserie, 3. Lunds universitet. Etnologiska institutionen.
 • Jönsson, L.-E. (2007). (Red.) Sexuellt. Kulturen : en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige. Kulturen i Lund.
 • Jönsson, L.-E. & Lundin, S. (2007). (Red.) Åldrandets betydelser. Studentlitteratur AB.
 • Lundin, S. (2007). (Red.) Gamla kroppar och nya tekniker, i Åldrandets Betydelser (red Jönsson & Lundin). Åldrandets betydelser. Studentlitteratur AB.
 • Nilsén, Å. & Wikdahl, M. (2007). (Red.) Idrott i förändring. ICLUs skriftserie, 1. Lund Universitet: Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds Universitet (ICLU).
 • Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (2007). (Red.) Öresundsgränser : rörelser, möten och visioner i tid och rum. Centrum för Danmarksstudier, 14. Makadam förlag.
 • Åkesson, L. (2006). (Red.) Överflöd : mellan minnesvärt och bortglömt. Årsbok 2006. Kulturen i Lund.
 • Åkesson, L. (2006). (Red.) Inför döden. Edition Andersson.
 • Burstedt, A., Fredriksson, C. & Jönsson, H. (2006). (Red.) Mat. Genealogi och gestaltning. Studentlitteratur AB.
 • Hagström, C., Hugoson, M. & Nordström, A. (2006). (Red.) Nu gör vi jul igen. Institutet för språk och folkminnen.
 • Hansson, K. (2006). (Red.) Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården. Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, L.-E. (2006). (Red.) Det förflutnas närvaro. Essäer om norrländska kulturarv, historieskrivning och de andras spår. Riksantikvarieämbetet.
 • Löfgren, O. & Wilk, R. (2006). (Red.) Off the edge: experiments in cultural analysis. Museum Tusculanum Press.
 • Willim, R. (2006). (Red.) ETN:HEM. ETN: etnologisk skriftserie, 2. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Hagström, C. & Marander-Eklund, L. (2005). (Red.) Frågelistan som källa och metod. Studentlitteratur AB.
 • Ideland, M., Sjöholm, C. & Willim, R. (2005). (Red.) ETN:POP. ETN: etnologisk skriftserie, 1. Department of European Ethnology, Lund University.
 • Jönsson, B. & Löfgren, O. (2005). (Red.) Att utmana stressen. Studentlitteratur.
 • Lundin, S. (2004). (Red.) En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val. Nordic Academic Press.
 • Frykman, J. & Gilje, N. (2003). (Red.) Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture. Nordic Academic Press.
 • Frykman, J. & Niedermüller, P. (2003). (Red.) Articulating Europe: Local Perspectives. Museum Tusculanum Press.
 • Idvall, M. & Schoug, F. (2003). (Red.) Kunskapssamhällets marknad. Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (2002). (Red.) Gene technology and economy. Nordic Academic Press.
 • Löfgren, O., Berg, P.-O. & Linde-Laursen, A. (2002). (Red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen. Studentlitteratur AB.
 • Hansen, K. & Salomonsson, K. (2001). (Red.) Fönster mot Europa. Platser och identiteter. Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (2000). (Red.) Arvets kultur : essäer om genetik och samhälle. Nordic Academic Press.
 • Linde-Laursen, A., Berg, P. O. & Löfgren, O. (2000). (Red.) Invoking a Transnational Metropolis. The Making of the Øresund Region. Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (1999). (Red.) Amalgamations : fusing technology and culture. Nordic Academic Press.
 • O'Dell, T. (1999). (Red.) Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. Historiska Media.
 • Fjell, T. I., Hagström, C., Marander-Eklund, L. & Nylund Skog, S. (1998). (Red.) Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel och föräldraskap. NNF Publications, 1. Nordiskt nätverk för folkloristik.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (1996). (Red.) Kroppens tid : om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle. Natur och kultur.
 • Lundin, S. & Åkesson, L. (1996). (Red.) Bodytime. On the interaction of Body, Identity, and Society. Lund Studies in European Ethnology, 2. Lund University Press.

Artiklar (245 st)

 • Gunnarson, M. & Lundin, S. (2015). The Complexities of Victimhood : Insights from the Organ Trade. Somatechnics, 5, 32-51. Edinburgh University Press.
 • Gustavsson, K. (2015). Returning to the archive in search of everyday practices in fieldwork. Ethnologia Europaea, 44, 61-75. Open Library of Humanities.
 • Löfgren, O. (2015). Modes and moods of mobility : tourists and commuters. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 7, 175-195. Linköping University Electronic Press.
 • Löfgren, O. (2015). The Scholar as Squirrel : Everyday Collecting in Academia. Hamburger Journal für Kulturanthropologie, 2015, 17-33. Inst. für Volkskunde/Kulturanthropologie, Univ. Hamburg.
 • Lövkrona, I. & Nilsson, G. (2015). Vad är våld? : teoretiska och politiska perspektiv. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 24, 44-52. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Nilsson, G. (2015). A Legitimate or an Ilegitimate problem? : How School Nurses Establish a Logic of Distinctions among Children who are Overeweight or Suffer from Obesity. Ethnologia Europaea, 45, 25-41. Open Library of Humanities.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2015). Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography. Ethnologia Scandinavica, 45, 89-102. Folklivsarkivet.
 • Ambagtsheer, F., Gunnarson, M., Lundin, S., de Jong, J., Byström, I. & Weimar, W. (2014). The criminal patient?: A systematic review on patients' involvement in the human organ trade. Transplant Immunology, 31, 254-255. Elsevier.
 • Ambagtsheer, F., Pascalev, A., de Jong, J., Lundin, S., Ivanovski, N., Codreanu, N., Gunnarson, M., Jankov, J., Frunza, M., Byström, I., Bos, M. & Weimar, W. (2014). Trafficking in human beings for the purpose of organ removal : A comprehensive literature review. Transplant Immunology, 31, 254-254. Elsevier.
 • Hagström, C. & Jul Nielsen, N. (2014). Två städer, tusentals cyklar. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv., 95-102. Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E. (2014). Äventyrscyklisten. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv., 38-53. Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
 • Löfgren, O. (2014). Routinising research : academic skills in analogue and digitial worlds. International Journal of Social Research Methodology, 17, 73-86. Taylor & Francis.
 • Löfgren, O. (2014). The black box of everyday life : entanglements of stuff, affects and activities. Cultural Analysis, 13, 77-98. University of California.
 • Löfgren, O. (2014). The Ethnologist's Ball. Ethnologia Europaea, 44, 116-122. Open Library of Humanities.
 • Löfgren, O. (2014). Urban atmospheres as brandscapes and lived experiences. Place Branding and Public Diplomacy, 10, 255-266. Palgrave Macmillan.
 • Laakso, K., Markstrom, A., Havstam, C., Idvall, M. & Hartelius, L. (2014). Communicating with individuals receiving home mechanical ventilation : the experiences of key communication partners. Disability and Rehabilitation, 36, 875-883. Taylor & Francis.
 • Nilsson, F., Jönsson, L.-E. & Hagström, C. (2014). Att vara ute och cykla. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv., 6-10. Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
 • Sjödahl Hammarlund, C., Nilsson, M. H., Idvall, M., Rosas, S. R. & Hagell, P. (2014). Conceptualizing and prioritizing clinical trial outcomes from the perspectives of people with Parkinson´s disease vs. health care professionals: A concept mapping study. Quality of life research : an international journal of quality of life aspects of treatment, care and rehabilitation, 23, 1687-1700. Springer.
 • Hansson, K. (2013). En mångfaldig forskningsetik. Rig, 164-170. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2013). Friktion i Öresundsregionen. Handikapperspektiv på (o)rörlighet. Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv., 9-17. Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet.
 • Jönsson, H. (2013). Chef Celebrities, food stuff anxieties and (un)happy meals : An introduction to Foodways Redux. Ethnologia Europaea, 43, 5-16. Open Library of Humanities.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Psykiatrin satt under press : Debatter och diskussioner med utgångspunkt i skandinaviska romaner och självbiografier. Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik, 9-20. Föreningen Granskaren.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Psykiatrin satt under press : debatter och diskussioner med utgångspunkt i skandinaviska romaner och självbiografier. Finsk tidskrift: kultur, ekonomi, politik, 20-9. Föreningen Granskaren.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Writing History : Past and Future in Transforming Swedish Psychiatry, 1970–1990. Ethnologia Scandinavica, 113-127. Folklivsarkivet.
 • Löfgren, O. (2013). Changing emotional economies: The case of Sweden 1970-2010. Culture and Organization, 19, 283-296. Routledge.
 • Nilsson, G. (2013). Balls Enough: Manliness and Legitimated Violence in Hell's Kitchen. Gender, Work and Organization, 20, 647-663. Wiley-Blackwell.
 • Nilsson, G. (2013). Incestdebatten i Sverige 1982–96. Sosiologi idag, 43, 15-44.
 • Nordström, K., Coff, C., Jönsson, H., Nordenfelt, L. & Görman, U. (2013). Food and health: individual, cultural, or scientific matters?. Genes & Nutrition, 8, 357-363. New Century Health Publishers.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2013). Transcription and the Senses : Cultural Analysis When It Entails More Than Words. The Senses & Society, 8, 314-334. Bloomsbury Publishing.
 • Petursson, J. T. (2013). Eduardo's Apples : The Co-Production of Personalized Food Relationships. Ethnologia Europaea, 43, 17-29. Open Library of Humanities.
 • Saltzman, K. & Sjöholm, C. (2013). Trädgårdens arbete och redskap : Klassisk etnologi i nya sammanhang. ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år, 101-109. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sjöholm, C. (2013). Frågelistor och filmstjärnebilder. ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år, 75-84. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Willim, R. (2013). Att utforska gränsland : om TV-serien Folkliv. ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år, 39-43. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Alftberg, Å. & Hansson, K. (2012). Introduction: Self‐care Translated into Practice. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 4, 415-424. Linköping University Electronic Press.
 • Alftberg, Å. & Lundin, S. (2012). 'Successful Ageing' in Practice: Reflections on Health, Activity and Normality in Old Age in Sweden. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 4, 481-497. Linköping University Electronic Press.
 • Amelang, K., Anastasiadou-Christophidou, V., Beck, S., Constantinou, C., Johansson, A. & Lundin, S. (2012). Learning to eat strawberries in a disciplined way: Normalization practices following organ transplantation. Ethnologia Europaea, 41. Open Library of Humanities.
 • Corvellec, H. & O'Dell, T. (2012). Demanding Hosts and Ungrateful Guests – The Everyday Drama of Public Transportation in Three Acts and Academic Prose. Culture and Organization, 18, 231-249. Routledge.
 • Gustafsson, K., Fioretos, I. & Norström, E. (2012). Between empowerment and powerlessness: Separated minors in Sweden. New Directions for Child and Adolescent Development, 136, 65-77. John Wiley and Sons.
 • Hagen, N., Hedlund, M., Lundin, S., Mulinari, S. & Kristoffersson, U. (2012). Genetics and democracy-what is the issue?. Journal of Community Genetics. Springer.
 • Hagström, C. (2012). Nu är det fredagsmys! Chips och gemenskap när vardag blir helg. Budkavlen: Tidskrift för etnologi och folkloristik, 91, 9-25. Institutet för folklivsforskning vid Åbo Akademi.
 • Hansson, K. (2012). Crisis and Caring for Inner Selves: Psychiatric Crisis as a Social Classification in Sweden in the 1970s. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 4, 499-512. Linköping University Electronic Press.
 • Hansson, K. (2012). Mellan välvilja och förakt: en etnografi av kategoriseringar i staden. Lambda Nordica, 17, 102-120. Lambda Nordica Förlag.
 • Löfgren, O. (2012). Opnion: What business anthropology is, what it might be... Journal of Business Anthropology, 1, 261-264. Journal of Business Anthropology.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2012). Pausens mikrodramtik. En essä om önskade och oönskade avbrott. Sosiologi i dag, 42, 15-36. Novus Forlag.
 • Löfgren, O. & Klekot, E. (2012). Culture and Heritage. Ethnologie Française, 2012, 391-394. Presses universitaires de Paris Ouest.
 • Lundin, S. (2012). "I want a baby, don't stop me from being a mother." An ethnographic study on fertility technology in the medical gray zones. Cultural Politics, 8, 327-344. Duke University Press.
 • Lundin, S. (2012). Organ Economy. Organ Trafficking in Moldova and Israel. Public Understanding of Science, 21, 226-241. SAGE Publications.
 • Nilsson, G. (2012). Att analysera Sanningens rörlighet. Objektivitet, politik och fält. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 21, 41-49. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Norström, E., Fioretos, I. & Gustafsson, K. (2012). Working conditions of community interpreters in Sweden Opportunities and shortcomings. Interpreting, 14, 242-260. John Benjamins Publishing Company.
 • O'Dell, T. (2012). Suède: du romantisme national au feng shui. Construktif, 33.
 • O'Dell, T., Hagen, N., Lundin, S. & Petersén, Å. (2012). For Better or for Worse: Lifeworld, System and Family Caregiving for a Chronic Genetic Disease. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 4, 537-557. Linköping University Electronic Press.
 • Strannegard, L. & Strannegård, M. (2012). Works of art: Aesthetic Ambitions in Design Hotels. Annals of Tourism Research, 39, 1995-2012. Pergamon Press Ltd..
 • Wiszmeg, A., Lundin, S., Torkelson, E., Hagen, N. & Lundberg, C. (2012). Difficult Questions and Ambivalent Answers on Genetic Testing. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 4, 463-480. Linköping University Electronic Press.
 • Åkesson, L. (2011). Xinyi Jiang - en experimentell etnograf från Shanghai. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 3-4, 83-85. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Alftberg, Å. (2011). Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Socialmedicinsk tidskrift, 88, 233-239. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Ekelund, L. & Jönsson, H. (2011). How does Modernity Taste? Tomatoes in the Societal Change from Modernity to Late Modernity. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 3, 439-454. Linköping University Electronic Press.
 • Gustafsson, K., Norström, E. & Fioretos, I. (2011). Interpreters in Sweden - A Tool for Equal Rights?. Gramma: Journal of Theory and Criticism, 19, 59-75.
 • Gustavsson, K. (2011). Timmerknutens gränser. Om gränser i tid och rum i vetenskapliggörandet av allmogesamhället. Rig, 2011, 129-140. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hagen, N. (2011). I gränslandet mellan genotyp och fenotyp : motsägelser i samband med prediktiv genetisk testning. Socialmedicinsk tidskrift, 88, 266-272. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Hansson, K. (2011). Delaktighet med förhinder. Vardagsetiska perspektiv i habilitering. Socialmedicinsk tidskrift, 88, 217-223. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Hansson, K. (2011). The reconfigured body. Human–animal relations in xenotransplantation. Kulturstudier, 2, 142-156.
 • Hansson, K., Lundin, S., Kaleja, J., Putnina, A. & Idvall, M. (2011). Framing the public: the policy process around xenotransplantation in Latvia and Sweden 1970-2004. Science and Public Policy, 38, 629-637. Oxford University Press.
 • Idvall, M. (2011). Den särskilda sommarkolonin för barn med sockersjuka. Mötesplats och fristad i 1940- och 50-talens Sverige. Socialmedicinsk tidskrift, 88, 249-256. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Jönsson, L.-E. (2011). I vinden, med maskinen. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 38-40. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Löfgren, O. & Jacobsson, R. (2011). Jourhavande etnograf. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 20, 3-8. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Nilsson, G. (2011). Age and Class in the Third Age. Talking about Life as a Mappie. Ethnologia Scandinavica, 41, 71-88. Folklivsarkivet.
 • Nilsson, G. (2011). Den fetmadrivande miljön. Kulturella föreställningar om samhället i populärmedicinska texter om övervikt och fetma. Socialmedicinsk tidskrift, 88, 207-216. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Nilsson, G. & Hansson, K. (2011). Medicin på kulturens villkor. Socialmedicinsk tidskrift, 88, 195-198. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • O'Dell, T. (2011). Mobile Homes & Subway Origami. Ethnologia Europaea. Open Library of Humanities.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2011). Composing Ethnography. Ethnologia Europaea, 41, 27-40. Open Library of Humanities.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2011). Irregular Ethnographies : An Introduction. Ethnologia Europaea, 41, 5-14. Open Library of Humanities.
 • Salomonsson, K. (2011). "Svårt att hitta stilen?" : de personliga shoppingrådgivarnas roll i konsumtionskulturen. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 2-10. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Sandgren, P. (2011). Skånes musiksamlingars verksamhet 2010. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 47-53. Folklivsarkivet.
 • Åkesson, L. (2010). Waste and Garbage as Time Travel. Lund Archaeological Review, 15-16. Institute of Archaeology, University of Lund.
 • Alftberg, Å. (2010). The practice of ageing. The experience of being old and the significance of bodies, things and places. Ethnologia Scandinavica, 40, 43-51. Folklivsarkivet.
 • Ehn, B. & Löfgren, O. (2010). På kulturforskningens bakgårdar. Tidsskrift for kulturforskning, 9, 39-53. Novus Forlag.
 • Gustafsson, K. & Norström, E. (2010). To Receive with Grace - The Reception of Separated, Asylum-Seeking Minors Arriving in Sweden. Diskurs Jugend- und Kindheitsforschung, 2, 169-180. Verlag Barbara Budrich.
 • Hansson, K. (2010). Diskret medicin. Berättelser om astma i annonser och frågelistsvar 1950–1970. RIG Kulturhistorisk Tidskrift, 18-30. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2010). Ett enda andetag. En kulturanalys av andetaget som metafor och som upplevelse. Omsorg: nordisk tidsskrift for palliativ medisin, 27, 11-14. Fagbokforlaget.
 • Henriksson, G., Åkesson, L. & Ewert, S. (2010). Uncertainty regarding waste handling in everyday life. Sustainability, 2, 2799-2813. MDPI AG.
 • Jönsson, H. & Frykfors, C.-O. (2010). Reframing the multilevel triple helix in a regional innovation system: a case of systemic foresight and regimes in renewal of Skåne's food industry. Technology Analysis & Strategic Management, 22, 819-829. Taylor & Francis.
 • Lundin, S. (2010). The global fertility industry: Commodification of the body in the wake of biotechnology. Baltic Worlds Pages, 4.
 • Nilsson, G. (2010). Kampen om kvinnohuset. Om splittring som strategi eller eftergift. Rig, 93, 83-96. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Saltzman, K. & Sjöholm, C. (2010). Plantor, mull och drömmar – vad gör en trädgård?. Laboratorium för folk och kultur. Brages sektion för folklivsforskning, Helsingfors.
 • Sandgren, P. (2010). Seven Nation Army : med ett riff som sjungs till fotboll. Rig, 129-146. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjöholm, C. (2010). Att äga rum. Litterär turism som resor i heterotopierna. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 1, 2-11. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Willim, R. (2010). När nätet växer : om algoritmiska och irreguljära metoder. Nätverket etnologisk tidskrift, 17, 34-38. Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Uppsala universitet.
 • Ehn, B. & Löfgren, O. (2009). Ethnography in the Marketplace. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 2009, 31-49. Linköping University Electronic Press.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2009). Mothers, Play and Everyday Life: Ethnology Meets Game Studies. Ethnologia Scandinavica, 39, 27-41. Folklivsarkivet.
 • Hammarlin, M.-M., Frykman, J., Rothstein, B. & Schierenbeck, I. (2009). Sense of Community: Trust, Hope and Worries in the Welfare State. Ethnologia Europaea, 39:1, 5-74. Open Library of Humanities.
 • Hansson, K. (2009). Upplevaren och tillhörigheten. Rig, 223-224. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Children in Old Bodies. Age and Ageing in the History of Institutional Psychiatry. Ethnologia Europaea, 38, 31-44. Open Library of Humanities.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Etnologiska framtider. Rig, 92, 1-3. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Laakso, K., Hartelius, L. & Idvall, M. (2009). Ventilator-Supported Communication: A Case Study of Patient and Staff Experiences. Journal of Medical Speech-Language Pathology, 17, 153-164. Delmar Cengage Learning.
 • O'Dell, T. (2009). What's the Use of Culture?. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research, 1, 15-29. Linköping University Electronic Press.
 • Sandgren, P. (2009). Hojlåtar. ETN: HOJ, 6, 93-101. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sandgren, P. (2009). Skånes musiksamlingars verksamhet 2008-2009. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 29-35. Folklivsarkivet.
 • Sjöholm, C. (2009). Mördarjakt i Ystad. Rig, 90, 205-220. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Willim, R. (2009). Två spår. Rig, 24-27. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Enevold, J. (2008). Mina cykelnycklar. ETN: HOJ, 8-12. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Fioretos, I. (2008). När det tunga känns lätt. Ökat patientansvar på en vårdcentral i Malmö. Rig, 11-20. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hagström, C. (2008). Namn och normer bland alver och orcher. Samtid & Museer, 4-5. Samdok.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2008). Träd : kulturanalytiska perspektiv på människa och natur. Tidsskrift for kulturforskning, 7, 59-62. Novus Forlag.
 • Löfgren, O. (2008). Motion and emotion: learning to be a railawy traveller. Mobilities, 3, 319-330. SAGE Publications.
 • Löfgren, O. (2008). Regionauts: The Transformation of Cross-Border Regions in Scandinavia. European Urban and Regional Studies, 15, 195-209. SAGE Publications.
 • Löfgren, O. (2008). The secret lives of tourists: Delays, disappointments and daydreams. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 8, 85-101. Taylor & Francis.
 • Löfgren, O. & Billy, E. (2008). Akademiska mästerskap?. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 17, 2-7. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Lundin, S. (2008). Organtrafficking i Östeuropa. Nätverket etnologisk tidskrift, 15, 163-169. Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Uppsala universitet.
 • Lundin, S. (2008). The Valuable Body. Baltic Worlds, 1, 6-8. CBEES.
 • Lundin, S. (2008). Vieux corps et technologies nouvelles. Ethnologie Française. Presses universitaires de Paris Ouest.
 • Nikolic, D. (2008). The Use and Abuse of Heritage: The Old Bridge in Post-War Mostar. Ethnologia Scandinavica, 38, 94-103. Folklivsarkivet.
 • Sandgren, P. (2008). Skånes musiksamlingars verksamhet 2007. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 40-43. Folklivsarkivet.
 • Sandgren, P. (2008). Spelmannen - en halt och lytt... Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 18-23. Folklivsarkivet.
 • Sandgren, P. (2008). Vad är Lavring? : Funderingar kring ett ord i en gammal vaggvisa. Rig, 21-36. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Willim, R. (2008). Bridging Parallel Realities. ETN:JOB, 61-66. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Bringéus, N.-A. (2007). Logotyper med kulturhistorisk inriktning. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, 161-168. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Frykman, J. (2007). Där monumenten står i vägen. Minnen mellan partisaner och Jules Verne. Tidsskrift for kulturforskning, 1-2, 27-40. Novus Forlag.
 • Hagström, C. (2007). Arkiverade livshögtider. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 16-22. Folklivsarkivet.
 • Hagström, C. (2007). Personal names and identity. Nytt Om Namn, 35-40. Institutt for lingvistiske og nordiske studium/Namnegransking.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2007). Att tänka med träd. Lustgården, 87, 53-60. Föreningen för dendrologi och parkvård.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2007). Utan träd är staden steril och karg. Gröna fakta, 5-8. Sveriges Lantbruksuniversitet.
 • Hammarlin, M.-M. (2007). Den kommunicerade utbrändheten: en studie av hur text blir liv. Nordicom Information, 1/2007, 17-29. Nordicom.
 • Hansson, K. (2007). Lastbilen och barnet: om leksakers syfte i barnsjukvården. ETN: KRY, 3, 83-95. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Ideland, M. (2007). Sick Children. How massmedial and personal experiences are woven together. Ethnologia Scandinavica, 37, 63-71. Folklivsarkivet.
 • Ideland, M. (2007). Sjuka barn. Om hur mediala och personliga erfarenheter vävs samman. Socialmedicinsk tidskrift, 447-456. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Idvall, M. & Lundin, S. (2007). Transplantations with kidneys from marginal donors. Risk patients' informed consent to different treatment alternatives. Ethnologia Scandinavica, 37, 47-62. Folklivsarkivet.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Ett betydelselöst monument? : Om Sigurd Erixons Svensk byggnadskultur. Rig, 90, 194-205. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. & Nilsson, F. (2007). Etnologiska klassiker? 2/2. Rig, 4, 193-193. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Löfgren, O. (2007). Excessive living. Culture and Organization, 13, 131-143. Routledge.
 • Löfgren, O. (2007). Island magic and the making of a transnational region. Geographical Review, 97, 244-259. AMER GEOGRAPHICAL SOC.
 • Löfgren, O. (2007). Remedierad vardag. Mediebruk mellan rutin och dagsdröm. Mediekultur, 42/43, 5-19. Sammenslutningen af medieforskere.
 • Lundin, S. (2007). ...han fick det bättre i himmelen. ETN: etnologisk skriftserie, 3, 71-82. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Lundin, S. (2007). Moraliska räkenskaper - etik och praxis inom biomedicinsk forskning. Etikk i Praksis, 1, 77-98. Tapir akademisk forlag.
 • Sjögård, G. (2007). Fiske i märgelgravar och andra småvatten. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 5, 30-34. Folklivsarkivet.
 • Willim, R. (2007). Walking Through The Screen. Digital Media on The Go. Preprint without journal information. Manne Siegbahn Institute.
 • Åkesson, L. (2006). Wasting. Ethnologia Europaea, 35, 39-47. Open Library of Humanities.
 • Frykman, J. (2006). Ting som redskap. Rig, 2, 65-77. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hagström, C. (2006). Matrecept i Folklivsarkivet. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 1. Folklivsarkivet.
 • Idvall, M. (2006). The xenotransplantation narratives of nine type 1 diabetic patients with renal failure. Xenotransplantation, 13, 509-511. Wiley-Blackwell.
 • Löfgren, O. (2006). Det är bara för mycket - hemmet som rutin och kaos. ETN: etnologisk skriftserie, 2006, 13-24. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • O'Dell, T. (2006). Cultural Backdraft. Ethnologia Europaea Journal of European Ethnology, 35, 113-118.
 • Schoug, F. (2006). Den kvalitetsmärkta högskolan. Rig, 16-29. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Schoug, F. (2006). Den kvalitetsmärkta högskolan. Utbildning & Demokrati: Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik, 15, 63-80. Uppsala Universitet, Centrum för didaktik.
 • Wachtler, C., Lundin, S. & Troein, M. (2006). Humanities for medical students? A qualitative study of a medical humanities curriculum in a medical school program. BMC Medical Education, 6. BioMed Central (BMC).
 • Willim, R. (2006). Menuing. Ethnologia Europaea, 35. Open Library of Humanities.
 • Åkesson, L. (2005). Hur dör djur?. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 12-18. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Åkesson, L. (2005). Platser som gläntor mot hemliga ordningar. Om heterotopier. Axess. Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2005). Sopornas universum. Rig, 140-151. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Berglund, S. (2005). En släktsaga i hästväg. Hur blodsband tolkas och organiseras inom travsporten. Idrottsforum.Org / Nordic Sport Science Forum. Malmö högskola.
 • Bringéus, N.-A. (2005). Folkkonst och forskning : en tillbakablick. Fataburen, Formgivare : folket, 17-29. Nordiska museets förlag.
 • Fredriksson, J. (2005). "Det var kunskap jag behövde" : studiecirklar och politisk kultur. Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 4, 20-24. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
 • Fredriksson, J. (2005). Politik och emotioner. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 14-22. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Frykman, J. (2005). Bracketing. Ethnologia Europaea, 35, 47-52. Open Library of Humanities.
 • Frykman, J. & Löfgren, O. (2005). Kultur och känsla. Sosiologi i dag, 1, 7-34. Novus Forlag.
 • Hagström, C. (2005). 13 sätt att bearbeta en scooterstöld. ETN:POP, 1. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Hagström, C. (2005). Fem dagar i Sarajevo. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 3. Folklivsarkivet.
 • Hagström, C. (2005). Julen dokumenterad. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet. Folklivsarkivet.
 • Hagström, C. (2005). Om man blir pappa. Jordemodern. Svenska Barnmorskeförbundets Tidskrift, 4-7. Svenska barnmorskeförbundet.
 • Hagström, C. (2005). Om ordet är mitt. Meddelarnas tankar om skrivandet. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 2. Folklivsarkivet.
 • Hagström, C. (2005). Sparbössor och silverskedar. Dopgåvor som materialiserade känslor. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 18-25. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Hagström, C. (2005). Tjugofem års frågelistor. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 2. Folklivsarkivet.
 • Hammarlin, M.-M. (2005). The Price of Burnout or Burnout as Prize: The Limitations and Possibilities of Long-term Sick Leave. Ethnologia Scandinavica, 35, 68-85. Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2005). Att dölja det märkbara. Unga killars kamouflering av sin astma. Barnbladet, 2, 20-21. Riksföreningen för barnsjuksköterskor.
 • Hansson, K. (2005). Biopop. Biovetenskapens popularisering i medierna. ETN: etnologisk skriftserie, 1, 107-117. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Hansson, K. (2005). Camouflage. Ethnologia Europaea, 136-140. Open Library of Humanities.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Home, Women and Children. Norms and Knowledge Acquisition in Social Services Home Visits in Post-war Sweden. Home Cultures, 2, 153-174. Berg Publishers.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Om återbruk och förfall. Rig, 3, 1-2. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Löfgren, O. (2005). Kultur och ekonomi. Nord-Nytt, 94, 27-36. Inst. for europaeisk folkelivsforskning.
 • Löfgren, O. (2005). Kulturellt slitage. Rig, 2005, 131-139. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Nilsson, G. (2005). Slagen dam och tystnaden. Nätverket etnologisk tidskrift, 14, 65-78. Institutionen för kulturantropologi och etnologi. Uppsala universitet.
 • Schoug, F. (2005). Missriktade luftslag. Universitetsläraren, 14-14. Stockholm : Sveriges universitetslärarförbund (SULF).
 • Willim, R. (2005). Återupptäckten av industrisamhället. Rig, 152-160. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Berglund, S. (2004). Medlet som blev ett mål. Svensk travsport genom formering och transformering. Idrott, historia och samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningen.
 • Bringéus, N.-A. (2004). Schwedische Baudenkmäler und Baupflege. Einige Beispiele. Studies in folklore, 3, 42-54. Tartu University Press.
 • Frykman, J. & Löfgren, O. (2004). Hur känns kultur?. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 4, 2-20. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Hagström, C. (2004). Mandelgrens Tour de France. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet. Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2004). Medicinen som fetisch: den symboliska betydelsen av astma- och allergimedicin. Socialmedicinsk tidskrift, 531-538. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Idvall, M. (2004). Xenoingenjörers strategiska öppenhet. Medicinsk spjutspetsforskning i informationsåldern. Nord-Nytt, 91. Inst. for europaeisk folkelivsforskning.
 • Löfgren, O. (2004). Concrete Transnationalism: Bridge Building in the New Economy. Focaal, 43, 59-75. Berghahn Books.
 • O'Dell, T. (2004). Cultural Kinesthesis. Ethnologia Scandinavica, 34, 108-129. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2004). Mandelgrens brobilder. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, December, 16-24. Folklivsarkivet.
 • Swahn, J.-Ö. (2004). Sven Liljeblad som folklorist. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, 31-39. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Swahn, J.-Ö. (2004). The cultural history of crayfish. Bulletin Français de la Pêche et de la Pisciculture, 243-251. CONSEIL SUPERIEUR DE LA PECHE.
 • Åkesson, L. (2003). Soporna säger vem du är. Axess, 22-25. Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. & Ewert, S. (2003). Skärvor. Axess, 26-29. Axess Publishing AB.
 • Berglund, S. (2003). Den homogena travhästen eller Vad har travsport med globalisering att göra?. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 4, 25-31. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Bringéus, N.-A. (2003). Gåvoboken. Om psalmboken som folkbok. Svenska landsmål ock svenskt folkliv, 89-116. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Bringéus, N.-A. (2003). Jepthah and his Daughter. Images of an "Honour Killing". Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 9-34. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Bringéus, N.-A. (2003). The Rest on the Flight into Egypt: A motif in Scandanavian folk art. Folklore, 114, 323-333. Taylor & Francis.
 • Bringéus, N.-A. (2003). Wine, Women, and Song. An Analysis of a Newly Found Painted Wall Hanging. Ethnologia Scandinavica, 99-110. Folklivsarkivet.
 • Frykman, J. (2003). Place for Something Else: Analysing a Cultural Imaginary. Ethnologia Europaea, 47-68. Open Library of Humanities.
 • Idvall, M. & Tibell, A. (2003). Cultural and ethical analysis of problem orientation in xenotransplantation development. Transplantation Proceedings, 35, 765-765. Elsevier.
 • Jönsson, L.-E. (2003). Hem, kvinnor och barn: norm och vetande i sociala myndigheters hembesök i efterkrigstidens Sverige. Rig, 2003:3, 142-154. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Löfgren, O. (2003). Förra årets modell. Catwalking och coolhunting. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 12, 2-13. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Löfgren, O. (2003). The New Economy: A Cultural History. Global Networks, 3, 239-254. Wiley-Blackwell.
 • Lundin, S. & Idvall, M. (2003). Attitudes of Swedes to marginal donors and xenotransplantation. Journal of Medical Ethics, 29, 186-192. BMJ Publishing Group.
 • O'Dell, T. (2003). Øresund and the Regionauts. European Studies, 19, 31-54. Rodopi.
 • Schoug, F. (2003). Vägar till och från akademin. Fostran till forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 3, 4-17. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Willim, R. (2003). Tools for The Electronic Frontier - Aretefacts and Associations in IT Business. Ethnologia Scandinavica, 33, 21-29. Folklivsarkivet.
 • Åkesson, L. (2002). Individens frihet ställs mot människans värdighet. Axess, 23-25. Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. & Salomonsson, K. (2002). På ritualernas marknad köper kunden sin livscykel. Axess, 32-34. Axess Publishing AB.
 • Berglund, S. (2002). I dödens position? Ekonomisering och professionalisering inom travsporten. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 2, 22-31. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Bringéus, N.-A. (2002). C.W.von Sydow och Uppsala. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, 2001, 95-119. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Bringéus, N.-A. (2002). Den rike mannen och den fattige Lasaros. En studie i bildtradition och bildfunktion. Svenska landsmål ock svenskt folkliv, 91-123. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Bringéus, N.-A. (2002). Knutsgubbarna i den folkliga rättsutövningen. Rig, 129-140. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Burstedt, A. (2002). The place on the plate!. Ethnologia Europaea, 32. Open Library of Humanities.
 • Jönsson, H. (2002). Region på purepak. Nord-Nytt, 2002. Inst. for europaeisk folkelivsforskning.
 • Lundin, S. (2002). Creating identity with biotechnology: the xenotransplanted body as the norm. Public Understanding of Science, 11, 333-345. SAGE Publications.
 • Nilsson, G. (2002). Finns 'biologismen'? Ett framträdande i fält. Historielärarnas Förenings Årsskrift. Historielärarnas förening.
 • Schoug, F. (2002). Vetenskapssamhället som konkurrenssystem. Doktorander, doktorer och feministiska perspektiv. Rig, 2, 73-94. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Swahn, J.-Ö. (2002). Anna Birgitta Rooth, 1919-2000 - In memoriam. Fabula, 43, 143-145. De Gruyter.
 • Swahn, J.-Ö. (2002). Sven Liljeblad, 1899-2000 - In memoriam. Fabula, 43, 139-142. De Gruyter.
 • Åkesson, L. (2001). Bioekonomi - mellan människa och ting. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, Årgång 10, 66-71. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Fredriksson, C. (2001). Från fall till frågeställning - några reflektioner kring PBL. Lundalinjer, 118, 34-41. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Hagström, C. (2001). Annelie och Zoran, Rasmus och Matilda. Förnamnet som kulturell spegling. Rig, 65-81. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, H. (2001). Den gröna slaktaren. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 2001. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Jönsson, H. (2001). Logo - No Logo?. Samtid & Museer, 25, 18-20. Samdok.
 • O'Dell, T. (2001). Are You Experienced?. Kulturella Perspektiv, 27-33.
 • Salomonsson, K. (2001). Karriärens kropp. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Willim, R. (2001). Klick! Modulära associationsfält. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 10, 14-19. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Åkesson, L. (2000). Biologi och kultur. Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, 137-146. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Åkesson, L., Lundin, S., Kristoffersson, U., Tibell, A., Frykman, I. & Fredriksson, C. (2000). Naturvetare och kulturforskare kan överbrygga ämnesgränser. Läkartidningen, 97, 350-351. Swedish Medical Association.
 • Berglund, S. (2000). Vem vill bli miljonär? Anakronistiska ideal i senmodern folklore. Rig, 2, 88-99. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Burstedt, A. & Abnersson, V. (2000). Matkultur och kulturmat. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (1999). GenEtnologi. Om tvärvetenskapens vedermödor och belöningar. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, Årgång 8, 23-32. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Burstedt, A. (1999). What do Ethnologist's Eat? Reflections about the 12th International Food Conference. Ethnologia Scandinavica. Folklivsarkivet.
 • Åkesson, L. (1998). Rädslan för gentekniken måste debatteras. Ny teknik. Talentum Sweden AB.
 • Fredriksson, C. (1998). Modernism for the Masses. Seklets spegel. Konstfack.
 • Jönsson, L.-E. (1998). Förintelsen och Sverige: om ett museum. Rig, 1998, 193-199. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • O'Dell, T. (1998). Junctures of Swedishness: Reconsidering Representations of the National. Ethnologia Scandinavica. Folklivsarkivet.
 • Åkesson, L. (1997). Fascination, Fiction, and the Primacy of Interpretation. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 53, 31-37. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Fredriksson, C. (1997). Stärkelse. Nittonhundratalets grundämnen. Lundalinjer, 117. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Willim, R. (1997). Tillbaka till framtiden. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 34-41. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (1996). Creating Life and Exploring Death. Ethnologia Europaea, 26, 37-49. Open Library of Humanities.
 • Fredriksson, C. (1996). I sinnenas hus. Lundalinjer, 112. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • O'Dell, T. (1996). Hippies and Swedish Modernity: Constructing Global Identities in Local Settings. Young, 4, 15-29. SAGE Publications.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (1995). Att skapa liv och utforska död. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 24-41. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • O'Dell, T. (1993). ”Chevrolet…That’s a Real Raggarbil”: The American Car and the Production of Swedish Identities. Journal of Folklore Research, 30, 61-74. Indiana University Press.
 • O'Dell, T. (1993). Those Practical U.S.A. Pants. Nord-Nytt, 53, 41-56. Inst. for europaeisk folkelivsforskning.
 • Fredriksson, C. (1992). "Konsten att sälja en blå porslinshund". Nord-Nytt, 47. NEFA (Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbetsgrupp).
 • Fredriksson, C. (1992). "Mellan modernitet och antikvitet - en studie av loppmarknaden". Gjenstanden - verdi og virkning : rapport fra fagseminar NKKMs årsmøte, Hadeland, 19.-22. september 1991. NKKM, Norge.
 • O'Dell, T. (1992). Myten om “Amerikanaren” i Sverige. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, 32-40. Föreningen Kulturella perspektiv.
 • Fredriksson, C. (1991). "I varusamhällets utkant - en studie av loppmarknaden". Nord-Nytt. NEFA (Nordisk Etnologisk Folkloristisk Arbetsgrupp).
 • Fredriksson, C. (1990). "Drömmen om det perfekta flickrummet". Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Fredriksson, C. & Hagström, C. (1990). "SIEF-kongressen i Bergen, juni 1990". Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.

Bokkapitel (309 st)

 • Humbracht, M., Hyun, I. & Lundin, S. (2016). Managing Hope and Spiritual Distress : The Centrality of the Doctor-Patient Relationship in Combatting Stem Cell Travel. I Malmkvist, E. & Zeiler, K. (Red.) Routledge Studies in the Sociology of Health and Illness, Bodily exchanges, Bioethics and Border Crossing : Perspectives on Giving, Selling and Sharing Bodies. Routledge.
 • Löfgren, O. (2016). Staying in hotels. I Waskul, D. D. & Vannini, P. (Red.) Popular Culture as Everyday Life (pp. 275-286). Routledge.
 • Salomonsson, K. (2016). På modets bakgård : garderobsrensning som ritual och moderiktig praktik. I de Wit Sandström, I. & Fredriksson, C. (Red.) Á la mode : mode mellan konst, kultur och kommers (pp. 103-125). Makadam förlag.
 • Gustavsson, K. (2015). I utkanten av Svensk stad : material och människor, arkiv och böcker. I Larsson, M., Palmsköld, A., Hörnfeldt, H. & Jönsson, L.-E. (Red.) I utkanter och marginaler : 31 texter om kulturhistoria (pp. 229-239). Nordiska museets förlag.
 • Gustavsson, K. (2015). Vem bestämmer vad som ska bli historia?. I Arvebro, P., Buchmüller, M. & Meksa, S. (Red.) Den forskande staden : 8 essäer om forskning, kultur och näringsliv i Helsingborgs stad (pp. 74-86). Helsingborgs stad.
 • Hansson, K. (2015). Digital delaktighet utifrån ett funktionshinderperspektiv. I Hansson, K. & Nordmark, E. (Red.) Att arbeta med delaktighet inom habilitering (pp. 169-183). Studentlitteratur AB.
 • Hansson, K. & Nordmark, E. (2015). Flervetenskapliga perspektiv på delaktighet och habilitering. I Hansson, K. & Nordmark, E. (Red.) Att arbeta med delaktighet inom habilitering (pp. 11-31). Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, H. (2015). Den ätbara naturen. I Thurfjell, K., Ribbing, M., Möller, C., Lind, M. & Rådström, N. (Red.) Gastronomisk kalender : Gastronomiska Akademiens årsbok 2015. Till bords i paradiset : mat och trädgård (pp. 67-78). Carlsson Bokförlag.
 • Jönsson, L.-E. (2015). Skejtare och rullbrädesåkare. En kulturhistoria. I Larsson, M., Palmsköld, A., Hörnfeldt, H. & Jönsson, L.-E. (Red.) I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria (pp. 317-326). Nordiska museets förlag.
 • Löfgren, O. (2015). Catwalking a Bridge : A Longitudinal Study of a Transnational Megaproject. I Van Marrewijk, A. H. (Red.) Inside Megaprojects : Understanding Cultural Practices in Project Management (pp. 33-68), 30. Copenhagen Business School Press.
 • Löfgren, O. (2015). Söka forskningsmedel : ett känslosamt kapitel. I Björkman, J. & Fjæstad, B. (Red.) Tänka vidare : forskning, finansiering, framtid : RJ:s årsbok 2015/2016 (pp. 27-38), 2015/2016. Makadam förlag.
 • Löfgren, O. (2015). Sharing an atmosphere : spaces in urban commons. I Borch, C. & Kornberger, M. (Red.) Urban commons : rethinking the city (pp. 68-91). Routledge.
 • Nilsson, F. (2015). ”Två hypermodernt klädda och väl kolorerade damer". Om kvinnlighet och kriminella nätverk. I Larsson, M., Palmsköld, A., Hörnfeldt, H. & Jönsson, L.-E. (Red.) I utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria.. Nordiska museets förlag.
 • Nordmark, E. & Hansson, K. (2015). Hur blir delaktighet en helhet för barn och unga?. I Hansson, K. & Nordmark, E. (Red.) Att arbeta med delaktighet inom habilitering (pp. 33-45). Studentlitteratur AB.
 • Gustafsson, K., Fioretos, I. & Norström, E. (2014). Kommunikation med stöd av tolk. I Söderbäck, M. (Red.) Kommunikation med barn och unga i vården (pp. 201-213). Liber.
 • Hagström, C. (2014). Otäcka djur och tråkig natur. I Midholm, L. & Saltzman, K. (Red.) Naturen för mig : Nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 47-56). Institutet för språk och folkminnen.
 • Hansson, K. (2014). Att väga varje ord på guldvåg : att handleda studenter i deras uppsatsskrivande. I Maurits, A. & Mårtensson, K. (Red.) Högskolepedagogisk reflektion och praktik : proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012 (pp. 97-107). Lunds universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna.
 • Idvall, M. (2014). Natur över gränserna : när tyskar, danskar och sydsvenskar delar skog med varandra. I Midholm, L., Saltzman, K. & Ek-Nilsson, K. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 91-100). Institutet för språk och folkminnen.
 • Jönsson, L.-E. (2014). Kulturarv – Politisk risk och resurs. I Steel, T., Turunen, A., Lillbroända-Annala, S. & Santikko, M. (Red.) Muuttuva kulttuurriperintö. Det föränderliga kulturarvet (pp. 320-338). Ethnos.
 • Jönsson, L.-E. (2014). Tidsgeograferna : om jakt, landskap och situerade berättelser. I Ek-Nilsson, K., Midholm, L., Nordström, A., Saltzman, K. & Sjögård, G. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 62-73). Institutet för språk och folkminnen.
 • Löfgren, O. (2014). Catwalking the City. I Berg, P.-O. & Björner, E. (Red.) Branding Chinese Mega-Cities. Policies, Practices and Positioning. (pp. 195-206). Edward Elgar Publishing.
 • Löfgren, O. (2014). Väderbitna landskap. I Nordström, A. & Saltzman, K. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 257-260). Institutet för språk och folkminnen.
 • Nilsson, F. & Jönsson, L.-E. (2014). Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor. I Nilsson, F. & Jönsson, L.-E. (Red.) Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor.. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2014). Applied Cultural Analysis and the Compositional Practices of Rendering Ethnography. I Sunderland, P. & Deny, R. (Red.) Handbook of Anthropology in Business (pp. 787-800). Left Coast Press Inc..
 • Salomonsson, K. (2014). "Jag är som en talande spegel" : förtroendebyggande strategier i personliga tjänster. I Andersson Cederholm, E. & Sjöholm, C. (Red.) Servicearbetets förvandlingar och förhandlingar (pp. 13-24). Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds universitet.
 • Willim, R. (2014). Gränser mot det vilda. I Midholm, L. & Saltzman, K. (Red.) Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv (pp. 349-351). Institutionen för språk och folkminnen i samarbete med Folklivsarkivet, Lunds universitet.
 • Willim, R. (2014). Under molnen - synliggörandet av digital infrastruktur och hur tillit och aura skapas. I Larsson, S. & Runeson, P. (Red.) DigiTrust: Tillit i det digitala : Tvärvetenskapliga perspektiv från ett forskningsprojekt (pp. 97-106). Pufendorfinstitutet, Lunds universitet.
 • Åkesson, L. (2013). Mindre tillförlitligt. I Sjöholm, C., Hagström, C. & Sjögård, G. (Red.) ETN Luf. Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper, etnologi.
 • Arvidson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (2013). Introduktion : kulturvetenskapliga perspektiv på kris. I Arvidson, M., Hansson, K. & Geisler, U. (Red.) Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia (pp. 9-27). Sekel Bokförlag.
 • Blaakilde, A. L. & Nilsson, G. (2013). Introduction. Mobility and Migration in Later Life. I Nilsson, G. & Blaakilde, A. L. (Red.) Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life (pp. 7-25), 4. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • Gustavsson, K. (2013). Kulla fälad, landskap i förändring. I Ranby, H. (Red.) Höganäs historia : på uppdrag av kommunfullmäktige, utgiven av därtill utsedda kommitterade. D. 2, Kullahalvön från inlandsis till kommunreformer. (pp. 29-38), 2. Höganäs kommun.
 • Hagström, C. (2013). På två hjul i Folklivsarkivet : Cyklar och cyklister förr och nu. I Hagström, C., Sjöholm, C. & Sjögård, G. (Red.) ETN:LUF (pp. 85-92), 8. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Hansson, K. (2013). "De svåra kriserna i lifvet kringgår man inte" : psykiska kriser och synen på den utvecklande människan. I Arvidson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (Red.) Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia (pp. 113-128). Sekel Bokförlag.
 • Jönsson, H. (2013). The road to the New Nordic Kitchen - Examples from Sweden. I Lysaght, P. (Red.) The return of traditional food (pp. 53-67), 1. Lund University.
 • Jönsson, H. (2013). Wholesome Milk. I Rytkönen, P., Jonsson, U. & Hernandez, G. (Red.) From local champions to global players - essays on the history of the dairy sector. Stockholms universitet, ACTAserien.
 • Jönsson, H., Dare, R. & Knutsson, H. (2013). Adding Value in Food Production. I Muzzalupo, I. (Red.) Food Industry (pp. 669-697). IntechOpen.
 • Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (2013). The European Spallation Source: Big Science in A Small Swedish University Town. I Kaiserfeld, T. & ODell, T. (Red.) Legitimizing ESS: Big Science as Collaboration Across Boundaries (pp. 7-24). Nordic Academic Press.
 • Knutsson, H. & Jönsson, H. (2013). The SFIN innovation system. Reflections on Food Cluster Management. I Muzzalupo, I. (Red.) Food Industry (pp. 627-646). IntechOpen.
 • Löfgren, O. (2013). Framtidskuster : efterord. I Fredriksson, C. & Larson, M. (Red.) Framtidskuster : hållbar utveckling i kustsamhällen (pp. 305-313). Makadam förlag.
 • Löfgren, O. (2013). Selective knowledge : learning to forget and ignore. I Czarniawska, B. & Löfgren, O. (Red.) Coping with excess : how organizations, communities and individuals manage overflows (pp. 244-267). Edward Elgar Publishing.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2013). Theory - a personal matter. I Corvellec, H. (Red.) What is theory? : answers from the social and cultural sciences (pp. 159-180). Liber.
 • Nilsson, G. (2013). Breaking Free and Settling Down : Contradictory Cultural Meanings of Rural Retirement Migration among Swedish Seniors. I Nilsson, G. & Blaakilde, A. L. (Red.) Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life (pp. 27-50), 4. Lund Studies in Arts and Cultural Sciences.
 • O'Dell, T. (2013). Mobile Spaces of Affect : A Cultural History of the Future. I Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (Red.) Legitimizing ESS: Big Science as Collaboration Across Boundaries. Nordic Academic Press.
 • Wikdahl, M. (2013). Återbruksetnografi : Om att återvända till arkiverade intervjutranskriptioner. I Hagström, C., Sjögård, G. & Sjöholm, C. (Red.) ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år (pp. 65-74), 2013:8. Lunds universitet, Institutionen för kulturvetenskaper, Etnologiska avdelningen.
 • Willim, R. (2013). Enhancement or Distortion? From The Claude Glass to Instagram. I Sarai Reader 09, E. C. (Red.) Sarai Reader 09: Projections.
 • Willim, R. (2013). Out of Hand – Reflections on Elsewhereness. I Schneider, A. & Wright, C. (Red.) Anthropology and Art Practice. Bloomsbury Academic.
 • Willim, R. (2013). Transmutations of Noise. I Czarniawska, B. & Löfgren, O. (Red.) Coping with Excess. How Organizations, Communities and Individuals Manage Overflows (pp. 118-132). Edward Elgar Publishing.
 • Åkesson, L. (2012). Waste in Overflow. I Czarniawska, B. & Löfgren, O. (Red.) Managing Overflow in Affluent Societies (pp. 141-154). Taylor & Francis.
 • Åkesson, L., Henriksson, G. & Börjesson Rivera, M. (2012). Environmental Policy Instruments Seen as Negotiations. I Welz, G., Sperling, F. & Blum, E. M. (Red.) Negotiating Environmental Conflict: Local communities, global policies (pp. 83-106). Istitut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie.
 • Berglund, S. & Lundin, S. (2012). ‘I had to leave’. A cultural analysis of motives for commercial transplantations. I Svaneaus, F. & Gunnarson, M. (Red.) The body as gift, resource and commodity (pp. 321-343). Södertörn Studies on Practical Knowledge.
 • Enevold, J. (2012). Datorspel som pedagogisk resurs. I Ehriander, H. & Nilsson, M. (Red.) Ett trollspö på katedern : att arbeta med Fantasy i skolan. BTJ Förlag.
 • Gunnarson, M. (2012). Concealed by the "Gift of Life" : The Complexities of Living with Dialysis and Kidney Transplantation in Stockholm and Riga. I Gunnarson, M. & Svenaeus, F. (Red.) The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs, Cells, and Tissues in the 21st Century (pp. 103-136). Södertörns högskola.
 • Gustavsson, K. (2012). Botanik, godsmiljö och märkvärdigheter. Om Bror Emil Hildebrands väg till vetenskapen. I Nicklasson, P. & Petersson, B. (Red.) Att återupptäcka det glömda : aktuell forskning om forntidens förflutna i Norden (pp. 158-177). Lunds universitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia.
 • Gustavsson, K. (2012). En kapplöpning med förödelsen. Om dokumentationen av allmogekultur under 1900-talets första decennier. I Gardelin, G. (Red.) Platsers historia (pp. 28-43). Kulturen i Lund.
 • Gustavsson, K. (2012). Plastfabriken som gick upp i rök. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i skånsk industri, 2012. Skånes hembygdsförbund.
 • Hagström, C. (2012). Att göra intervjuer. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i skånsk industri (pp. 191-199). Skånes hembygdsförbund.
 • Hagström, C. (2012). Industrivardag. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i skånsk industri (pp. 67-70). Skånes hembygdsförbund.
 • Hagström, C. (2012). Naming me, naming you. Personal names, online signatures and cultural meaning. I Helleland, B., Ore, C.-E. & Wikstrøm, S. (Red.) Names and Identities (pp. 81-93), 4. Oslo Studies in Language.
 • Idvall, M. (2012). The Body as a Societal Resource in Transnational Giving: The Organ-Exchange Organizations of Scandiatransplant and Balttransplant. I Gunnarson, M. & Svenaeus, F. (Red.) The Body as Gift, Resource, and Commodity: Exchanging Organs, Tissues, and Cells in the 21st Century (pp. 204-234). Södertörn University.
 • Jönsson, H. (2012). Ethical aspects of applied ethnological food research. I Lysaght, P. (Red.) Time for Food : Everyday Food and Changing Meal Habits in a Global Perspective. Proceedings of the 18th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Åbo Akademi University, Turku, Finland, 18-21 August 2010. Åbo Akademis förlag.
 • Jönsson, H., Knutsson, H. & Frykfors, C.-O. (2012). Facilitating Innovations in a Mature Industry-Learnings from the Skane Food Innovation Network. I Benjamin, V. (Red.) Scientific, Health and Social Aspects of the Food Industry (pp. 221-240). IntechOpen.
 • Jönsson, L.-E. (2012). Industrisamhällets kulturarv revisited. I Dahlström Rittsél, E., Isacson, M. & Tafvelin Heldner, M. (Red.) Industrihistoriskt forum. Rapport från nationell konferens i Trollhättan 2008 och Falun 2009. (pp. 25-36). Industrihistoriskt forum.
 • Jönsson, L.-E. (2012). Socialtjänst i praktiken. Landskommunernas sociala myndighetsutövning. I Jönsson, L.-E., Gustavsson, K., Greiff, M., Fransson, T. & Ulfsparre, A. C. (Red.) Arbete, fritid och politik på landsbygden i Helsingborg (pp. 237-254), VIII:2. Helsingborgs stad.
 • Löfgren, O. (2012). European Tourism. I Kockel, U. & Frykman, J. (Red.) A companion to the anthropology of Europe (pp. 339-354). Wiley-Blackwell.
 • Löfgren, O. (2012). It's simply too much! Coping with domestic overflow. I Löfgren, O. & Czarniawska, B. (Red.) Managing overflow in affluent societies (pp. 101-124). Routledge.
 • Löfgren, O. (2012). Material culture. I Bendix, R. (Red.) A Companion to Folklore (pp. 169-184). Wiley-Blackwell.
 • Löfgren, O. (2012). Pendler und Vaganten. I Rolshoven, J. (Red.) Das Figurativ der Vagabondage (pp. 99-110). Transcript.
 • Löfgren, O. (2012). Selektives Wissen. I Koch, G. & Warneken, B. J. (Red.) Wissensarbeit und Arbeitswissen. (pp. 397-416). Campus Verlag.
 • Lundin, S. (2012). Moral Accounting Stem Cell Researchers on the Individual and Society. I Liljefors, M., Lundin, S. & Wiszmeg, A. (Red.) The Anatomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons. Nordic Academic Press.
 • Lundin, S. & Liljefors, M. (2012). Introduction. I Liljefors, M., Lundin, S. & Wiszmeg, A. (Red.) The Atomized Body. The Cultural Life of Stem Cells, Genes and Neurons (pp. 15-40). Nordic Academic Press.
 • Sjögård, G. (2012). När kommer strömmen tillbaka?. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i skånsk industri (pp. 41-52). Skånes hembygdsförbund.
 • Wallette, A. & Svensson, B. (2012). Kulturhistoriska perspektiv på samtidens individualisering. I Wallette, A. & Svensson, B. (Red.) Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige (pp. 7-37). Makadam förlag.
 • Willim, R. (2012). Industrial Cool. En postindustriell romantik?. I Dahlström Rittsél, E., Isacson, M. & Tafvelin Heldner, M. (Red.) Industrihistoriskt forum. Rapport från nationell konferens i Trollhättan 2008 och Falun 2009 (pp. 109-115). Tekniska museet i Stockholm.
 • Willim, R. (2012). Med industrin i backspegeln. I Bogaeus, S. (Red.) Liv i Skånsk industri (pp. 183-187). Skånes hembygdsförbund.
 • Wiszmeg, A. (2012). Medical need, ethical scepticism: clashing views on the use of fœtuses in Parkinson’s disease research. I Liljefors, M., Lundin, S. & Wiszmeg, A. (Red.) The atomized body. The cultural life of stem cells, genes and neurons. Nordic Academic Press.
 • Isenberg, B. & Hagen, N. (2011). The Manifestation of Modernity in Genetic Science. I Nate, R. & Klüsener, B. (Red.) Culture and Biology. Perspectives on the European Modern Age (pp. 43-56). Verlag Königshausen & Neumann.
 • Jönsson, L.-E. (2011). En känsla av ensamhet. I Reinhammar, M. (Red.) Saga och sed : Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok : annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi (pp. 95-112). Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Löfgren, O. (2011). Historical perspectives of consumption. I Ekström, K. (Red.) Consumer Behaviour. A Nordic Perspective (pp. 57-71). Studentlitteratur AB.
 • Löfgren, O. (2011). Urbana mikroklimat. Kulturens byggstenar : festskrift till Anna-Maria Åström : Brages årsskrift 2007-2011, 54-65. Föreningen Brage.
 • O'Dell, T. (2011). Applied Cultural Analysis in the Öresund Region: Innovation and Problem Solving Methods That Put People First. I Damsholt, T., Salomonsson, K., Schollert Hvalsum, L. & Wiszmeg, A. (Red.) Kulturdreven innovation: Nye metoder, nye muligheder (pp. 69-83). SAXO-Institutet, Köpenhamns universitet och Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • O'Dell, T. (2011). Mobile Bodies, Objects and Ideas: Swedish Youths, American Cars, and Aesthetics in Motion. I Gert Simonsen, D. & Vyff, I. (Red.) Amerika och det gode liv (pp. 47-68). Syddansk Universitetsforlag.
 • O'Dell, T. (2011). Mobility and the Stitching Together of Everyday Life Experiences in The Öresund Region. I Vacher, M., O'Dell, T. & Schollert Hvalsum, L. (Red.) Spatial and temporal modalities of everyday integration : a presentation of theory, method and eight instructive case-studies regarding the premises for everyday integration within and across the urban centers of the Oresund Region (pp. 13-22). Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds Universitet & SAXO-Instituttet, Københavns Universitet.
 • Willim, R. (2011). Frammanande ljud. I Åkerman, C. (Red.) Kulturens årsbok 2011: Musik (pp. 42-55). Kulturen i Lund.
 • Wiszmeg, A. (2011). En morgon i köttbyn. I Damsholt, T., Salomonsson, K., Wiszmeg, A. & Schollert Hvalsum, L. (Red.) Kulturdreven innovation - nye metoder, nye muligheder (pp. 5-6). Lunds Universitet, SAXO-Instituttet.
 • Åkesson, L. & Salomonsson, K. (2010). Ritualernas marknad : etnologisk forskning om livscykelsritualer och upplevelseindustri. I Hornborg, A.-C. (Red.) Den rituella människan : flervetenskapliga betraktelser. Linköping University Electronic Press.
 • Gustavsson, K. (2010). Mårten Sjöbeck och den folkliga kunskapen. I Tunon, H. & Dahlström, A. (Red.) Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen (pp. 261-273). Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien.
 • Idvall, M. (2010). Manifest glömska: Bromotståndet som gömt och glömt samhällstrauma. I Löfgren, O. & Nilsson, F. (Red.) Regionauterna: Öresundsregionen från vision till vardag (pp. 181-197). Makadam förlag.
 • Jönsson, H. & Lindqvist, C. (2010). När mjölken blev skånsk. I Sandberg, H. (Red.) Skåne, mat och medier (pp. 39-54). Lunds universitet och Skånes livsmedelsakademi.
 • Jönsson, H. & Sandberg, H. (2010). Medierade matlandskap : en introduktion. I Sandberg, H. (Red.) Skåne, mat och medier (pp. 7-20). Lunds universitet och Skånes livsmedelsakademi.
 • Jönsson, H. & Tellström, R. (2010). Academic Food Culture: Taking Gastronomy from Craftsmanship to Science. I Lysaght, P. & Ann-Helen, S. (Red.) Food and Meals at Cultural Crossroads (pp. 240-250). Novus Forlag.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Landsbygdens landskap. I Anna Christina, U., Mats, G., Karin, G., Torgny, F. & Lars-Eric, J. (Red.) Helsingborgs historia. Landsbygden (pp. 17-38), 8:1. Helsingborgs stad.
 • Löfgren, O. (2010). Urban atmospheres - An ethnography of railway stations. I Binder, B. (Red.) Orte, Situationen, Atmosphären. Kulturanalytische Skizzen (pp. 67-76). Campus Verlag.
 • O'Dell, T. (2010). regionauternas Ankomst: rutinmässig rörlighet och hemkänsla. I Nilsson, F. & Löfgren, O. (Red.) Regionauterna. Öresund från vision till vardag. (pp. 49-66). Makadam förlag.
 • Sjöholm, C. (2010). I brödbutiken. Surdegstrend, status och skapandet av upplevelser. I Eskilsson, L. & Fredriksson, C. (Red.) Butiken - upplevelse, organisering och plats (pp. 54-76). Liber.
 • Sjöholm, C. (2010). Murder Walks in Ystad. I Timm Knudsen, B. & Waade, A. M. (Red.) Tourism and Cultural Change, Re-investing Autenticity. Tourism, Place and Emotions. Channel View Publications.
 • Sjöholm, C. (2010). Wallanderland. Film- och litteraturturism i Ystad. I Agger, G. & Waade, A. M. (Red.) Den skandinaviske krimi. Bestseller og blockbuster.
 • Åkesson, L. (2009). Djuren är väl också människor. I Ekengren, F. & Nilsson Stutz, L. (Red.) I tillvarons gränsland : perspektiv på kroppen mellan liv och död (pp. 198-206), Acta archaeologica Lundensia. Series altera in 8o, 0065-0994; 60. Lunds universitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia.
 • Gustavsson, K. (2009). 1920-talets by- och bebyggelsedokumentationer. I Ohlsson, K. (Red.) Kring Kärnan : Helsingborgs museums publikation. 37. , Museum i 100 år : Helsingborgs museum från 1909 (pp. 105-132), 37. Helsingborgs museiförening.
 • Gustavsson, K. (2009). Naturen som kultur. Mårten Sjöbeck och bondens landskap. I Tunon, H. (Red.) Kunskap, föreställningar, natursyn, hållbar utveckling. Om mötet mellan myndigheter, lokalsamhällen och traditionella värderingar. (pp. 20-27). Centrum för biologisk mångfald.
 • Hagström, C. (2009). Cykelalfabet. I Hagström, C. & Jönsson, L.-E. (Red.) ETN HOJ (pp. 26-35), 6. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Hagström, C. (2009). Livet i ett brunt kuvert. I Askander, M. (Red.) Förgängligheter. Åtta essäer (pp. 17-20). Sekel Bokförlag.
 • Hagström, C. (2009). Prinsessan lär sig cykla och andra notiser från Hjulsport. I Hagström, C. & Jönsson, L.-E. (Red.) ETN HOJ (pp. 73-75), 6. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2009). Smålands djupa skogar. I Littberger, I., Nilson, M. & Sjöholm, C. (Red.) Speglingar av Småland (pp. 165-176). Isabergs förlag.
 • Idvall, M. (2009). Nybyggare, utvandrare, stamgäster: Om danskar och tyskar som köper eller hyr hus i Småland. I Littberger Caisou-Rousseau, I., Nilson, M. & Sjöholm, C. (Red.) Speglingar av Småland (pp. 81-95). Isaberg förlag.
 • Jönsson, H. (2009). Att plocka potatis i upplevelseekonomin. I Fjellström, C. (Red.) Gastronomisk forskning (pp. 105-118). Gastronomiska akademiens stiftelse.
 • Jönsson, H. & Tellström, R. (2009). Gastronomi i kunskapssamhället. I Fjellström, C. (Red.) Gastronomisk forskning (pp. 11-86). Gastronomiska akademiens stiftelse.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Hemma på gatan. I Ehn, B. & Arvastson, G. (Red.) Etnografiska observationer. Studentlitteratur AB.
 • Löfgren, O. (2009). Domesticated Media: Hiding, Dying or Haunting. I André, J. & Amanda, L. (Red.) Strange Sapces: Explorations in Mediated Obscurity (pp. 57-72). Ashgate.
 • Löfgren, O. (2009). Reise-Fieber. Die Materialitär von Bewegung und Emotion. I Moser, J. & Seidl, D. (Red.) Dinge auf Reisen. Materielle Kultur und Tourismus (pp. 25-52). Waxmann Verlag.
 • Löfgren, O. & Billy, E. (2009). Routines - made and unmade. I Elizabeth, S., Frank, T. & Richard, W. (Red.) Time, consumption and everyday life. Practice, Materiality and Culture. (pp. 99-114). Berg Publishers.
 • Lundin, S. & Idvall, M. (2009). Riskpatienter med ansvar – att välja mellan en marginell och en fullgod donator. I Lindberg, K. L. & Blomberg, M. (Red.) Mellan offentligt och privat. Elva berättelser om hälso- och sjukvården. Om styrning, praktik och intressen i hälso- och sjukvården. Santérus förlag.
 • Sjöholm, C. (2009). Astrid Lindgrens Småland som produkt i den nya ekonomin. I Littberger, I., Nilson, M. & Sjöholm, C. (Red.) Speglingar av Småland (pp. 51-80).
 • Willim, R. (2009). Sönderfallets lockelser- Fabrikers postindustriella romantisering. I Askander, M. (Red.) Förgängligheter. Åtta essäer (pp. 43-66). Sekel Bokförlag.
 • Åkesson, L. (2008). Det värdelösas värde och sopornas ordning. I Cronqvist, M. (Red.) Hållbara värden (pp. 137-154). Makadam förlag.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2008). My Momma Shoots Better Than You: Who is the Female Gamer?. I Leino, O., Mosberg Iversen, S. & Calleja, G. (Red.) Proceedings - the [player] conference (pp. 144-167). IT University of Copenhagen, Copenhagen.
 • Hagström, C. (2008). Playing with Names: Gaming and Naming in World of Warcraft. I Corneliussen, H. & Walker Rettberg, J. (Red.) Digital Culture, Play, and Identity. A World of Warcraft Reader (pp. 265-285). MIT Press.
 • Hagström, C. (2008). Sounds, Now and Then. I Frans, M. (Red.) Sounds of History. Sound Environment Centre at Lund University.
 • Jönsson, H. (2008). The Cultural Analyst - an innovative intermediary?. I Fredriksson, C. & Jönsson, H. (Red.) ETN JOB, 5. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Mitt och allas kulturarv : Politisk risk och resurs. I Jönsson, L.-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (Red.) Centrum för Danmarksstudier, Kanon och kulturarv : Historia och samtid i Danmark och Sverige (pp. 262-274), 19. Makadam förlag.
 • Jönsson, L.-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (2008). Inledning. I Jönsson, L.-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (Red.) Centrum för Danmarksstudier, Kanon och kulturarv : Historia och samtid i Danmark och Sverige (pp. 7-15), 19. Makadam förlag.
 • Löfgren, O. (2008). When is small beautiful? The transformations of Swedish Ethnology. I Craith, M. N., Kockel, U. & Johler, R. (Red.) Everyday Culture in Europe. Approaches and Methodologies. (pp. 119-132). Ashgate.
 • Berglund, S. (2007). Hippologens dröm. Om travsportens formering i 1800-talets Sverige. I Greiff, M. & Hedenborg, S. (Red.) I sulky och sadel : historiska perspektiv på svensk trav- och galoppsport. Carlsson Bokförlag.
 • Fioretos, I. (2007). Vill du ha ett äpple? Om att samtalspromenera för en bättre hälsa. I Ideland, M., Hansson, K. & Nilsson, F. (Red.) Etn : Kry (pp. 37-46), 3. Etnologisk skriftserie.
 • Frykman, J. (2007). Partisaner i parentes. Monument som väcker obehag. I Frykman, J. & Ehn, B. (Red.) Minnesmärken. Att tolka det förflutna och besvärja framtiden. (pp. 89-111). Carlsson Bokförlag.
 • Frykman, J. (2007). To graver: Om monumenter, politisering og kulturelle parenteser. I Selberg, T. & Gilje, N. (Red.) Kulturelle landskap. Sted, fortelling og materiell kultur (pp. 21-44). Fagbokforlaget.
 • Frykman, J. & Ehn, B. (2007). Inledning. I Frykman, J. & Ehn, B. (Red.) Minnesmärken: Att tolka det förflutna och besvärja framtiden. (pp. 9-58). Carlsson Bokförlag.
 • Hagström, C. (2007). Hästskon i folktron. I Arcadius, K. (Red.) Skånsk hästhistoria (pp. 104-106). Skånes hembygdsförbund.
 • Hansson, K. (2007). Unga viljor - kritiska platser: platsens betydelse för unga män med astma och allergi. I Olin Lauritzen, S. (Red.) Leva med allergi: samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Carlsson Bokförlag.
 • Ideland, M. (2007). Framtidens människa? Ett medialt drama om bioteknologi. I Görman, U., Andrén, C.-G. & Hermerén, G. (Red.) Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem. (pp. 56-68).
 • Idvall, M. (2007). Att höra till de äldre på väntelistan för njurtransplantation. Situkulturella, biokulturella och sociokulturella aspekter på åldrande. I Jönsson, L.-E. & Lundin, S. (Red.) Åldrandets betydelser (pp. 147-174). Studentlitteratur AB.
 • Idvall, M. (2007). Sticka ut, snedda, gå till. Hur fritidsseglare gör Öresundsregionen. I Nilsson, F., Sanders, H. & Stubbergaard, Y. (Red.) Öresundsgränser. Rörelser, möten och visioner i tid och rum (pp. 369-402). Makadam förlag.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Barnet, gubben och gumman. Ålder och åldrande i den institutionsbundna psykiatrins historia. I Jönsson, L.-E. & Lundin, S. (Red.) Åldrandets betydelser (pp. 125-146). Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Ett steg ut mot Sundet. I Donelius, A. (Red.) Helsingborg. Här börjar kontinenten (pp. 130-142).
 • Jönsson, L.-E. (2007). Rumänska bönder på museum. Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007, 44-58. Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Jönsson, L.-E. & Ahlin, M. (2007). Sex. I Jönsson, L.-E. (Red.) Sexuellt (Kulturen : en årsbok till medlemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige) (pp. 5-8). Kulturen i Lund.
 • Löfgren, O. (2007). A flag for all occasions? The Swedish experience. I Hylland Eriksen, T. & Jenkins, R. (Red.) Flag, Nation and Symbolism in Europe and America (pp. 136-145). Routledge.
 • Löfgren, O. (2007). First we take Manhattan, then we take Berlin... Branding the Experience City. I Marling, G. & Zerlang, M. (Red.) Fun City (pp. 74-98). The Danish Architectural Press.
 • Löfgren, O. (2007). Identitetstrafik över Öresund. I Modéer, K. Å. (Red.) Graendse som skiller ej! : kontakter över Öresund under 1900-talet (pp. 77-92). Museum Tusculanum Press.
 • Löfgren, O. (2007). Order, Chaos and Desperation: The Hypher-materiality of Everyday Life. I Van Ginkel, R. & Strating, A. (Red.) Wildness & Sensatiom. Anthropology of Sinister and Sensuos Realms (pp. 364-380). Het Spinhuis Publishers.
 • Löfgren, O. (2007). Svarta hål eller vita fläckar?. I Axelsson, B. & Fornäs, J. (Red.) Kulturstudier i Sverige (pp. 349-364). Studentlitteratur AB.
 • Löfgren, O. (2007). Vad är lagom?. I Johnasson, B. (Red.) Konsumera mera - dyrköpt lycka (pp. 249-258). Formas.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2007). Emotions in Academia. I Wulff, H. (Red.) Emotions. A Cultural Reader (pp. 101-118). Berg Publishers.
 • Lundin, S. (2007). Gamla kroppar och nya tekniker. I Jönsson, L.-E. & Lundin, S. (Red.) Åldrandets betydelser. Studentlitteratur AB.
 • Lundin, S. & Jönsson, L.-E. (2007). Åldrandets betydelser. I Jönsson, L.-E. & Lundin, S. (Red.) Åldrandets betydelser. Studentlitteratur AB.
 • O'Dell, T. (2007). Jugendliche und Autos – Amerikanische Einflusse auf den schwedischen Alltag. I Bechdolf, U., Johler, R. & Tonn, H. (Red.) Amerikanisierung - Globalisierung: Transnationale Prozesse im europäischen Alltag (pp. 65-88). Wissenschaftlicher Verlag Trier.
 • Wikdahl, M. & Nilsén, Å. (2007). Inledning - idrott i förändring. I Nilsén, Å. & Wikdahl, M. (Red.) Idrott i förändring - en flervetenskaplig antologi om idrottens betydelse för hälsa, identitet och kultur i det senmoderna samhället (pp. 7-29). Lunds Universitet: Idrottsvetenskapligt Centrum vid Lunds Universitet (ICLU).
 • Willim, R. (2007). Paradiset bland bergen? Ladakh som imaginär geografi. I Ek, R. & Hultman, J. (Red.) Plats som produkt: Kommersialisering och paketering (pp. 191-203). Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. (2006). Föränderlig död. I Åkesson, L. I. C. (Red.) Inför döden. Edition Andersson, Höganäs.
 • Åkesson, L. (2006). Ritual Meaning. I Almqvist, K. & Wallrup, E. (Red.) The future of religion : perspectives from the Engelsberg seminar 2001. Ax:son Johnson Foundation.
 • Bringéus, N.-A. (2006). Den skånska måltidsordningen. I Hellspong, M. (Red.) Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, Festmåltid och vardagsmat. Föredrag vid ett symposium till Anders Salomonssons minne 3-4 juni 2005. (pp. 23-30), 93. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Bringéus, N.-A. (2006). Seder och bruk kring död och begravning. I Åkesson, L. (Red.) Inför döden (pp. 106-165). Edition Andersson, Höganäs.
 • Burstedt, A. (2006). Mat för resande i tid och rum. I Burstedt, A., Fredriksson, C. & Jönsson, H. (Red.) Mat: Genealogi och Gestaltning. Studentlitteratur AB.
 • Fioretos, I. (2006). Mötesplatser. I Hagström, C., Hugoson, M. & Nordström, A. (Red.) Nu gör vi jul igen (pp. 127-129). Institutet för språk och folkminnen.
 • Frykman, J. (2006). När monumenten tjänat ut. Minnen mellan sten och ballong. I Åkesson, L. (Red.) Överflöd : mellan minnesvärt och bortglömt (pp. 109-119). Kulturen i Lund.
 • Gustafsson, K. (2006). Muslimsk friskola. I Londos, E. (Red.) Inte bara Jesus (pp. 105-120), Småländska kulturbilder 2006. Jönköpings läns museum.
 • Hagström, C. (2006). Berättelser om änglabarn. Minnessidor på Internet. I Willim, R. (Red.) Virtualiteter. Sex essäer (pp. 87-119). Lund University.
 • Hagström, C. (2006). Snören för korta att använda. I Åkesson, L. (Red.) Mellan minnesvärt och bortglömt. Kulturens årsbok 2006.. Kulturen i Lund.
 • Hagström, C. (2006). Sylta, sill och saffransbullar. Julaftons mat och måltider. I Hagström, C., Hugoson, M. & Nordström, A. (Red.) Nu gör vi jul igen (pp. 63-73). Intsitutet för språk och folkminnen.
 • Hansson, K. (2006). Camouflage. I Löfgren, O. & Wilk, R. (Red.) Off the edge: experiments in cultural analysis. Museum Tusculanum Press.
 • Hansson, K. (2006). Den aktiva familjen i hälso- och sjukvården. I Hansson, K. (Red.) Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården. Studentlitteratur AB.
 • Hansson, K. (2006). Introduktion: etiska utmaningar i en föränderlig hälso- och sjukvård. I Hansson, K. (Red.) Etiska utmaningar i hälso-och sjukvården. Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, H. (2006). Bland grytorna på Grand. I Hagström, C., Hugosson, M. & Nordström, A. (Red.) Nu gör vi jul igen. SOFI.
 • Jönsson, H. (2006). Unikaboxens död. Om arbetsplatsmåltidernas förändring på en flexibel arbetsmarknad. I Hellspong, M. (Red.) Festmåltid och Vardagsmat (pp. 121-132). Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Jönsson, L.-E. (2006). Efterord. I Jönsson, L.-E. (Red.) Det förflutnas närvaro. Essäer om norrländska kulturarv, historieskrivning och de andras spår (pp. 141-145). Riksantikvarieämbetet.
 • Jönsson, L.-E. (2006). Högmässa eller väckelsemöte. I Donelius, A. (Red.) I nöd och lust. Helsingborgs IF genom hundra år (pp. 122-129). Liljedahl förlag.
 • Jönsson, L.-E. (2006). Slow Motion. I Löfgren, O. & Wilk, R. (Red.) Off the Edge. Experiments in Cultural Analysis (pp. 77-80). Museum Tusculanum Press.
 • Löfgren, O. (2006). Postscript: Taking Place. I Falkheimer, J. & Jansson, A. (Red.) Geographies of Communication: The Spatial Turn in Media Studies (pp. 297-306). Nordicom.
 • Löfgren, O. (2006). Ting på drift. I Åkesson, L. (Red.) Mellan minnesvärt och bortglömt (pp. 37-52). Kulturhistoriska museet, Lund.
 • Lundin, S. (2006). Biomedizinische Normalität. Kulturella Perspektiven auf die Xenotransplantation. I Simone, E. & Silke, S. (Red.) Körper als Mass? Biomedizinische Eingriffe und ihre Ausswirkungen auf Körper- und Identitätsverständnisse (pp. 99-116). Hirzel Verlag, Stuttgart.
 • O'Dell, T. (2006). Commute (ke-myoot´) v. I Willim, R. (Red.) ETN:HEM:Etnologisk skriftserie (pp. 87-95).
 • O'Dell, T. (2006). Cultural Backdraft. I Löfgren, O. & Wilk, R. (Red.) Off the Edge. Museum Tusculanum Press.
 • O'Dell, T. (2006). Magic, Health and the Mediation of the Body’s Geography. I Falkheimer, J. & Jansson, A. (Red.) Geographies of Communication. The Spatial Turn in Media Studies.
 • Sjögård, G. (2006). Jul, jul, strålande jul. I Hagström, C., Hugoson, M. & Nordström, A. (Red.) Nu gör vi jul igen (pp. 45-52). Institutet för språk och folkminnen.
 • Willim, R. (2006). Det obetydligas betydelse - dammets kulturella dynamik. I Willim, R. (Red.) ETN:HEM (pp. 55-64). Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Willim, R. (2006). Extra allt. I Åkesson, L. (Red.) Överflöd. Mellan minnesvärt och bortglömt - Kulturens årsbok 2006 (pp. 133-138). Kulturen i Lund.
 • Willim, R. (2006). Under ytan - Om digitala föreställningsvärldar och dold komplexitet. I Willim, R. (Red.) Virtualiteter - Sex essäer (pp. 69-85). Humanistiska fakulteten, Lunds universitet.
 • Willim, R. & Duvander, P. (2006). Dansar med kylskåp. I Willim, R. (Red.) ETN:HEM (pp. 111-120). Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Willim, R., Duvander, P. & Parnelöv, A. (2006). Stilleben ´06. I Willim, R. (Red.) ETN:HEM (pp. 151-159). Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Åkesson, L. (2005). Genetic integrity: Freedom Confronted with Dignity. I Almqvist, K. & Wallrup, E. (Red.) Consciousness, genetics and society : perspectives from the Engelsberg Seminar 2002. Ax:son Johnson Foundation.
 • Åkesson, L. (2005). Trick or treatment. Brokering biotech. I Löfgren, O. & Willim, R. (Red.) Magic, Culture, and the New Economy. Berg Publishers.
 • Berglund, S. (2005). Kampen om hästkraften. Relationer mellan tränare och ägare inom travsporten. I Fundberg, J., Ramberg, K. & Waldetoft, D. (Red.) Tankar från baslinjen. Humanister om idrott, kropp och hälsa. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Bringéus, N.-A. (2005). Bildtransformation- Eine Skizze anhand Skandinavischer Beispiele. I Gerndt, H. & Haibl, M. (Red.) Der Bilderalltag. Perspektiven einer volkskundlichen Bildwissenschaft. (pp. 67-84). Institut für Volkskunde/Europäische Ethnologie der Uniwersität München.
 • Bringéus, N.-A. (2005). Runda födelsedagar. I Alver, B. & Bolstad, A. H. (Red.) "Slipp tradisjonene fri - de er våre!" : fest og fellesskap i endring (pp. 111-126), 90. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Burstedt, A. (2005). Koftas, polpette eller köttbullar? Om mattrenders dynamik”. I Swahn, J.-Ö. (Red.) Måltiden i framtiden II : symposium om mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad den 2 februari 2004, 6. Högskolan Kristianstad.
 • Frykman, J. (2005). När ting blir redskap. I Kragelund, M. & Otto, l. (Red.) Materialitet og dannelse (pp. 19-31). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
 • Frykman, J. (2005). Spår av en befolkning. I Kristensson, A. (Red.) Spår av en befolkning (pp. 6-11). Anders Kristensson.
 • Gustavsson, K. (2005). Bland perifiera riksintressen. I Jönsson, L.-E. & Svensson, B. (Red.) I industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv (pp. 113-137). Carlsson Bokförlag.
 • Hagström, C. (2005). En köttbulle gör inget julbord. I Nordström, A. (Red.) Jul i Sverige 2003-2004. Språk- och folkminnesinstitutet.
 • Hagström, C. & Marander-Eklund, L. (2005). Introduktion. I Hagström, C. & Marander-Eklund, L. (Red.) Frågelistan som källa och metod. Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, H. (2005). A Land of Milk and Money: The Dairy Counter in an Economy of added Values. I Löfgren, O. & Willim, R. (Red.) Magic, Culture and the New Economy (pp. 105-116). Berg Publishers.
 • Jönsson, H. (2005). Svensk Mjölk. I Burstedt, A., Fredriksson, C. & Jönsson, H. (Red.) Mat Genealogi och gestaltning (pp. 71-84). Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, H. & Nyberg, M. (2005). Matkulturer på Arbetsplatserna. I Lindén, A.-L., Lagnevik, M., Sjöberg, K., Svederberg, E., Jönsson, H. & Nyberg, M. (Red.) Mat, hälsa och oregelbundna arbetstider (pp. 43-59), Research report in Sociology 2005:1. Sociologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Historia från industrisamhället. I industrisamhällets slagskugga. Om problematiska kulturarv. Carlsson Bokförlag.
 • Jönsson, L.-E. & Svensson, B. (2005). Ord på vägen. I Jönsson, L.-E. & Svensson, B. (Red.) I industrisamhällets slagskugga : om problematiska kulturarv (Dokumentation och forskning från Jämtlands läns museum) (pp. 8-24). Carlsson Bokförlag.
 • Löfgren, O. (2005). Catwalking and coolhunting: the production of newness. I Löfgren, O. & Willim, R. (Red.) Magic, Culture and the New Economy (pp. 57-72). Berg Publishers.
 • Löfgren, O. (2005). Cultural Alchemy: Translating the Experience Economy into Scandinavian. I Czarniawska, B. & Sevón, G. (Red.) Global Ideas. How Ideas, Objects and Practices Trvael in the Global Economy (pp. 15-29). Liber.
 • Löfgren, O. (2005). Livet på minörskolan. I Svensson, B. (Red.) Föremål för forskning. Trettio forskare om det kulturhistoriska museimaterialiets möjligheter. (pp. 210-215). Nordiska museets förlag.
 • Löfgren, O. (2005). Utramare. I Mortensen, A. (Red.) Fólkaleikur. Heidursrit til Jóan Paula Joensen (pp. 161-168). The Faroese Academy of Science.
 • Löfgren, O. & Ehn, B. (2005). Hemlig tävlan. I Fundberg, J., Ramberg, K. & Waldetoft, D. (Red.) Tankar från baslinjen. Humanister om idrott, kropp och hälsa (pp. 42-55). Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Löfgren, O. & Palm, A.-M. (2005). Att kraschlanda i sjukskrivning. I Löfgren, O. & Jönsson, B. (Red.) Att utmana stressen (pp. 60-88). Studentlitteratur AB.
 • Löfgren, O. & Willim, R. (2005). Introduction: The Mandrake Mode. I Löfgren, O. & Willim, R. (Red.) Magic, Culture and The New Economy (pp. 1-18). Berg Publishers.
 • Lövkrona, I. (2005). från Thekla Knös till High Heel Sisters till... I Fagerström, L. & Nilson, M. (Red.) En blick från sidan. Genusforskning under tre decennier. Gondolin.
 • Lundin, S. (2005). Investitionen in den Körper zahlen sich aus. I Beate, B., Silkde, G., Wolfgang, K. & Konrad, V. (Red.) Ort. Arbeit. Körper. Ethnografie Europäischer Modernen (pp. 403-412). Waxmann Verlag.
 • Schoug, F. (2005). De ärorikas kärntrupp. Stenmarkshysteri och medial explosion. Tankar från baslinjen. Humanister om idrott, kropp och hälsa. Brutus Östlings Bokförlag Symposion.
 • Sjögård, G. (2005). Tankar om telefonen : Att fånga teknikens betydelse med en frågelista. I Hagström, C. & Marander-Eklund, L. (Red.) Frågelistan som källa och metod. Studentlitteratur AB.
 • Swahn, J.-Ö. (2005). Fångad av en saga. I Lundström, H. & Svantesson, J.-O. (Red.) Lunds universitetshistoriska sällskaps årsbok, Kammu - om ett folk i Laos (pp. 74-95), 2006. Lunds universitetshistoriska sällskap.
 • Swahn, J.-Ö. (2005). Schweden. Enzyklopädie des Märchens 12, 365-378. Enzyklopädie des Märchens, Berlin.
 • Willim, R. (2005). Aura & transparens - Möten och iscensättningar i en spektakulär fabrik. I Corvellec, H. & Lindquist, H. (Red.) Servicemötet. Multidisciplinära öppningar. Liber.
 • Willim, R. (2005). Bastardpop - om digital musikåteranvändning. I Ideland, M., Sjöholm, C. & Willim, R. (Red.) ETN:POP (pp. 11-30). Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Willim, R. (2005). Gamla och nya fabriker. I Sjölin, M. (Red.) Vattenfabriken som blev Brew House Götborg (pp. 68-76). Göteborgs stadsmuseum.
 • Willim, R. (2005). Industrial Cool - Om det materiellas närvaro och industrisamhällets frånvaro. I Kragelund, M. & Otto, L. (Red.) Materialitet och dannelse (pp. 159-174). Danish University of Education Press.
 • Willim, R. (2005). It's in The Mix: Configuring Industrial Cool. I Löfgren, O. & Willim, R. (Red.) Magic, Culture and The New Economy (pp. 97-104). Berg Publishers.
 • Willim, R. (2005). Lönsamhet och LEGO. Vuxenlek i datavärlden. I Johansson, E. (Red.) Ting för lek (pp. 61-71). Kulturen i Lund.
 • Willim, R. (2005). Looking with new eyes at the old factory - On the rise of industrial cool. I O'Dell, T. & Billing, P. (Red.) Experiencescapes. Tourism, Culture and The New Economy. Copenhagen Business School Press.
 • Willim, R. (2005). Språklig uppdatering. I Ideland, M., Sjöholm, C. & Willim, R. (Red.) ETN:POP (pp. 103-105). Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Willim, R., Duvander, P. & Parnelöv, A. (2005). Arbete och redskap (visuell remix). I Ideland, M., Sjöholm, C. & Willim, R. (Red.) ETN:POP (pp. 135-144). Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Åkesson, L. (2004). Rent och orent i sopornas rike. I Jonsson, B. (Red.) Sopor hit och dit - på vinst och förlust (pp. 39-48). Formas.
 • Bringéus, N.-A. (2004). Guds basuner - klockorna och den nya tron. I Christensson, J. (Red.) Signums svenska kulturhistoria Medeltiden. (pp. 442-463). Bokförlaget Signum.
 • Frykman, J. (2004). I hetluften. Svensk bastu som ideologi och praktik. I Westergren, C. (Red.) Tio tvättar sig (pp. 87-108). Nordiska museets förlag.
 • Frykman, J. (2004). Swedish mentality: between modernity and cultural nationalism. I Almqvist, K. & Glans, K. (Red.) The Swedish Success Story? (pp. 121-132). Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.
 • Frykman, J. (2004). The Power of Memory: Monument and Landscape in Croatian Istria. I Kärki, K. (Red.) Power and Control : Perspectives on Integration and Multiculturalism in Europe (pp. 12-41). The Family Federation of Finland. The Population Research Institute. D 43/2004.
 • Ideland, M. (2004). Drömfabriker. Mediala förhoppningar och skräckvisioner. I Lundin, S. (Red.) En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val (pp. 125-154). Nordic Academic Press.
 • Idvall, M. (2004). Fabrikören som lämnade Gnosjöbygden. Bengt Johanssons liv som småföretagare, pingstvän och politisk aktivist. I Londos, E. (Red.) I skuggan av Gnosjöandan. Jönköpings läns museum.
 • Idvall, M. (2004). Hur hembygd händer. Reflektioner kring etnologins bidrag till studiet av hembygd. I Arcadius, K. (Red.) Hembygd överallt. Kulturarv, historia och ideellt arbete (pp. 19-24). Skånes hembygdsförbund.
 • Jönsson, H. (2004). Food in the experience economy. I Lysaght, P. (Red.) Changing Tastes. Food culture and the processes of industrialization. Basel: Verlag der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde..
 • Löfgren, O. (2004). Regions. I Harrison, S., Pile, S. & Thrift, N. (Red.) Patterned Ground. Entanglements of Nature and Culture (pp. 272-274). Reaktion Books.
 • Löfgren, O. (2004). Tingens tingslighet. I kragelund, m. (Red.) Ting og tingester. Materielle kulturstudier (pp. 13-26). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
 • Lundin, S. (2004). Cultural Encounters. I Elster, J. & von Troil, H. (Red.) How to best teach bioethics (pp. 104-110). Nordic Committee on Bioethics.
 • Lundin, S. (2004). Etik som praxis. I Lundin, S. (Red.) En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val. Nordic Academic Press.
 • Lundin, S. (2004). Kroppen värd att satsa på. I Molnár, V., Paulsson, G. & Andersson, G. (Red.) Årsbok, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004 (pp. 28-37). Vetenskapssocieteten i Lund.
 • Lundin, S. (2004). Moraliska räkenskaper. Stamcellsforskare om individ och samhälle. I Lundin, S. (Red.) En ny kropp. Essäer om medicinska visioner och personliga val. Nordic Academic Press.
 • Bringéus, N.-A. (2003). Folklig kultur och social struktur på svensk landsbygd. I Inge, A. & Palle Ove, C. (Red.) Forskellige mennesker? Regionale forskelle og kulturelle saertraek. (pp. 3-54). Forlaget Skipperhoved, Ebeltoft.
 • Frykman, J. (2003). Being There: An Introduction. I Frykman, J. & Gilje, N. (Red.) Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Aanalysis of Culture (pp. 7-51). Nordic Academic Press.
 • Frykman, J. (2003). Between History and Material Culture: On European Regionalism and the Potentials of Poetic Aanalysis. I Frykman, J. & Gilje, N. (Red.) Being There: New Perspectives in Phenomenology and the Aanalysis of Culture. (pp. 169-191). Nordic Academic Press.
 • Frykman, J. (2003). Fostran till hopp och leda. I Enqvist, I. (Red.) Skolan - ett svensk högriskprojekt (pp. 11-28). Gidlunds förlag.
 • Frykman, J. & Niedermüller, P. (2003). Introduction. I Frykman, J. & Niedermüller, P. (Red.) Articulating Europe: Local Perspectives (pp. 3-6). Museum Tusculanum Press.
 • Gustafsson, K. (2003). Vinna eller försvinna? Fostran till humankapital i 2000-talets skola. I Idvall, M. & Schoug, F. (Red.) Kunskapssamhällets marknad (pp. 57-86). Studentlitteratur AB.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2003). Frågelistors roll i forskningen. Två exempel på tillämpning. I Nilsson, B. G., Waldetoft, D. & Westergren, C. (Red.) Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Nordiska museets förlag.
 • Idvall, M. (2003). Främmande kunskap. Informationens strategiska betydelse för utvecklingen av xenotransplantation. I Idvall, M. & Schoug, F. (Red.) Kunskapssamhällets marknad (pp. 123-154). Studentlitteratur AB.
 • Idvall, M. (2003). Imagining Xenotransplantation. The Global Cultural Economy of an Emergent Biotechnology. I Dorrian, M. & Rose, G. (Red.) Deterritorialisations... Revisioning Landscapes and Politics (pp. 244-252). Black Dog Publishing.
 • Löfgren, O. (2003). 'Se til venstre, der er en svensker.' Identiteter över Öresundsbron. I Christiansen, P. & Adriansen, I. (Red.) Forskellige mennesker. Regionale forskelle og kulturelle saertraek (pp. 205-226), 3. Skippershoved.
 • Schoug, F. (2003). Bildningens basar. ’Humanioras kris’ och kulturens sociala status. I Idvall, M. & Schoug, F. (Red.) Kunskapssamhällets marknad (pp. 87-122). Studentlitteratur AB.
 • Schoug, F. (2003). Inledning. I Markus, I. & Fredrik, S. (Red.) Kunskapssamhällets marknad (pp. 7-28). Studentlitteratur AB.
 • Willim, R. (2003). Claiming The Future - Speed, Business Rhetoric and Computer Practice. I Garsten, C. & Wulff, H. (Red.) New Technologies at Work. People, Screens and Social Virtuality (pp. 119-143). Berg Publishers.
 • Willim, R. (2003). Full fart framåt! Kunskap och uppgradering i ett IT-företag. I Idvall, M. & Schoug, F. (Red.) Kunskapssamhällets marknad (pp. 155-186). Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. (2002). Bioeconomics - between persons and things. I Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (Red.) Gene Technology and Economy. Nordic Academic Press.
 • Berglund, S. (2002). Gömd, glömd och fördömd. I Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen.
 • Berglund, S. (2002). Who Wants to Be a Millionaire? Anachronistic Ideals in Late Modern Folklore. I Klinkmann, S. E. (Red.) Popular Imagination. Essays on Fantasy and Cultural Practice, 12.
 • Bringéus, N.-A. (2002). Lebensweisheit an der Stubenwand. Ein Beitrag zu Deutsch-Schweischen Kulturkontakten. I Pieske, C. (Red.) Arbeitskreis Bild Druck Papier. Tagungsband Berlin 2000. (pp. 115-136), 5. Waxmann Verlag.
 • Bringéus, N.-A. (2002). Sigfrid Svensson 1901-1984. I Bringéus, N.-A. (Red.) Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, Sigfrid Svensson som folklivsforskare. En minnesskrift i anledning av hundraårsdagen av hans födelse den 1 juni 1901. (pp. 9-42), 78. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
 • Burstedt, A. (2002). Visiting restaurants – Experiencing the place-bound identity. I Lysaght, P. (Red.) Food and celebration: proceedings of the 13th Conference of the International Commission for Ethnological Food Research, Ljubljana, Preddvor, and Piran, Slovenia, June 5-11, 2000. Založba ZRC / ZRC Publ., ZRC SAZU in association with the Department of Irish Folklore, Univ. College.
 • Fioretos, I. (2002). Patienten som kulturellt objekt. I Magnusson, F. (Red.) Etniska relationer i vård och omsorg (pp. 147-180). Studentlitteratur AB.
 • Fredriksson, C. (2002). Det bästa vetemjölet. I Fredriksson, C. (Red.) Tingsligheter (pp. 76-87). Kulturhistoriska museet, Lund.
 • Frykman, J. (2002). Det omvända släktträdet. I Qvortrup, J. & Stafseng, O. (Red.) Barn mellom börs og katedral (pp. 93-108). Abstrakt forlag.
 • Frykman, J. (2002). Manligheten osäkrad. I Johansson, T. (Red.) Rädd att falla (pp. 299-317). Gidlunds förlag.
 • Gustavsson, K. (2002). En nationell angelägenhet. Industrisamhällets kulturarv. Betänkande av delegationen för industrisamhällets kulturarv SOU 2002:67, SOU 2002:67, 205-215. Statens Offentliga Utredningar.
 • Hagström, C. (2002). Föräldraskap och maskulinitet i förändring. Jämställdhet - en modesak eller ett ständigt pågående arbete? Talmannens nätverk åren 1995-2002, 25-30. Sveriges riksdag.
 • Hagström, C. (2002). Vardagsliv och världspolitik i Folklivsarkivets frågelistor. I Blom, K. A., Fors, G. & Nelson, C. (Red.) Mellan liv och död. Arkiv och museer i Lund berättar (pp. 95-98). Lunds konsthall.
 • Idvall, M. (2002). "Vem fan vill tura på en bro?". I Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen (pp. 83-96). Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, H. (2002). Matupplevelser. I O'Dell, T. (Red.) Upplevelsens materielitet (pp. 55-72). Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, H. (2002). Tidens tecken. I Holmberg, I. & Holger, L. (Red.) Identitet: om varumärken, tecken och symboler (pp. 61-66). Nationalmuseum.
 • Jönsson, L.-E. (2002). Det offentligas kulturarv - om den offentliga sektorn i industrisamhället. Industrisamhällets kulturarv (SOU 2002:67), 149-156. Fritzes.
 • Löfgren, O. (2002). "Ditt kulturarv är inte mitt" - etnologiska perspektiv på landskapet som kulturmiljö och minnesmärke. I Carlberg, N. & Möller Christensen, Sören, S. (Red.) Kulturmiljö - mellem forskning og politisk praksis. (pp. 58-64). Köpenhamn: Institut for Arkeologi og Etnologi,.
 • Löfgren, O. (2002). Begravningen av pylonia. I Berg, P.-O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen (pp. 229-240). Studentlitteratur AB.
 • Löfgren, O. (2002). Drömmen om den perfekta regionen. I Hjorth, L. & Arnesen, D. M. (Red.) Come in - go out : det 10. billede : et workshopprojekt med Robert Wilson på Kunstakademiets Arkitektskole, København 2002 (pp. 7-18). Informations forlag.
 • Löfgren, O. (2002). Folket på andra sidan bron: identiteter och kulturmöten. I Gustafsson, H. (Red.) På jakt efter Öresundsregionen. Tankar och slutsatser från ett mångvetenskapligt program, (pp. 7-20). Öresundsuniversitetet.
 • Löfgren, O. (2002). Minnessaker. I Fredriksson, C. (Red.) Tingsligheter (pp. 88-95). Kulturen i Lund.
 • Linde-Laursen, A., Berg, P. O. & Löfgren, O. (2002). På plats. I Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen (pp. 25-34). Studentlitteratur AB.
 • O'Dell, T. (2002). Hemma på bortaplan: Globalisering och sammansmältningen av här och där. I Ramberg, I. & Pripp, O. (Red.) Fittja, världen och vardagen (pp. 13-33). Mångkulturellt centrum.
 • O'Dell, T. (2002). Regionauterna. I Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad: Regionbyggare i evenemangsbranschen (pp. 97-114). Studentlitteratur AB.
 • Swahn, J.-Ö. (2002). Sägner från Halland. I drakslingornas land - sägner och folktro från Halland. I Gullvi, A. & Eva, B. M. (Red.) Årsbok (pp. 106-184). Varbergs museum.
 • Åkesson, L. (2001). Bound by Blood. New Meanings of Kinship and Individuality in Discourses of Genetic Counseling. I Stone, L. (Red.) New Directions in Kinship Studies.. Rowman & Littlefield Publishers.
 • Åkesson, L. (2001). Does Gene Technology Call for a Gene Ethnology? On the goals of knowledge and the use of concepts in interdisciplinary research. I Brednich/Schneider/Werner, R. (Red.) Natur - Kultur : volkskundliche Perspektiven auf Mensch und Umwelt ; in Halle vom 27.9. bis 1.10.1999. Waxmann Verlag.
 • Burstedt, A. (2001). Platsen är serverad!. I Hansen, K. & Salomonsson, K. (Red.) Fönster mot Europa : platser och identiteter (pp. 61-86). Studentlitteratur AB.
 • Fredriksson, C. (2001). Det gröna kulturarvet. I Johansson, E. (Red.) Friluftsmuseet (pp. 28-39). Kulturhistoriska museet, Lund.
 • Hagström, C. (2001). Local Informants and Collaborators. Examples from the Folklife Archive in Lund. I Wolf-Knuts, U. (Red.) Input and Output. The Process of Fieldwork, Archiving and reserach in Folklore (pp. 25-38). Nordic Network of Folklore.
 • Idvall, M. (2001). Kartors kraft. Nationalencyklopedin 2000. Nationalencyklopedin.
 • O'Dell, T. (2001). Raggare and the Panic of Mobility: Modernity and Everyday Life In Sweden. I Miller, D. (Red.) Car Cultures (pp. 105-132). Berg Publishers.
 • Salomonsson, K. (2001). E-ekonomin och det kulinariska kulturarvet. I Hansen, K. & Salomonsson, K. (Red.) Fönster mot Europa. Identiteter och platser. Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. (2000). Blodsband som förenar och förskräcker. I Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (Red.) Arvets kultur. Essäer om genetik och samhälle.. Nordic Academic Press.
 • Åkesson, L. (2000). Teknikens praktik. I Höjeberg, M. (Red.) Teknikens metamorfoser (pp. 159-173), 69. Tekniska museet i Stockholm.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (2000). Genethnology. Biomedicine and Everyday Practise. I Gerholm, L., Carlström, A. K. & Ramberg, I. (Red.) Embodying Culture. Perspectives on Transfomations of Gender (pp. 104-109). Mångkulturellt centrum, Stockholm.
 • Fredriksson, C. (2000). Den designade potatisen. Kulturella perspektiv på genmodifierade kulturväxter. I Lundin, S. & Åkesson, L. (Red.) Arvets kultur. Essäer om genetik och samhälle. (pp. 138-173). Nordic Academic Press.
 • Idvall, M. (2000). The Region as Sensuous Geography. I Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Invoking a Transnational Metropolis. The Making of the Öresund Region (pp. 255-275). Studentlitteratur AB.
 • Jönsson, L.-E. (2000). Ett skarpt vapen – om sterilisering som alternativ till anstaltsvistelse. I Broberg, G., Johannisson, K. & Tydén, M. (Red.) Fem uppsatser om steriliseringar i Sverige (pp. 9-21), 12. Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E. (2000). The Sufferer is a Historian. I Carlström, A. K., Gerholm, L. & Ramberg, I. (Red.) Embodying Culture (pp. 175-177). Mångkulturellt centrum.
 • Jönsson, L.-E. & Eivergård, M. (2000). Mellan tvång och frivillighet i 1074 steriliseringsakter 1935-1975. I Andrén, C.-G. (Red.) Steriliseringsfrågan i Sverige 1935-1975 (SOU 2000:20) (pp. 59-130). Fritzes.
 • O'Dell, T. (2000). Traversing the Transnational. I Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (Red.) Invoking a Transnational Metropolis: The Making of the Öresund Region (pp. 231-253). Studentlitteratur AB.
 • Salomonsson, K. (2000). Ut-märkt mat. Om genealogisk längtan och mimetiska relationer. I Rogan, B. & Alver, B. (Red.) Norden og Europa. Fagtradisijoner i nordisk etnologi og folkloristikk. Novus Forlag.
 • Åkesson, L. (1999). Selection and perfection. Modern genetics and the alien inside. I Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (Red.) Amalgamations. Fusing Technology and Culture. Nordic Academic Press.
 • Burstedt, A. (1999). Besök i främmande kök. I O'Dell, T. (Red.) Nonstop! : turist i upplevelseindustrialismen. Historiska Media.
 • Fredriksson, C. (1999). Blomsterresan. Det gröna kulturarvet mellan upplevelse och upplysning. I O'Dell, T. (Red.) Nonstop! Turist i upplevelseindustrin. (pp. 128-160). Historiska Media.
 • Jönsson, L.-E. (1999). Arkitektur för en tom kaj. I Kemdal, A. L., Jönsson, C. & Gustavsson, K. (Red.) [Funktionalismen] Kring Kärnan (pp. 113-121), 28. Helsingborgs museiförening.
 • O'Dell, T. (1999). Amerikansk annorlundahet och berättelser om olikheter. I Berg, M. & Trépagny, V. (Red.) I andra länder: Historiska perspektiv på svensk förmedling av det främmande (pp. 61-88). Historiska Media.
 • O'Dell, T. (1999). Den historiske hjälten och naturens Nemesis: Upplevelsens strukturering vid Kullens fyr och Nimis. I O'Dell, T. (Red.) Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen (pp. 256-285). Historiska Media.
 • O'Dell, T. (1999). Metodens praktik: uteslutnings poetik’. I Nilsson, F. & Damshult, T. (Red.) Ta fan i båten: etnologins politiska utmaningar. Studentlitteratur AB.
 • O'Dell, T. (1999). Turism i upplevelsens tecken. I O'Dell, T. (Red.) Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen (pp. 11-40). Historiska Media.
 • Hagström, C. (1998). Manligt, kvinnligt, naturligt? Föreställningar om kön och naturlighet med utgångspunkti rådgivningslitteratur. I Fjell, T. I., Hagström, C., Marander-Eklund, L. & Nylund Skog, S. (Red.) Naturlighetens positioner. Nordiska kulturforskare om födsel ochföräldraskap (pp. 187-203). Nordiskt nätverk för folkloristik.
 • O'Dell, T. (1998). Svenskhetens dynamik: Att konfrontera jaget och den andre. I Miegel, F. & Schoug, F. (Red.) Dikotomier : vetenskapsteoretiska reflektioner (pp. 181-201). Studentlitteratur AB.
 • Åkesson, L. & Lundin, S. (1997). Genetics, Genetic Engineering, and Everyday Ethics. I Lundin, S. & Ideland, M. (Red.) Gene Technology and the Public. An Interdisciplinary Perspective (pp. 11-19). Nordic Academic Press.
 • Fredriksson, C. (1997). "En folklig modernism?". Aspekter på modernismen. Kulturhistoriska museet, Lund.
 • Fredriksson, C. (1997). "Ursäkta, var är skogen?" Konsumtionslandskapets kulturella konstruktion. I Salzman, K. & Svensson, B. (Red.) Moderna landskap : identifikation och tradition i vardagen. Natur och kultur.
 • Fredriksson, C. (1997). The Making of a Swedish Department Store Culture. I Falk, P. & Campbell, C. (Red.) The Shopping Experience (pp. 111-135). SAGE Publications.
 • Åkesson, L. (1996). Döda kroppars budskap. I Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (Red.) Kroppens tid. Om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle. Natur och kultur.
 • Åkesson, L. (1996). Original och obducenter. I Palmenfelt, U. (Red.) Humor och kultur (pp. 177-189), 34. Nordic Institute of Folklore.
 • Åkesson, L. (1996). The Message of Dead Bodies. I Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (Red.) Body Time. On the Interaction of Body, Identity, and Society. Lund University Press.
 • Fredriksson, C. (1996). Loppmarknader och ruiner. Om loppmarknadens estetik. I Valeri, R. & Nordström, I. (Red.) Smak. Sju etnologer om estetik. (pp. 177-46).
 • Andersson, L. G. & Sjöholm, C. (1995). Resan in i det nya : om film, biografkultur och modernitet. I Holmberg, C.-G. & Svensson, J. (Red.) Medietexter och medietolkningar. Bokförlaget Nya Doxa.
 • Sjögård, G. (1993). Folkliga uppfattningar om elektricitet. En studie av människans möte med en ny teknik. I Stattin, J. (Red.) Det farliga livet. Om avund, rädsla, rykten och fördomar (pp. 142-160). Natur och kultur.

Encyklopediartiklar (2 st)

 • Hagström, C. (2015). Fredagsmys. NE.se, Nationalencyklopedin. Nationalencyklopedin.
 • Sjögård, G. (1991). Sötvattensfisket. I Marklund, K. (Red.) Nationalencyklopedin (pp. 321-322), 6. Bra Böcker.

Konferensbidrag (148 st)

 • O'Dell, T. (2017). Regionauts, Mobility and the Boarder Work of Cultural Coalescence.
 • O'Dell, T. (2016). Body Monitoring Before the App.
 • O'Dell, T. (2016). Multi-Targeted Ethnography : Dispositions for Reaching New Audiences.
 • O'Dell, T. & Gradén, L. (2016). Lost Worlds? : Heritage in a Cultural Economy.
 • Gustavsson, K. (2015). The relation between research and museums : utopia or reality when museums become participatory?.
 • Hagström, C. (2015). Ett liv som samlare. Att söka, spara och sortera.
 • Hagström, C. (2015). Questions and answers in the archives : knowledge production through open-ended questionnaires.
 • Hansson, K. (2015). Kropp som teori och metod i etnologisk forskning. [Publication information missing], 80-80.
 • Hansson, K. (2015). När forskaren och allmänheten möts. [Publication information missing].
 • Hansson, K. (2015). Transforming narratives in implementation processes of Hospital Based Home Care for children with newly diagnosed diabetes. [Publication information missing], 24-24.
 • Hansson, K. & Wästerfors, D. (2015). Facing New Digital Arenas. Critical Disability Perspectives on Digital Games and New Social Media.
 • Hansson, K., Alftberg, Å., Apelmo, E. & Svensson Chowdhury, M. (2015). Social, Cultural and Historical Aspects of Hearing Impairment. Identity and Modern Sound Environments.
 • Idvall, M. (2015). Järnvägstunneln och undervattensbron : på tvärs i 1880-talets Öresundsområde.
 • Idvall, M. (2015). Negotiating consensus : how patients and scientists co-produce and seek concordance when new biomedical standards and health practices are targeted.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2015). Multi-Targeted Ethnography : Refunctioning Academia in an Age of Measurements and Demands for Societal Usefulness.
 • Salomonsson, K. (2015). Att berätta ett kulturarv.
 • Salomonsson, K. (2015). Tantskräck, gäddhäng och magfläsk : co-bodies och materiellt/diskursiva praktiker i styling och personal shopping.
 • Salomonsson, K. (2015). Writing genre and the force of expression.
 • Sjöholm, C. (2015). Samexistens i villaträdgården.
 • Wästerfors, D. & Hansson, K. (2015). In my bubble, in my fight. Disability in gaming practices. [Publication information missing], 123-123.
 • Alftberg, Å. (2014). Soundscapes and (dis)able bodies.
 • Hagström, C. (2014). Life Histories and Bicycles : Telling Your Life Through an Object.
 • Hansson, K. (2014). Att delta och vara aktiv : Kulturanalytiska perspektiv på habilitering och delaktighet.
 • Hansson, K. (2014). Berättelser om kris och förändring.
 • Hansson, K. (2014). Den levande dialogen : Om goda möten och samtal inom den högre utbildningen.
 • Hansson, K., Nilsson, G., Tiberg, I. & Hallström, I. (2014). Care practice and the child : culture analytical perspective on care in practice.
 • Hansson, K., Nilsson, G., Tiberg, I. & Hallström, I. (2014). Social and bodily practises in care meetings : culture analytic perspectives on children newly diagnosed with diabetes.
 • O'Dell, T. (2014). Anorthoscopic vision: Designing and Sensing the Future.
 • O'Dell, T. (2014). Methodological Approaches to Composing Ethnography, and Creating Alternative Forms of Value in Tourism Research.
 • O'Dell, T. (2014). Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography in Applied Contexts.
 • O'Dell, T. (2014). Texts, Slides, and Performances : Composing Ethnography to Produce Change.
 • O'Dell, T. (2014). The Collaborator – Hero or Quisling?.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2014). Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography.
 • Salomonsson, K. (2014). "Jag är som en talande spegel" - om förtroendeberoende i personlig styling.
 • Enevold, J. (2013). Gaming health on Reality TV: Ludic emotions, counter culture and covert spirituality in The Biggest Loser show.
 • Gustavsson, K. (2013). Knowledge about the past: a result of the interaction between man and technology.
 • Hagström, C. (2013). Riding Through Life : Understanding Life-Histories Through the Bicycle.
 • Hansson, K. (2013). CI, leisure environments and public habilitation. [Publication information missing], 54-54.
 • Hansson, K. (2013). Everyday ethic and social inclusion. [Publication information missing], 80-80.
 • Hansson, K., Nilsson, G., Tiberg, I. & Hallström, I. (2013). Implementation of hospital based home care for children newly diagnosed with diabetes. Pediatric Diabetes, 14, 98-98. Wiley-Blackwell.
 • Enevold, J. (2012). Domesticating Play, Designing Everyday Life: The Practice and Performance of Family, Gender and Gaming. Digra, DiGRA Nordic '12: Proceedings of 2012 International DiGRA Nordic Conference, 10. Digital Games Research Association - DiGRA.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2012). What’s the Use of Gaming? Mothers, Computer Games and Everyday Life.
 • Enevold, J., Brown, A., Flynn-Jones, E., Lamerics, N., MacCallum-Stewart, E. & Sturrock, I. (2012). Where is the love? Show me the love! : Design Workshop and panel discussion on Game Love Culture & Aesthetics.
 • Griessler, E., Beynon-Jones, S., Biegelbauer, P., Brierley, M., Brown, N., Einsiedel, E., Hansen, J., Hansson, K., Jones, M., Kaleja, E., Loeber, A., Lundin, S., Pichelstorfer, A., Putnina, A. & Versteeg, W. (2012). Xenotransplantation as policy problem: Comparing public debate and policies in an international perspective. Xenotransplantation, 19, 15-15. Wiley-Blackwell.
 • Gustavsson, K. (2012). Dubbelt seende, dubbla skördar?.
 • Hagström, C. (2012). Att kombinera frågelistor med andra metoder.
 • Hagström, C. (2012). Rum för spel. Att få, ta och skapa utrymme.
 • Hansson, K. (2012). Public engagement in the margin.
 • Hansson, K. (2012). Studying medical transgressions through policy processes: a methodological discussion. [Publication information missing], 13-13.
 • Hansson, K. & Wästerfors, D. (2012). Delaktighet och digitala arenor: En etnografisk studie av hur tv- och datorspel kan stärka delaktighet.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2012). From Art to Business: The Transformations and Consequences of Invoking Ethnography Beyond the Borders of Academia.
 • Salomonsson, K. (2012). Att stå ut från mängden : om att producera social och kulturell differentiering med hjälp av coaching och styling.
 • Salomonsson, K. (2012). Coaching, styling och personal shopping - redskap för social differentiering och kulturell skillnad?.
 • Stenberg, J., Jönsson, H., Yip, K. & Francis, K. (2012). The Future Is Now: Exploring New Perspectives on ESS/MAX IV through the Everdaylives of Skåne's Youth.
 • Willim, R. (2012). Coming Close? -Techno-Culture and The Longings for Intimacy.
 • Willim, R. (2012). In and Out of Focus: The Cultural Dynamics of Mediation and Landscape.
 • Willim, R. (2012). Rendering Culture: Elsewhereness, The Ethnographic, The Surreal.
 • Willim, R. (2012). Small Things That Matter.
 • Willim, R. & O'Dell, T. (2012). On The Road: Following Ethnography From Orange County to Madison Avenue.
 • Alftberg, Å. (2011). Old age and the making of everyday life.
 • Enevold, J. (2011). Spelet om Hälsan: Lek och Allvar i The Biggest Loser. Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik, 12-13. Lund University.
 • Gustavsson, K. (2011). The paradox of nationalism in constructing heritage.
 • Hansson, K. (2011). Krisbegreppet i psykiatrin. Krisens sociala och kulturella betydelse i 1970-talets psykiatri. Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning, 30-30. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Hansson, K. (2011). Life crisis as a public transformation. ACSIS Publications, 6, 189-190. Linköping University.
 • Salomonsson, K. (2011). Creating the modern self: coaching and styling as techniques of personal branding.
 • Salomonsson, K. (2011). Re-producing your true self: personal branding in the transformation economy.
 • Salomonsson, K. (2011). Rum för arbete - en sammanfattande reflektion. I Seifarth, S. (Red.) [Host publication title missing]. Arbetets museum.
 • Willim, R. (2011). Attracting Rust - The Fascination of Controlled Decay.
 • Willim, R. & O'Dell, T. (2011). Persuade, Evoke, Represent. Ethnographic Compositions in Use.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2010). Datorspelandets Materialitet: om organisering och reglering av skärmtid och skärmrum.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2010). Modifying the Methods: Player Research Reconsidered.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2010). None of Your Business?! Mature Female Gamers' Playing Habits.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2010). Spel, Kvinnor och Vardagskultur - a keynote.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2010). The Way You Make Me Feel: Play as Ludic Sins and Mixed Emotions.
 • Hansson, K. (2010). Bodily Phenomenology in Cultural Analysis.
 • Hansson, K. (2010). Den vardagliga vanan. En kulturanalytisk studie av stadsträning i rullstol med barn och ungdomar. [Publication information missing], 30-31.
 • Lundin, S. (2010). Organ trafficking. An ethnographic study on the selling of organs in Moldova and Israel. I Bos, M., van Busschbach, J. & Weimar, W. (Red.) Organ Transplantation: Ethical, Legal and Psychosocial Aspects. Expanding the European Platform.
 • Sjöholm, C. (2010). Literary Tourism and the Branding of Places: An Expanding Market in Sweden.
 • Willim, R. (2010). Elsewhereness - Evoking The Ethnographic and The Surreal.
 • Willim, R. & O'Dell, T. (2010). Composing Ethnography.
 • Willim, R. & O'Dell, T. (2010). Creativity & Corporate Research. User Driven Innovation & New Invocations of Ethnography in Business Practices.
 • Willim, R. & O'Dell, T. (2010). Ethnography. Its Routes and Incarnations Beyond The Swedish Academ.
 • Enevold, J. (2009). Mama Ludens Goes All-In : Gaming Mothers, Fun and the Ludic Revolution.
 • Enevold, J. (2009). Playing Productive: Pragmatic Uses of Gaming.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2009). Frustrated Mom Kills Dragon: Motherhood, Emotions and Computer Games.
 • Enevold, J. & Hagström, C. (2009). Time to Play: Ethnographic Perspectives on Mothers’ Digital Gaming.
 • Hansson, K. (2009). Platsens möjligheter för ungdomar som använder rullstol.
 • Isenberg, B. & Hagen, N. (2009). The Manifestation of Modernity in Genetic Science.
 • Jönsson, H. (2009). Kulturanalys som Innovationsverktyg.
 • Jönsson, H. (2009). Skane Food Innovation Network. A Cluster for Organic Growth. Proceedings from the International Conference on Organic Food, Uljin, Korea, 22-24 july 2009, 317-340. Organic Food Expo Korea 2009.
 • Jönsson, H. & Frykfors, C.-O. (2009). Reframing the Multilevel Triple Helix in a Regional Innovation System: A case of systemic foresight and regimes in renewal of Skane’s food industry. Triple Helix VII 7th biennial international conference of university, industry & government linkages. University of Strathclyde, Glasgow, Scotland.
 • O'Dell, T. (2009). Hospitality to Go!.
 • Salomonsson, K. (2009). "To look good is to feel good" - stil, kön och känslor i personlig rådgivning.
 • Sjöholm, C. (2009). Murder walks in Ystad.
 • Sjöholm, C. & Saltzman, K. (2009). Plantor, mull och drömmar? Reflektioner kring trädgårdens byggstenar.
 • Willim, R. (2009). Ruined Workplaces – On Postindustrial Romanticism.
 • Hagström, C. (2008). Missing an angel. Expressions of grief over lost children as reflected in the archives and on the Internet.
 • Hansson, K. (2008). Biomedicinens dagordning: Xenotransplantationens vara eller icke-vara under 1990-talet.
 • Hansson, K. (2008). Det medicinska föremålet talar. Kulturanalytiska perspektiv på läkemedel.
 • Willim, R. (2008). Evocations- Mixing Art and Cultural Analysis.
 • Hagström, C. (2007). To Create a Sense of Belongings. Christening Gifts as Materialization of Feelings. I Midholm, L. & Nordström, A. (Red.) [Host publication title missing] (pp. 142-146). Institutet för språk och folkminnen.
 • O'Dell, T. (2007). Body, Senses and Materiality in the Experience Economy.
 • O'Dell, T. (2007). Commuting and The Cultural Dynamics of Mobility in Daily Life.
 • O'Dell, T. (2007). Hospitality and Swedish Spas: Openings, Borders, and Stifled Hostilities.
 • O'Dell, T. (2007). Small Things that Matter: The Materiality of Mobility.
 • Sandgren, P. (2007). Perspektiv på hur en gammal handskriven visbok kan användas i pedagogiskt syfte och dess värde som fastställt uttryck.
 • Willim, R. (2007). Transformations. Between Art and Science.
 • Willim, R. (2007). Walking The Cognisphere - Navigation and Digital Media on The Go. Linköping Electronic Conference Proceedings, 667-676. Linköping University Electronic Press.
 • Hansson, K. (2006). Den klibbiga diagnosen. Den 30:e nordiska etnolog- och folkloristkongressen Stockholm Aula Magna, Frescati, Norra Djurgården 14-17 juni 2006 : program, 70-71. Stockholms universitet.
 • Hansson, K. (2006). Det osynliga könet i en ekonomiserad sjukvårdsvärld.
 • Hansson, K. (2006). När mamma svarar för pappa. Föräldraskapande, genus och hälsa.
 • Jönsson, L.-E. (2006). Kulturarv - alltid en tillgång?. [Host publication title missing], 10-15. Handikapphistoriska föreningen.
 • Willim, R. (2006). I'm taking a ride... Curve Surfing and Speed Mania.
 • Hagström, C. (2005). Sonjas samling. Att rekonstruera ett liv utifrån arkivmaterial. I Axelsson, B. & Fornäs, J. (Red.) Linköping Electronic Conference Proceedings, Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens (pp. 313-321). Linköping University Electronic Press.
 • Hansson, K. (2005). Biopop: den biomedicinska kunskapens popularisering.
 • Hansson, K. (2005). Den astmatiska och allergiska kroppen tar plats.
 • Idvall, M. (2005). Intervjun som kulturlaborativ praktik. Linköping Electronic Conference Proceedings, 1-16.
 • Idvall, M. (2005). The xenotransplantation narratives of nine type 1 diabetic patients with renal failure. Xenotransplantation. Wiley-Blackwell.
 • O'Dell, T. (2005). Meditation, Magic and Spiritual Regeneration.
 • Schoug, F. (2005). Meritokratins baksidor. Att leda i akademisk miljö år 2020. Framtidsbilder om utveckling och ledning av universitet och högskolor, Rapport från ett idéseminarium inom IDAS-projektet, 36-47. IDAS-projektet.
 • Ewert, S., Liedholm, M. & Lindberg, G. (2004). Linkworker - Överbryggare, ett nödvändigt inslag i framgångsrika integrationsprojekt.
 • Hansson, K. (2004). The medicine as a fetish. Or the meaning of magic feelings in trust relationships and self trust.
 • Hansson, K. (2004). Unge mænds ageren hos læge og sygeplejerske.
 • Willim, R. (2004). Bastardpop – On Digital Sound Recycling.
 • Willim, R. (2004). Prefab Music – The Recycled Sounds of Digital Media.
 • Willim, R. (2003). It's in The Mix. The Magic and Rationality of Combinations.
 • Fredriksson, C. (2002). "Genetics and Everyday Ethics - Cultural Perspective on Genetically Modified Plants". Bidrag vid ELSA, Program Board Meeting, Svalöf Weibull..
 • Fredriksson, C. (2002). Träd och genteknik. Bidrag som presenterades vid Hearing, Gentekniknämnden, Stockholm..
 • Willim, R. (2002). Click! Lego and Modularity in The Factory of The Future.
 • Fredriksson, C. (2001). "Cultural Perspectives on Genetically Modified Cultivated Plants.". Bidrag som presenterades vid ETHNOLOGICAL APPROACHES IN THE NEW MILLENIUM, 7th SIEF-Conference in Budapest 2001.
 • Idvall, M. & Tibell, A. (2001). Cultural and ethical analysis of problem orientation in xenotransplantation development. Acta Diabetologica, 38, 193-216. Springer.
 • Idvall, M. & Tibell, A. (2001). Xenotransplantation as a scientific problem in the context of a university hospital. Xenotransplantation, 8, 67-131. Wiley-Blackwell.
 • Salomonsson, K. (2001). Free agent, hungry 2work: Changing cultural representations of (un)employment.
 • Idvall, M. & Tibell, A. (2000). Xenotransplantation on the arena of a university hospital. Acta Diabetologica, 37, 154-154. Springer.
 • Willim, R. (2000). Fast Forward – Computers, Turnover and the Aesthetic of Ephemerality.
 • Willim, R. (2000). Prefab Future – Practices and Rhetorics in an IT company.
 • Fredriksson, C. (1999). Vad är spårbarhet för konsumenten?. Bidrag vid OM ETIK OCH MORAL INOM LIVSMEDELSFORSKNINGEN, Svenska Livsmedelstekniska Föreningens (SLTF) konferens, Tylösand..
 • Fredriksson, C. (1995). The Making of Swedish Department Store Culture. Bidrag vid LEARNING TO CONSUME - THE FIFTH INTERDISCIPLINARY CONFERENCE ON RESEARCH IN CONSUMPTION, Lund..
 • O'Dell, T. (1995). Hippies and the New Swedish Modernity: Learning to Experience Consumption.
 • O'Dell, T. (1995). Non-Materialism in a Bottle: Constructing Global Identities in Local Settings.
 • O'Dell, T. (1995). The Dialectics of Multiculturalism: Constructing Swedishness Through the Processes of Americanization.
 • O'Dell, T. (1994). Anti-Americanization and the Politics of Mimesis.
 • O'Dell, T. (1994). Vingandacoa och svensk identitet.
 • Fredriksson, C. (1993). On the Periphery of the Consumer Society - Shopping at the Fleamarket. Bidrag vid THE GLOBAL AND THE LOCAL. CONSUMPTION AND EUROPEAN IDENTITY. Material Cultural Studies, Amsterdam..
 • O'Dell, T. (1993). Buy American and Build a Swedish Tomorrow.
 • O'Dell, T. (1993). The Corruption of Maja-Lisa: Cultural Construction in the Periphery.
 • O'Dell, T. (1992). The Legend of the American Car in Sweden.
 • Fredriksson, C. (1991). "Excuse me, where´s the forest?". Bidrag vid THE LAND-LIFE-LUMBER-LEISURE workshop, Ottawa, Canada..

Rapporter (48 st)

 • Alftberg, Å. (2015). Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel. Working Papers in Medical Humanities, 1. Lund University Libraries.
 • Åkesson, L. (2014). Towards a sustainable waste management : Habits and behaviour. Towards sustainable waste management / IVL-report C69, C69. IVL Swedish Environmental Research Institute.
 • Frederike, A., Gunnarson, M., Jessica, D. J., Lundin, S., Linde, v. B., Zvika, O., Byström, I. & Willem, W. (2014). Trafficking in human Beings for the Purpose or Organ Removal : A Case Study Report. http://hottproject.com, 3. http://hottproject.com.
 • Frederike, A., Gunnarson, M., Linde, v. B., Ninoslav, I., Lundin, S., Byström, I. & Willem, W. (2014). Trafficking in human beings for the purpose of organ removal : Organ recipients who paid for kidney transplantation abroad. A report. www.hottproject.com, 2. www.hottproject.com.
 • Assaya, P., Jessica, D. J., Frederike, A., Lundin, S., Ninoslav, I., Natalia, C., Gunnarson, M., Jordan, Y., Mihaela, F., Michael, B. & Willem, W. (2013). Trafficking in human beings for the purpose of organ removal : A Comprehensive Literature Review. http://hottproject.com. http://hottproject.com.
 • Idvall, M., Wiszmeg, A. & Lundin, S. (2013). Focus group conversations on clinical possibilities and risks within Parkinson disease : a Swedish case study. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University.
 • Jönsson, H. (2012). TI4 slutrapport - Uppdatera och förankra den existerande framsynen. Region Skåne.
 • Alftberg, Å., Hansson, K., Olsson, G. & Gunnarson, M. (2011). Fenomenologins möjligheter i etnologin: Rapport från en nationell workshop. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Andersson, M., von Borgstede, C., Eriksson, O., Guath, M., Henriksson, G., Sundqvist, J.-O. & Åkesson, L. (2011). Hållbar avfallshantering: utvärdering av styrmedel från ett psykologiskt och etnologiskt perspektiv. TRITA-INFRA-FMS, 2011:5. KTH.
 • Hansson, K. & Lundin, S. (2011). CIT-PART: Report Case Study Sweden.
 • Hansson, K. (2010). Med rullstolen mot nya världar. En kulturanalytisk studie av habiliteringsträning i stadsmiljö med ungdomar som använder rullstol. Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.
 • Hansson, K. & Lundin, S. (2010). Nordic countries: Denmark, Norway and Sweden.
 • Nilsson, G. (2010). Frisk, aktiv och välbärgad? Om livet som nybliven penionär i Simrishamn. Skriftserie, Centrum för Livsstilsfrågor, 6. Centrum för Livsstilsfrågor, Region Skåne.
 • Åkesson, L., Ewert, S. & Henriksson, G. (2009). Osäker eller nöjd - kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik. TRITA-INFRA-FMS, 2. KTH.
 • Gustafsson, K. & Eklund, M. (2008). Värdegrundsarbetets förutsättningar : en utvärdering av Resurscentrum för mångfaldens skolas insatser i tre Malmöskolor. Forskningsrapport 2008:4. Forskning om utbildning och lärande inom lärarutbildningen, 2008:4. Sektionen för lärarutbildning, Högskolan i Halmstad.
 • Jönsson, H. & Sarv, H. (2008). Framsyn för regional tillväxt. Exemplet Innovation i Gränsland. Skånes Livsmedelsakademi.
 • Jönsson, H. & Sarv, H. (2008). Om konsten att bygga en framtid. Skånes Livsmedelsakademi.
 • Jönsson, H. & Sarv, H. (2008). The art of shaping futures. Skånes Livsmedelsakademi.
 • Jönsson, H., Tellström, R. & Lindqvist, D. (2008). Studenter om sina universitets- och högskolestudier i gastronomi : sammanställning av enkätundersökning genomförd under 2007 med studenter från gastronomiutbildningarna vid Restauranghögskolorna vid Örebro Universitet och Umeå Universitet.
 • Sandgren, P. (2007). Digitaliseringen av folkmusiksamlingen på Folklivsarkivet. Upptecknaren. Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2006). Ett ämnes pedagogiska möjligheter. Den etnologiska kunskapen och dess möjligheter och hinder att föras över till andra ämnen. Högskolepedagogisk introduktionskurs för HT-området Lunds universitet. Centre for Educational Development. Projektrapporter. Vårterminen 2006.. Centre for Educational Development, Lunds universitet.
 • Hornborg, A., Malm, T. & Wikdahl, M. (2006). Grund- och forskarutbildningen i humanekologi vid Lunds universitet : En självvärdering. Humanekologiska rapporter. Humanekologiska avdelningen, Lunds universitet.
 • Lövkrona, I. (2006). AKKA: Ledarutvecklingsprogram för kvinnor vid Lunds universitet 2004-2005. Erfarenheter av ett genusintegrerat ledarskapsprogram. Personalenheten, Lunds universitet.
 • Lundin, S. & Johansson, A. (2006). Challenges of biomedicine - Socio-cultural context, European Governance and Bioethics. Local Report Sweden. Department of European Ethnology, Lund University.
 • Sjögård, G. (2006). Timmerflottning. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Fredriksson, C. (2005). Cultural Perspectives on Genetically Modified Cultivated Plants. Uppsala University, ELSA National Research Program.
 • Fredriksson, C. (2005). Det gröna kulturarvet. Kulturella perspektiv på förädlingens natur. Forskningsrapport finansierad av Stiftelsen för Strategisk Forskning.
 • Frykman, J. & Hansen, K. (2005). Att leva på kassan: allmän försäkring och lokal kultur. Analyserar / Försäkringskassan, 4. Försäkringskassan.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Nationella perspektiv och kriterier på sinnessjukvårdens anläggningar.
 • Jönsson, L.-E. & Börjesson, M. (2005). Forskningsprogram för ett kulturarvsvetenskapligt institut.
 • Lindén, A.-L., Lagnevik, M., Sjöberg, K., Svederberg, E., Jönsson, H. & Nyberg, M. (2005). Mat, hälsa och oregelbundna arbetstider. Research Report in Sociology.
 • Sjögård, G. (2005). Mejeridokumentation. Ett aktuellt tema. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Milstolpar i Mandelgrenska samlingen. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Tegeltillverkning, teknik och arbete. Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2003). Djur som donatorer. Xenotransplantation i svenska medier 1995-2002. Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet.
 • Åkesson, L. (2002). Chapter 15, Sweden. Biotechnology. Educating the European Public. Final report May 31st, 2002.
 • Fredriksson, C. (2002). "Mellan fara och förädling. Om genteknikens kulturella geografi". Jordbrukets grödor i människans tjänst. Etnobiologi ur agrar synvinkel. Rapport från ett symposion 2000. Studia ethnobiologica 13.. Julita, Sveriges lantbruksmuseum.
 • Ideland, M. (2002). Det gäller livet. Mediernas roll i stamcellsdebatten. Rapport, 2. Stiftelsen Institutet för mediestudier.
 • Jönsson, B., Löfgren, O., Salonen, T. & Thomsen, M. (2002). Pacemaking - ett forskningsprogram om stress: Orsaker, verkningar och motåtgärder.
 • Jönsson, B., Löfgren, O., Salonen, T. & Thomsen, M. (2002). Pacemaking Tankebilaga.
 • Gustavsson, K. (2001). Kulturarvsfabrikens produktionslinjer. Lund University.
 • Fredriksson, C. (2000). Pedagogiska idéer. Tillämpningsuppgift i kursen praktisk universitetspedagogik för lärare inom HT-området 2000. Rapport / Området för humaniora och teologi, Personalutvecklingskommittén, Lunds universitet. Lunds universitet, HT-området..
 • Jönsson, H. (2000). Certecs användarforskning ur ett etnologiskt perspektiv. Certec, 3.
 • Berglund, S. (1999). Svenskt eller danskt? Kulturella variationer i tanke och handling.
 • Åkesson, L. (1998). Cloning - Crowning Glory of Creation?. Aspects of gene technology : report from an IVA seminar series 1997-98. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin.
 • Fredriksson, C. (1993). Rosengård T/R - en reseberättelse. Forskningsrapport inom projektet "Stadens dåliga samvete - en etnologisk studie av två problemområdens del i stadens kulturella topografi".. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Fredriksson, C. (1992). "Mitt liv som turist - Resan som dröm och realitet". Turism och resande i teori och praktik 1991. ITR-rapport.. Borlänge : Institutet för turism & reseforskning.
 • Fredriksson, C. (1990). Ett rum i tiden. Forskningsrapport inom projektet "Välfärdsdrömmar och vardagsliv - konsumtion och kulturbygge 1955-1990". Etnologiska institutionen, Lunds universitet.

Working papers (9 st)

 • Alftberg, Å. (2015). Ansvar och kontroll. Levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat. Occasional Papers in Disability & Rehabilitation. Malmö University.
 • O'Dell, T. & Willim, R. (2014). In The Loop : Rendering Culture and Multi-Targeted Ethnography in Applied Contexts.
 • Salomonsson, K. (2013). Personlig paketering : Kroppar, kläder och garderober.
 • Willim, R. (2013). Transmutations of Noise.
 • Salomonsson, K. (2012). Och vilken garderobstyp är du? : Om kroppar, kläder och personal shoppers.
 • Alftberg, Å. (2010). Hemma bra men inte bäst? : åldrandets strategier och hemmets betydelse. Rum för åldrande. Essäer om äldres boende., 6-9. NISAL, Linköpings universitet.
 • Schoug, F. (2004). Svar till Per Sonnerby och Björn Tyrefors. Konkurrens snarare upphov till problem. Universitetsläraren, 20.
 • Salomonsson, K. & Åkesson, L. (2002). Kompetenssamhället som nationell strategi - sociala och kulturella konsekvenser.
 • O'Dell, T. (1995). The Invisible Self in the Midst of the Other: Empowerment through Mimetic Representation. Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet.

Recensioner (120 st)

 • Hansson, K. (2015). Recension av Människan i vården. Rig, 229-232. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2015). The Medical Marketplace in Norway. Ethnologia Scandinavica, 45, 217-219. Folklivsarkivet.
 • Nilsson, G. (2015). Return Migration in Later Life: International Perspectives. Ageing & Society, 35, 453-455. Cambridge University Press.
 • Sjögård, G. (2015). Att bygga ett skolväsende. Rig, 98, 160-162. Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2014). Att studera sjukdomskulturer. Socialmedicinsk tidskrift, 91, 314-316. Socialmedicinsk tidskrift, Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Hansson, K. (2014). Recension av "Den svenska aidsepidemin" (avhandling). Rig, 40-44. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2014). Recension av ”Homepati i Sverige". Rig, 178-181. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2014). De sista skola bli de första. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Dagblad.
 • Gustavsson, K. (2013). Recension av A Swedish Field Trip to the Outer Hebirdes 1934. Ethnologia Scandinavica, 43, 169-170. Folklivsarkivet.
 • Gustavsson, K. (2013). Sockenbeskrivningar från Malmöhus län 1828. Rig, 2013, 114-115. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2013). Recension av läroboken ”Uppsatshandledning och skrivutveckling i högre utbildning. Om det självständiga arbetet och skrivande i alla ämnen” Birgitta Norberg Brorsson och Karin Ekberg. Högre utbildning, 3, 155-157. Swednet.
 • Nilsson, G. (2013). Sex for sale in Denmark. Ethnologia Scandinavica, 43, 194-198. Folklivsarkivet.
 • Åkesson, L. (2012). Death, Modernity, and the Body: Sweden 1870-1940. Bulletin of the History of Medicine, 86, 133-135. Johns Hopkins University Press, Johns Hopkins University Press.
 • Alftberg, Å. (2012). Recension: Att leva med tiden. Rig, 2, 104-105. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Alftberg, Å. (2012). Recension: Tracking Discourses. Rig, 55-57. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2012). Recension av antologin "Diagnos och identitet", Georg Drakos och Lars-Christer Hydén (red.). Rig, 52-55. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2012). Stirrandets kulturella koreografi. Lambda Nordica, 17, 217-223. Lambda Nordica Förlag.
 • Nilsson, G. (2012). Kön i förändring. Rig, 236-239. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2012). Folk Music as Intangible Heritage. Immateriellt kulturarv som begrepp och process. Folkloristiska perspektiv på kulturarv i Finlands svenskbygder med folkmusik som exempel. Ethnologia Scandinavica, 42, 165-167. Folklivsarkivet.
 • Sandgren, P. (2012). I fänrikarnas, martallarnas och dixietigrarnas land : en resa genom det svenska i Finland. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 68. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Sandgren, P. (2012). Sjungande berättare. Vissång som estradkonst 1900-1970. Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2012). Ulf Peder Olrog. Studier i folkets visor. Rig, 108-110. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Gustafsson, K. (2011). At the Hither Side of the Future. Ethnologia Scandinavica, 41, 168-170. Folklivsarkivet.
 • Gustavsson, K. (2011). Svenska etnologer och folklorister. Rig, 2011, 37-38. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2011). Ethnology and disability history. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 67, 200-202. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Idvall, M. (2011). Nya avhandlingar: Öst är Väst men Väst är bäst. Rig, 94, 158-163. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, H. (2011). Recension av Syn på mad og drikke i 1800-tallet. Ethnologia Scandinavica, 2011. Folklivsarkivet.
 • Nilsson, G. (2011). Motsättningarnas marknad. Rig, 165-168. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2011). I afton dans : när en dansbiljett kostade tio öre. Rig, 62-62. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2011). New Sounds in a Borderland. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 67, 180-183. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Sjögård, G. (2011). Dairy Training in Denmark. Ethnologia Scandinavica, 41, 207-210. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2011). Recension av De areella näringarnas välgörare. Rig, Nr 3, 186-188. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2011). Recension av Fårkonsulenterna på 1700-talet. Rig, Nr 1, 63-64. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2011). Recension av Visionen om outtömlig energi. Bridreaktorn i svensk kärnkraftshistoria 1945-80. Rig, Nr 2, 101-104. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Gustafsson, K. (2010). Barndom och arbete. Rig, 3, 182-185. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Gustafsson, K. (2010). Miljonsvennar. Omstridda platser och identiteter. Rig, 1, 53-55. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Gustavsson, K. (2010). Mellanrummens möjligheter. Rig, 2010, 121-123. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2010). Analysis of a Childfree Life. Ethnologia Scandinavica, 40, 151-152. Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2010). Elevhälsa börjar i klassrummet. Socialmedicinsk tidskrift, 87, 133-135. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Hansson, K. (2010). Recension av antologin ”Tidens termik”, av Anna Hagborg, Rebecka Lennartsson och Maria Vallström (red.). Rig, 118-121. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2010). The Rockefeller Foundation and the Danish Welfare State. Ethnologia Scandinavica, 40, 107-109. Folklivsarkivet.
 • Jönsson, H. (2010). Recension av Food in Nineteenth-Century Denmark. Ethnologia Scandinavica, 2010. Folklivsarkivet.
 • Jönsson, H. (2010). Recension av Fyrtiotalisterna och maten. Rig, 2010, 117-118. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, H. (2010). Review of Food in Nineteenth-Century Denmark. Ethnologia Scandinavica, 40, 157-160. Folklivsarkivet.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Myt och manipulation. Rig, 93, 38-40. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Reclaim glädjen!. Helsingborgs Dagblad, 2010-03-24. Helsingborgs Dagblad.
 • Sandgren, P. (2010). Det stora uppdraget. Rig, 241-244. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2010). Säg det om toner och därtill i ord. Rig, 125-127. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Recension av Försök til et Swenskt Skogs- och Jagt-Lexikon (ny utg.). Svenskt skogslexikon (ny utg.). Rig, Nr 3, 190-191. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Recension av Gustaf III och det ofullbordade slottet. Rig, Nr 4, 248-249. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Recension av Nils Edling: De areella näringarnas välgörare: Kungl. skogs- och Lantbruksakademien och dess donatorer. Rig, Nr 3, 186-188. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2010). Review of The Spirit of the Works - Kirsten H. Clausen & Ånden på værket - Torben A. Vestergaard. Ethnologia Scandinavica, 40, 142-144. Folklivsarkivet.
 • Gustafsson, K. (2009). Globala familjer av Marita Eastmond och Lisa Åkesson (red). Rig, 3, 180-183. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Gustafsson, K. (2009). Integration in Denkmark. Ethnologia Scandinavica, 39, 202-206. Folklivsarkivet.
 • Gustafsson, K. (2009). Integration in Denmark. Ethnologia Scandinavica, 39, 202-206. Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2009). Expanding leisure activities. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 65, 188-191. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Hansson, K. (2009). Recension av avhandlingen ”Maktfyllda möten i medicinska rum. Debatt, kunskap och praktik i svensk förlossningsvård 1960-1985”, av Christina Jansson. Rig, 160-163. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2009). Recension av läroboken ”Patientkommunikation i praktiken – information, dialog, delaktighet”, av Inger Larsson, Lars Palm och Lena Rahle Hasselbalch. Socialmedicinsk tidskrift, 298-300. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Sandgren, P. (2009). Forming a Folk Music Canon. Arv. Nordic Yearbook of Folklore, 65, 101-104. The Royal Gustavus Adolphus Academy, Uppsala.
 • Sandgren, P. (2009). Samlade visor : perspektiv på handskrivna visböcker. Rig, 184-187. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2009). Review of Seija-Riita Laakso,Across the Oceans. Development of Verseas Business Information Transmission 1815-1875. Ethnologia Scandinavica, 39, 157-159. Folklivsarkivet.
 • Hansson, K. (2008). Recension av antologin ”Diagnosens makt”, Gunilla Hallerstedt (red.). Rig, 187-189. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Idvall, M. (2008). Plats som produkt. Kommersialisering och paketering. Sociologisk Forskning, 108-110. Sveriges Sociologförbund.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Drömtydd verklighet. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Hope and Rust. Rig, 91, 162-164. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Plats som produkt. Rig, 91, 124-125. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2008). Däggdjur i svensk folklig tradition. Rig, 247-247. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2008). Folkliga svenska koralmelodier från Gammalsvenskby och Estland. Rig, 126-127. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2008). Musikinstrument berättar. Instrumentforskning idag. Rig, 181-183. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2008). Recension av Sjöfart på vattenleder - studier kring Vänern och Göta kanal. Rig, Nr 4, 246-247. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Åkesson, L. (2007). Fem smutsiga små fingrar. Axess, 21-22. Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2007). Superstjärnor från forntiden. Axess, 55-56. Axess Publishing AB.
 • Idvall, M. (2007). Ta plats eller få plats?. Rig, 109-115. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Bommenel, Elin: Sockerförsöket. Rig, 1, 31-33. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Vackra hus löser inga sociala problem. Helsingborgs Dagblad, 26-27. Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Dagblad.
 • Sandgren, P. (2007). Knut Brodin - Musik som livsämne. Rig, 47-48. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sandgren, P. (2007). Visan som gåva. Olle Adolphsons litterära konstnärskap. Rig, 177-179. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2007). Ethnological Questionnaires and Interviews. Ethnologia Scandinavica, 176-176. Folklivsarkivet.
 • Berglund, S. (2006). Recension av Niklas Cserhalmis ”Djuromsorg och djurmisshandel 1860-1925: Synen på lantbrukets djur och djurplågeri i övergången mellan bonde- och industrisamhälle". Rig, 2, 95-97. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2006). Recension av antologin ”Reklam och hälsa”, Roger Qvarsell och Ulrika Torell (red.). Rig, 2, 118-120. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2006). Recension av avhandlingen ”Den sjuke mannen”, Stina Backman. Rig, 4, 231-233. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, H. (2006). Jonathan Metzger: I köttbullslandet. Konstruktionen av svenskt och utländskt på det kulinariska fältet. Rig, 2006, 38-40. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2006). I arkitekternas funtionella låda. Helsingborgs Dagblad, 35-35. Helsingborgs Dagblad, Helsingborgs Dagblad.
 • Hansson, K. (2005). Recension av avhandlingen ”Kampen om kvinnan: Professionalisering och konstruktioner av kön i svensk gynekologi 1860-1925”. Rig, 3, 167-170. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Hansson, K. (2005). Recension av avhandlingen ”Vårdens ordningar”. Rig, 1, 33-35. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Idvall, M. (2005). Differences in Scandinavian Habitus. Ethnologia Scandinavica, 35. Folklivsarkivet.
 • Idvall, M. (2005). There Must Be a Border. Ethnologia Scandinavica, 35. Folklivsarkivet.
 • Jönsson, H. (2005). Recension av: Varför flickor?. Rig, 2005, 116-118. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Det var dans i Folkets park. Rig, 2005:3, 190-190. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Ingmarsson, Niklas: Bilkultur i Malmö. Rig, 2005:3, 174-174. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Johannisson, Karin: Tecknen. Rig, 2005:1, 55-56. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2005). Otydligt, otympligt, otaligt. Rig, 2005:4, 246-247. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2005). Changes to a Municipal Workplace. Ethnologia Scandinavica, 35, 145-146. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2005). Jan Garnert Hallå! Om Telefonens Första Tid I Sverige rec. av Göran Sjögård. Rig, 241-243. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjöholm, C. (2005). Cognitive Film Theory Film Style and Story. A Tribute to Torben Grodal. Ethnologia Scandinavica, 34. Folklivsarkivet.
 • Sjöholm, C. (2005). Frans Oddner: Kafékultur, kommunikation och gränser. Rig, 88, 112-113. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Åkesson, L. (2004). Konsten att läsa en människa. Sydsvenskan, 4-4. Sydsvenska Dagbladet.
 • Hansson, K. (2004). Recension av seminarierapporten ”De oskäliga kreaturen! Något om synen på lantbrukets djur de senaste 200 åren”, Niklas Cserhalmi (red.). Rig, 188-189. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Idvall, M. (2004). DNA, etnicitet, folk och folkvandringar. Rig, 255-255. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Idvall, M. (2004). Malmös kartor. Från 1500-talet till idag. Rig, 254-254. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2004). Rehnberg, Marie: Höganäs keramik. Rig, 2004:3, 190-191. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Wikdahl, M. (2004). Antropologi och idrott. Idrottsforum.Org / Nordic Sport Science Forum. Malmö högskola.
 • Idvall, M. (2003). Isolde av Singapore. Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Idvall, M. (2003). Levda rum och beskrivna platser. Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, H. (2003). Recension av: ICA-historien. Rig, 86, 92-92. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Fredriksson, C. (2002). Eva Gustavsson: Trädgårdsideal och kunskapssyn. Rig. Kulturhistorisk tidskrift., 1.
 • Gustafsson, K. (2002). Recension av Almgren, Mason, Suzanne: Life in the Labyrinth. A Reflexive Exploration of Research and Politics. Rig, 223-226. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2002). Björkman, Jenny: Vård för samhällets bästa. Rig, 2002:1, 46-48. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2002). Zander, Ulf: Fornstora dagar, moderna tider. Rig, 2002:3, 171-173. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Schoug, F. (2002). Recension av Margareta Hallbergs Etnologisk koreografi. Att följa ett ämne i rörelse. Rig, 3, 177-179. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Berglund, S. (2001). Recension av Ingvar Svanbergs ”Siskeburar och guldfiskskålar: Ur sällskapsdjurens kulturhistoria”. Rig, 4. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Idvall, M. (2001). Den moderna människans uppkomst. Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Jönsson, L.-E. (2001). Samhällets linneaner. Rig, 2001:84, 171-173. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2001). Recension av De byggde järnvägsvagnar. Emigranterna från Ryfors hos Pullmans i Chicago. Rig, Nr 4, 246-247. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjöholm, C. (2001). Våp, bitchor och moderliga män. Kvinnligt och manligt i såpoperans värld. Rig. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Sjögård, G. (2000). Recinsion av Perpetuum Mobile. Rig, Nr 4, 249-251. Föreningen för svensk kulturhistoria, Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Fredriksson, C. (1999). Industrialism in the Museum. Ethnologia Scandinavica. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (1999). Recension av: Teknikens landskap. Rig, Nr 2, 123-126. Föreningen för svensk kulturhistoria.
 • Fredriksson, C. (1997). Personal Matters. Ethnologia Scandinavica, 182-186. Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (1993). People on the coast. Ethnologia Scandinavica, 23, 190-193. Folklivsarkivet.

Artiklar i facktidskrifter och populärpress (62 st)

 • Herd, K. (2016). Constructing football through magic : an ethnographic study of football supporters. Soccer & Society, 1-12. Taylor & Francis, Taylor & Francis.
 • Herd, K. (2015). Colour my falafel blue : Football branding in Swedish food industry – an ethnographic approach. Fork to Farm : International Journal of Innovative Research and Practice, 2, 1-6. American Farm School, American Farm School.
 • Nilsson, G. (2015). Våldtäktsgenrer. Tidskriften 10TAL, 6, 24-29. 10tal, 10tal.
 • Gustavsson, K. (2013). Den dansk-skånska gården som forskningsproblem. ALE, 2013, 13-24. De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening, De skånska landskapens historiska och arkeologiska förening.
 • Gustavsson, K. (2013). Fotografens blick och betraktarens syn. ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år, 7-20. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Lata dagar i masonittältet. Byggnadskultur, 32-36. Svenska byggnadsvårdsföreningen, Svenska föreningen för byggnadskultur.
 • Gunnarson, M. (2011). Delade erfarenheter eller egen expertis: att vara dialyspatient i Riga och Stockholm. Socialmedicinsk tidskrift, 257-265. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Hagström, C. & Sjöholm, C. (2011). I Agatha Christies fotspår. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 8. Folklivsarkivet.
 • Lundin, S. (2011). Rika patienter och fattiga reservdelsmänniskor. Forskning & framsteg, 4, 45-47. Stiftelsen Forskning & Framsteg.
 • Lundin, S. (2011). The Great Organ Bazar. Mareeg News. Project Syndicate, Project Syndicate.
 • Salomonsson, K. (2011). Med rätt paketering visar du ditt sanna jag. Tvärsnitt - om humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 30-33. Vetenskapsrådet, Vetenskapsrådet.
 • Sjögård, G. (2011). Ekorren - söt men olycksbådande. Munvigan, Tidskrift för muntligt berättande, nr 1/maj, 10-13. Berärättarnätet Kronoberg, Berärättarnätet Kronoberg.
 • Sjögård, G. (2011). Folklivsarkivets verksamhet 2010-2011. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, Nr 8, 33-46. Folklivsarkivet, Folklivsarkivet.
 • Gustafsson, K., Norström, E. & Fioretos, I. (2010). Att få vara en person. I & M, 5, 48-51. Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, Invandrare och Minoriteter.
 • Hansson, K. & Krantz, O. (2010). Att ta plats med hjälp av rullstol. Ungdomar utarbetar strategier för att övervinna hinder. Altt om hjälpmedel, 20-21. Hjälpmedelsinstitutet, Hjälpmedelsinstitutet.
 • Idvall, M. (2010). Brobyggare i transnationell hembygd: Om danskar och tyskar som köper eller hyr hus i Småland. Träskoposten: Nyhetsblad för Långasjö socken, 12-12.
 • Lundin, S. (2010). Organhandel. Forskning & framsteg. Stiftelsen Forskning & Framsteg.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Hej Hoj!. ETN: HOJ, 5-7. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Tour de France, cykeln och det mänskliga. ETN: HOJ, 76-81. Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sjögård, G. (2009). Svältsnören. Om den norrländska cykelstigen. ETN: HOJ, 13-25. Etnologiska avdelningen, Instituionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sjöholm, C. (2009). Med pedaler in i det moderna. ETN: HOJ, 102-109. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Gustafsson, K. (2008). En muslimsk friskola - förutsättningar och praktik. R & L : Religion och Livsfrågor, 4, 15-17. Föreningen lärare i religionskunskap, Föreningen lärare i religionskunskap.
 • Hansson, K. (2008). Etnologisk analys av etiska problem inom hälso- och sjukvården: en sammanfattning av en avhandling. Socialmedicinsk tidskrift, 88-91. Socialmedicinsk tidskrifts styrelsen/nätverk.
 • Sjögård, G. (2008). Bussresor som folkminne och folknöje. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, Nr 6, 24-32. Folklivsarkivet, Folklivsarkivet.
 • Sjögård, G. (2008). Fluortanten. Skånes Hembygdsförbund Årsbok., 2008, 205-212. Skånes hembygdsförbund, Skånes hembygdsförbund.
 • Willim, R. & Ingmarsson, N. (2008). Försvinnandet som attraktion. Samtid & Museer, 32, 18-18. Samdok.
 • Åkesson, L. (2007). Källsortering med förhinder. Avfall och Miljö, 14-15. Avfall Sverige, Avfall Sverige.
 • Idvall, M. (2007). Strategisk öppenhet. Mitt möte med en njursjuk man. ETN: KRY, 3, 59-68. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Schoug, F. (2007). Från höbågar till DAMP – vetenskapen som social aktör. Praktik & Teori, 1, 28-33. Malmö högskola, Malmö högskola.
 • Hansson, K. (2006). Döljandets kulturella dynamik. Vårdalnytt : information från Vårdalstiftelsen, 4, 12-120.
 • Hansson, K. (2006). Den andres berättelse. Att fråga mammor om deras erfarenheter av att vårda barn med långvarig sjukdom. Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 4, 21-136. Folklivsarkivet.
 • Jönsson, H. (2006). Bjud på en historia till maten. Magasin Årets Kock, 2006, 6-9. Årets Kock, Årets Kock.
 • Jönsson, H. (2006). Den svenska Mjölkpropagandan. Forskning & framsteg, 2006, 46-51. Stiftelsen Forskning & Framsteg.
 • Sjögård, G. (2005). Folklivsarkivets bebyggelsedokumentation. Skånes Hembygdsförbund Årsbok., 51-60. Skånes hembygdsförbund, Skånes hembygdsförbund.
 • Sjögård, G. (2005). Nils Månsson Mandelgren - konstnär, slöjdlärare, fornforskare. Ledungen, Tidskrift för kultur och miljö i Stockholms län, 6-8. Stockholm : Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholm : Stockholms läns hembygdsförbund.
 • Swahn, J.-Ö. (2005). Skrämda elefanter bakom Hannibals nederlag. Populär Historia, 61-61. Bonnier Publications International.
 • Åkesson, L. (2004). Brevduvor. Axess, Årgång 3, 8-8. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2004). Hur dör djur?. Axess, 9-9. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2004). Vargnackens semantik. Axess, 12-12. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2004). Vilsekommen post. Axess, Årgång 3, 8-8. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2004). Virtuella skojare. Axess, Årgång 3, 9-9. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Berglund, S. (2004). Fenomenet Prometea upprör inte längre. Axess, 3, 5-5. Axess Publishing AB.
 • Burstedt, A. (2004). Från Västerbotten till Skåne. Reflektioner kring begreppet Regional mat. Bygd och Natur. Sveriges hembygdsförbund & Svenska naturskyddsföreningen, Sveriges hembygdsförbund & Svenska naturskyddsföreningen.
 • Löfgren, O. (2004). Skånska badstränder. Skånes Hembygdsförbund Årsbok., 27-43. Skånes hembygdsförbund.
 • Lundin, S. (2004). Utvidgad etikprövning - en utmaning för humanister och samhällsvetare. Axess. Axess Publishing AB, Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2003). Sex hos begravningsentreprenören kopplar samman liv och död. Axess, 4-4. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Åkesson, L. (2003). Vinterkräksjukans arkeologi. Axess, 5-5. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Swahn, J.-Ö. (2003). Mamsellen vid hällen. Populär Historia, 50-55. Bonnier Publications International.
 • Swahn, J.-Ö. (2003). Med smak för blod. Populär Historia, 42-47. Bonnier Publications International.
 • Willim, R. (2003). Kopieringens virtuoser skapar originaliet. Axess, 32-34. Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, Axess Publishing AB.
 • Burstedt, A. (2002). Mat som symbol för etnicitet. I & M, 12-15. Stiftelsen Invandrare & Minoriteter, Invandrare och Minoriteter.
 • Stattin, J. (2002). Några blad ur rädslans historia. Känsla och estetik.Professorsföreläsningar på DI, 2, 71-77. Dramatiska institutet, Dramatiska institutet.
 • Willim, R. (2002). Click! Work, Play and LEGO. Reflexioner. Forlaget Reflexioner, Forlaget Reflexioner.
 • Willim, R. (2002). Drömmen om det ideella företaget. Företagsminnen : tidskrift från Föreningen Stockholms företagsminnen, 7-9. Centrum för näringslivshistoria, Föreningen Stockholms företagsminnen.
 • Jönsson, H. (2001). Mat är mera än mat. Svenska Livsmedel, 2001. Klågerup: Lilliehöök International Magazines, Klågerup: Lilliehöök International Magazines.
 • Gustafsson, K. (2000). En debatt om en muslimsk friskola. Nord-Nytt, 78, 5-25. NEFA-Norden, Inst. for europaeisk folkelivsforskning.
 • Berglund, S. (1999). Nitlotten (Nt). Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 117. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Åkesson, L. (1997). Klona skapelsens krona?. Källa, 49, 84-93. Forskningsrådsnämnden, Forskningsrådsnämnden.
 • Sjöholm, C. & Hagström, C. (1997). Kvinnor i kriminella kretsar. Jury, 26, 5-9.
 • O'Dell, T. & Eldh, C. (1992). Maskulinitet speglad i oljan och kromet från en Harley-Davidson. Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 46-52. Etnologiska institutionen, Lunds universitet.
 • Sjögård, G. (1990). Den gamla byns förvandling. Frostabygden : Frosta härads hembygdsförening, 37, 7-13. Frosta härads hembygdsförening, Frosta härads hembygdsförening.
 • Sjögård, G. (1989). Intryck från belysningsmässor. Lundalinjer, Nr 103, 27-29. Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Etnologiska institutionen, Lunds universitet.

Tidningsartiklar (54 st)

 • Jönsson, L.-E. (2015). Ökad styrning, mer frihet?. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2015). Skruva den som DDR. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2015). Varning för skratt. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Lundin, S. (2015). Falska läkemedel växande och underskattat hälsohot. Dagens Nyheter. Dagens Nyheter.
 • Cronqvist, M. & Åkesson, L. (2014). Ekonomismen stort hot mot humanioran. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Jönsson, L.-E. (2014). Gentrifieringen måste identifieras, erkännas, analyseras. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2014). Vård av tömda hus. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2013). 175 år i skolbänken. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Det gör ont. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Helsingborg – om ”vi” inte hade lyssnat. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Men Väla då?. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2013). My Little Pony. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2013). Vad ska vi med 30.000 humanister till?. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Lundin, S. (2013). Vad är acceptabelt för att rädda liv?. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Bengtsson, B. O., Kaiserfeld, T., Lundin, S. & Nilsson, L. J. (2012). Lunds universitet vill prioritera humaniora och samhällsvetenskap. News Mill http://www.newsmill.se/node/44919.
 • Hansson, K. & Lundin, S. (2012). Låt Lifegene bli ett mönsterprojekt. Skånska dagbladet, 23-23. AB Skånska Dagbladet.
 • Jönsson, L.-E. (2012). Bo bättre. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2012). Om, om igen. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2012). Omertáns cykler. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2012). Plåster på stans sår. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2011). Att vara eller inte vara Höganäs. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2011). Cykeln som nationsbyggare. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2011). Välrakad terror. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Lundin, S. (2011). The great organ bazar. Project Syndicate : a World of Ideas.
 • Lundin, S. & Tibell, A. (2011). Svenskar kringgår lagen om organdonationer. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.
 • Hansson, K. & Hagen, N. (2010). DNA-tester väcker svåra frågor som kräver svar. Svenska Dagbladet, 5-5. Svenska Dagbladet.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Öppningar i muren. Om S:t Petri kyrka i Klippan. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Bättre fantasi, tack. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2010). En sällsynt form av humor. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Kulturarv Malmö är del i en process som förändrar staden. Malmö Fria Tidning.
 • Jönsson, L.-E. (2010). Olyckligt använda ordet kulturarv. Malmö Fria Tidning.
 • Lundin, S. (2010). Bortom empirin. Inför mötet med döden växte sig livet starkare. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Funkis, förorter och förfall. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Mellan det gamla och det nya. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2009). Skönhetsoperation i Södra hamnen. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Lundin, S. (2009). En handel i skuggorna. Sydsvenskan, 4-4. Sydsvenska Dagbladet.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Bologna eller inte Bologna. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Bortom brukssamhället. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Industrisamhället flyttar ut. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2008). Tour de France – ett drama om Frankrike. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Ödslighetens arkitektur. Helsingborgs Dagblad, 38-39. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Bidrag: Fult. Sponsring fint. Helsingborgs Dagblad, 31-31. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Fleninge motell revisited. Helsingborgs Dagblad, 35-35. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2007). När platsen blir en produkt. Helsingborgs Dagblad, 38-38. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Ta av dig skorna, medge att det känns skönt!. Helsingborgs Dagblad. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2007). Vem är man om man blundar?. Helsingborgs Dagblad, 31-31. Helsingborgs Dagblad.
 • Jönsson, L.-E. (2006). Det luktar kulturell återställarpolitik. Helsingborgs Dagblad, 39-39. Helsingborgs Dagblad.
 • Åkesson, L. (2004). Längs serpentinvägar i det fördolda. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Åkesson, L. (2003). En frusen dröm. Historia och framtid. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Åkesson, L. (2003). Pengarnas makt är evig. Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet.
 • Idvall, M. (2002). I nationens intresse. Expressen. AB Kvällstidningen Expressen.
 • Schoug, F. (2002). Den komplexa meritokratin. Sydsvenska dagbladet, 2-2. Sydsvenska Dagbladet.
 • Åkesson, L. (1999). Det främmande finns inom oss. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.
 • Åkesson, L. (1997). Kroppens förvandling. Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet.

Övrigt (2 st)

 • Salomonsson, K., Nielsen, N. J. & Haastrup, L. (2015). Indstilling till Uniformer på arbejde. Ph.d.-afhandling av Helle Leilund.
 • Salomonsson, K. (2011). Fakultetsopposition: Karin Jarnkvist: "När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt".